Teksti suurus:

Rahvatervise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.11.2013
Avaldamismärge:RT I, 20.11.2013, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
15.11.2013 otsus nr 323

Rahvatervise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 06.11.2013

§ 1.  Rahvatervise seaduse muutmine

Rahvatervise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 2 punkt 24 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 122 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 122. Avalik- ja eraõigusliku juriidilise isiku ning füüsilise isiku ülesanded kosmeetikatoodete tootmisel, kättesaadavaks tegemisel ja kasutamisel”;

3) paragrahvi 122 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Isik, kes vastutab kosmeetikatoote tootmise, turule laskmise või kättesaadavaks tegemise eest, peab tagama, et on täidetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta (ELT L 342, 22.12.2009, lk 59–209) (edaspidi kosmeetikamäärus) sätestatud asjakohased nõuded.”;

4) paragrahvi 122 lõiked 2–6 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 122 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„(7) Kosmeetikamääruse artikli 19 lõikes 4 nimetatud kosmeetikatoodete kohta esitab toote kättesaadavaks tegemise eest vastutav isik sama määruse artikli 19 lõikes 1 nõutud teabe tootemahutil või -pakendil või tootega kaasa antaval teabelehel.

(8) Kosmeetikatoodete tootjad, importijad, levitajad ja kutsealases tegevuses kasutajad ning tervishoiuteenuse osutajad peavad kosmeetikamääruse artikli 23 kohaselt viivitamata teavitama Terviseametit kosmeetikatoote kasutamisel ilmnenud tõsisest soovimatust mõjust.”;

6) paragrahvi 122 täiendatakse lõigetega 9–11 järgmises sõnastuses:

„(9) Kosmeetikatooteid, mis on ette nähtud hammaste valgendamiseks või pleegitamiseks ja mis sisaldavad vesinikperoksiidi või millest vabaneb vesinikperoksiidi vahemikus > 0,1% ≤ 6% (edaspidi hambavalgendustooted), on lubatud müüa üksnes hambaarstidele hulgikaubanduse korras.

(10) Ettevõtja, kes soovib müüa hambavalgendustooteid, peab esitama majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse kohase majandustegevusteate.

(11) Majandustegevusteates märgitakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud andmetele:
1) tegevuskoht või tegevuskohad;
2) e-kaubanduse korral veebilehe aadress;
3) tegevusala kaubandustegevuse seaduse § 3 lõike 2 punkti 1 kohaselt.”;

7) paragrahvi 131 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kosmeetikatoodete valdkonnas on pädev asutus Terviseamet, kes:
1) haldab ja kasutab kosmeetikamääruse artikli 13 kohaselt Euroopa Komisjoni poolt kättesaadavaks tehtud teavet;
2) kontrollib vajaduse korral toote andmiku vastavust kosmeetikamääruse artikli 11 lõikes 2 sätestatud nõuetele;
3) kogub ja menetleb andmeid kosmeetikatoote kasutamisel ilmnenud tõsise soovimatu mõju kohta kosmeetikamääruse artikli 23 kohaselt;
4) vahetab teavet ja teeb koostööd teiste riikide pädevate asutuste, Euroopa Komisjoni ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
5) hindab regulaarselt vähemalt iga nelja aasta tagant järelevalve toimimist, edastab tulemused kosmeetikamääruse artikli 22 kohaselt teistele liikmesriikidele ja Euroopa Komisjonile ning teeb need kättesaadavaks üldsusele.”;

8) paragrahvi 15 tekst loetakse lõikeks 1 ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riiklikku järelevalvet asjakohastes Euroopa Liidu õigusaktides, käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle ning toote nõuetele vastavuse seaduse § 6 lõikes 3 ja tarbijakaitseseaduse § 91 lõikes 1 nimetatud juhtudel terviseohutuse üle teeb Terviseamet käesolevas seaduses sätestatud pädevuse piires.”;

9) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Riiklikku järelevalvet käesolevas seaduses kosmeetikatoodete kättesaadavaks tegemisele kehtestatud nõuete ja kosmeetikamääruse artiklis 25 loetletud nõuete täitmise üle artikli 22 kohaselt teevad Terviseamet ja Tarbijakaitseamet oma pädevuse piires.”;

10) paragrahvi 181 lõiked 3–5 tunnistatakse kehtetuks;

11) 31. peatükki täiendatakse §-dega 182 ja 183 järgmises sõnastuses:

§ 182. Vastutus kosmeetikatootele, selle tootmisele ja kättesaadavaks tegemisele kehtestatud nõuete rikkumise eest

(1) Käesoleva seaduse §-s 122 ja kosmeetikamääruse artiklis 25 loetletud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

§ 183. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-des 181 ja 182 sätestatud väärteole kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

(2) Kohus võib kohaldada käesoleva seaduse §-des 181 ja 182 sätestatud väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud aine või eseme konfiskeerimist vastavalt karistusseadustiku §-le 83.

(3) Käesoleva seaduse §-s 181 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on Terviseamet.

(4) Käesoleva seaduse §-s 182 sätestatud väärteo kohtuvälised menetlejad on Terviseamet ja Tarbijakaitseamet.”;

12) seaduse normitehnilisest märkusest jäetakse välja sõnad „; nõukogu direktiiv 76/768/EMÜ liikmesriikide kosmeetikatooteid käsitlevate õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 262, 27.09.1976, lk 169–200), viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2006/78 EÜ (ELT L 271, 30.09.2006, lk 56–57).”.

§ 2.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduse §-d 281 ja 286 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punkt 6 jõustub majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse jõustumise kuupäeval.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json