Teksti suurus:

Lepingu nr 1-13/19/2705-1 muutmine

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.10.2020
Avaldamismärge:RT I, 20.10.2020, 9

Lepingu nr 1-13/19/2705-1 muutmine

Vastu võetud 16.10.2020

Lisa 1
06.12.2019. a sõlmitud
„Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu” nr 1-13/19/2705-1 juurde


Käesolevaga leppisid

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, aadressiga Teelise 4, Tallinn, mida esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb Maanteeameti peadirektori 30.01.2020 käskkirja nr 1-2/20/102 alusel,

ja

aktsiaselts Carring, registrikoodiga 10050507, aadressiga Ilmatsalu põik 1, 51014 Tartu (edaspidi „Teostaja”), mida esindab juhatuse liige Raivo Rätsep, kes tegutseb põhikirja alusel,

võttes aluseks Lepingu p 8.1,

kokku alljärgnevas:


1. Muuta ja sõnastada Poolte vahel 06.12.2019. a sõlmitud Lepingu punkt 2.2 järgmiselt:

„2.2. Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele
M1- ja N1-kategooria ALFA ROMEO,
M1- ja N1-kategooria JEEP ning
M1- ja N1-kategooria OPEL sõidukitele (edaspidi „Sõiduk”).”

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

   

Maanteeamet

aktsiaselts Carring

Teelise 4

Ilmatsalu põik 1

10916 Tallinn

51014 Tartu

Tel. 611 9300

Tel. 742 5764

E-post: info@mnt.ee

E-post: opel@carring.ee

Registrikood: 70001490

Registrikood: 10050507

 

 

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

/otsingu_soovitused.json