Teksti suurus:

Taimekaitsekoolituse programmi, taimekaitsekoolitusel käsitletavate teemade ja koolituse kestuse nõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.11.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.11.2013, 5

Taimekaitsekoolituse programmi, taimekaitsekoolitusel käsitletavate teemade ja koolituse kestuse nõuded1

Vastu võetud 18.11.2013 nr 67

Määrus kehtestatakse taimekaitseseaduse § 79 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse taimekaitsevahendi professionaalsele kasutajale, turustajale või nõustajale korraldatava taimekaitsekoolituse aluskoolituse ja täienduskoolituse programmi, taimekaitsekoolitusel käsitletavate teemade ja koolituse kestuse nõuded.

§ 2.   Taimekaitsekoolituse programmi nõuded

  Taimekaitsekoolituse programmis sisaldub:
  1) koolitusasutuse nimi;
  2) taimekaitsekoolituse sihtgrupp;
  3) taimekaitsekoolituse liik;
  4) taimekaitsekoolitusel käsitletavate teemade kirjeldus koos iga teema käsitluse kestusega taimekaitsekoolituse valdkondade kaupa;
  5) praktiliste tööde loetelu koos nende kestusega;
  6) taimekaitsekoolitusel kasutatavate õppevahendite loetelu.

§ 3.   Taimekaitsekoolitusel käsitletavad teemad

  (1) Taimekaitsevahendi valdkonna taimekaitsekoolitusel käsitletakse vähemalt järgmiseid teemasid:
  1) kehtivad taimekaitsealased riigisisesed, Euroopa Liidu ja rahvusvahelised õigusaktid; taimekaitsevahendite turustamisele, hoidmisele ja kasutamisele esitatavad nõuded;
  2) ülevaade turule lastud taimekaitsevahenditest, nende liigitamine kasutusotstarbe, toimemehhanismi, toimespektri ja ohuklasside järgi ning sobiva taimekaitsevahendi valiku põhimõtted ja rakendatud taimekaitseabinõu üle arvestuse pidamine;
  3) taimekultuuride taimekahjustajad ja nende tõrjevõimalused;
  4) taimekaitsevahendi pakend ja märgistus;
  5) taimekaitsevahendi tühja pakendi, pesuvee, pritsimislahuse ning taimekaitsevahendi jääkide käitlemine;
  6) ebaseaduslik taimekaitsevahend, sellest tulenevad riskid ning meetodid sellise toote tuvastamiseks;
  7) integreeritud taimekaitse põhimõtted;
  8) ohutusnõuded taimekaitsevahendi kasutamisel, keskkonnaohutus, sealhulgas riskid sihtrühmavälistele taimedele, kasulikele putukatele, elusloodusele, bioloogilisele mitmekesisusele, joogiveele, valgaladele, kaitsealadele ning asjakohased meetmed nende riskide vähendamiseks.

  (2) Taimekaitseseadme valdkonna taimekaitsekoolitusel käsitletakse vähemalt järgmiseid teemasid:
  1) taimekaitseseadmete tüübid ja taimekaitseseadmete kasutamise võtted;
  2) taimekaitseseadmete ettevalmistamine tööks ning taimekaitseseadmete toimimise kontroll, sealhulgas nende reguleerimine;
  3) taimekaitsevahendi töölahuse valmistamine ja kulunormi arvestamine;
  4) taimekaitseseadme tehniline kontroll;
  5) ohutusnõuded taimekaitseseadme kasutamisel, puhastamisel, hooldamisel ning hoidmisel.

  (3) Tööohutuse valdkonna taimekaitsekoolitusel käsitletakse vähemalt järgmiseid teemasid:
  1) taimekaitsevahendi mürgistuse sümptomid ja esmaabivõtted;
  2) isikukaitsevahendid ja nende praktiline kasutamine;
  3) töötervishoiu ja tööohutuse nõuded.

§ 4.   Koolituse kestuse nõuded

  (1) Taimekaitsekoolituse aluskoolituse ja täienduskoolituse kestus taimekaitsevahendi professionaalse kasutaja, turustaja ning nõustaja puhul taimekaitsekoolituse valdkondade kaupa peab vastama vähemalt määruse lisas toodud nõuetele.

  (2) Praktiliste tööde kestus peab moodustama vähemalt 30 protsenti taimekaitsekoolituse kestusest.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2013. aasta 26. novembril.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks (ELT L 309, 24.11.2009, lk 71–86).

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa  Taimekaitsekoolituse kestuse nõuded

/otsingu_soovitused.json