Teksti suurus:

Rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2012
Avaldamismärge:RT I, 20.11.2012, 1

Rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks” muutmine

Vastu võetud 14.11.2012 nr 47

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 1 lõike 5 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 5. juuni 2009. a määruses nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kauba Euroopa Ühendusse (edaspidi ühendus) ja sealt välja toimetamise tolliformaalsused on kehtestatud EÜ Nõukogu määrusega 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–50) (edaspidi ühenduse tolliseadustik) ja EÜ Komisjoni määrusega 2454/93/EMÜ, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766) (edaspidi ühenduse tolliseadustiku rakendussätted).”;

2) paragrahvi 1 lõikest 3 jäetakse välja sõna „vahetult”;

3) paragrahvi 4 lõiked 2–4 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Transpordivahendi saabumisel vahetult ühendusevälisest riigist loetakse manifest esitatuks, kui käesoleva määruse §-s 6 nimetatud ning tollile esitatud saabumisteade sisaldab andmeid Eestis maha laaditava kauba kohta.

(3) Manifesti elektrooniline esitamine ei ole kohustuslik puiste- ja mahtkauba korral, mis toimetatakse teisest ELi liikmesriigist Eestisse, kui kogu meretranspordivahendile peale laaditud kaup on ühenduse kaup.

(4) Transpordivahendi saabumisel teisest ELi liikmesriigist esitab tollile manifesti ühenduse tolliseadustiku artikli 36b lõikes 3 või 4 nimetatud isik enne käesoleva määruse §-s 6 nimetatud saabumisteate esitamist.”;

4) paragrahv 6 sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Saabumisteade ja kaupade esitamine

(1) Saabumisteate esitamisega annab isik tollile teada, et transpordivahend on Eestisse saabunud.

(2) Saabumisteate käesoleva määruse lisas 3 või 4 toodud andmetega esitab tollile vedaja või tema esindaja kohe pärast transpordivahendi saabumist. Kui vahetult ühendusevälisest riigist Eestisse saabunud transpordivahendi kohta esitatud saabumisteade ei sisalda andmeid Eestis mahalaaditava kauba kohta, esitatakse need andmed enne mahalaadimise algust, kuid mitte hiljem kui kuus tundi pärast transpordivahendi saabumist.

(3) Vahetult teisest ELi liikmesriigist saabunud transpordivahendi kohta esitatakse saabumisteade koos andmetega Eestis mahalaaditava kauba kohta järgmiselt:
1) meretranspordi korral enne mahalaadimise algust, kuid mitte hiljem kui kuus tundi pärast transpordivahendi Eestisse saabumist;
2) õhutranspordi korral esimesel võimalusel pärast transpordivahendi Eestisse saabumist.

(4) Eestis maha laaditava kauba kohta andmete esitamisega loetakse kaubad tollile esitatuks kooskõlas ühenduse tolliseadustiku artikliga 40.”;

5) paragrahvid 61 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 11 lõike 2 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kauba asukoha andmed. Märgitakse tolliterminali või hoiukoha, kus transporditav kaup ajutiselt ladustatakse, nimi ja registrikood ning ajutise ladustamise koha loa number. Kui isik soovib kaubale tolli määratud piiraja jooksul tollikäitlusviisi rakendada seda tolliterminali või hoiukohta paigutamata, tuleb lahtrisse märkida selle tolliterminali või hoiukoha, mille territooriumil kaup peab tollikäitlusviisile suunamise hetkel asuma, nimi, registrikood ja loa number;
2) kaubakood. Lahtris „Kauba kirjeldus” kirjeldatud kauba kohta märgitakse vähemalt harmoneeritud süsteemi rubriik. Lahtrisse on võimalik märkida maksimaalselt Euroopa ühenduste integreeritud tariifistiku alamrubriik;”;

7) paragrahvi 17 teksti lisatakse pärast sõna „tolliterminali” sõnad „või hoiukohta”;

8) paragrahvi 25 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „väljapoole ühenduse tolliterritooriumi asuvasse sihtkohta või”;

9) määruse lisa 3 täiendatakse punktidega 23 „Ajutise ladustamise koht” ja 24 „Esimesse saabumiskohta saabumise kuupäev”;

10) määruse lisa 4 täiendatakse punktidega 17 „Ajutise ladustamise koht” ja 18 „Esimesse saabumiskohta saabumise kuupäev”.

§ 2.  Määrus jõustub 2012. aasta 1. detsembril.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json