Teksti suurus:

Keskkonnaministri 27. oktoobri 2016. a määruse nr 44 „Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.10.2020
Avaldamismärge:RT I, 20.10.2020, 3

Keskkonnaministri 27. oktoobri 2016. a määruse nr 44 „Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid” muutmine

Vastu võetud 15.10.2020 nr 50

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 27 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2011. a määruse nr 47 „Volituse andmine probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtaegade ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormide kehtestamiseks” § 1 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 27. oktoobri 2016. a määruse nr 44 „Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid” § 2 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) meditsiiniseade on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/745, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ (ELT L 117, 05.05.2017, lk 1–175), artikli 2 punkti 1 tähenduses meditsiiniseade, mis on ühtlasi elektri- või elektroonikaseade;”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Käesoleva määruse § 1 jõustub 2021. aasta 26. mail.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json