Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 20.11.2014, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
13.11.2014 otsus nr 522

Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 05.11.2014

§ 1.  Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmine

Koolieelse lasteasutuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Lasteaiarühmad jagunevad vanuseliselt:
1) kolme- kuni kuueaastased lapsed;
2) kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.

(4) Liitrühma moodustamiseks võivad ettepaneku teha lapsevanemad või eestkostjad (edaspidi vanem). Liitrühmas on sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed.”;

2) paragrahvi 7 lõiget 11 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Otsus tehakse iga sõime-, lasteaia- ja liitrühma kohta eraldi.”;

3) seadust täiendatakse §-ga 92 järgmises sõnastuses:

§ 92. Kodukord

(1) Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteasutuse hoolekogule. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

(2) Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetme rakendamise kord sätestatakse lasteasutuse kodukorras.

(3) Kodukord avalikustatakse lasteasutuse veebilehel ning luuakse ka muud võimalused sellega tutvumiseks.”;

4) paragrahvi 10 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Valla- või linnavalitsus loob vanemate soovil kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on selle valla või linna territooriumil ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses. Pooleteise- kuni kolmeaastase lapse lasteaiakoha võib valla- või linnavalitsus vanema nõusolekul asendada lapsehoiuteenusega, mille rahastamisele kohaldatakse käesoleva seaduse § 27 lõigetes 3 ja 4 sätestatut.

(2) Valla- või linnavalitsus loob lapsele, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 9 lõikes 3 nimetatud nõustamiskomisjoni soovitusel ühe õppeaasta võrra edasi lükatud, võimaluse käia lasteasutuses rühmas, mis on sätestatud käesoleva seaduse § 6 lõike 3 punktis 2 või lõikes 4, ning erivajadustega lapsele võimaluse käia lasteasutuses rühmas, mis on sätestatud käesoleva seaduse § 6 lõikes 6.

(3) Käesolevas seaduses käsitatakse isiku elukohana Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi. Asenduskodus või perekonnas hooldamisel viibiva lapse elukohaks loetakse asenduskodu või perekonna, kelle hooldamisel laps on, aadress.”;

5) paragrahvi 15 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Valla- või linnavalitsus võtab kõigepealt lasteasutusse vastu lasteasutuse teeninduspiirkonnas elava lapse, eelistades võimaluse korral lapsi, kelle samas elukohas elavate sama pere teised lapsed käivad samas lasteasutuses. Pärast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajärjekorras samas vallas või linnas elavaid lapsi, seejärel teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi. Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.”;

6) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Eesmärgiga tagada lastele turvaline kasvukeskkond lähtub lasteasutuse personali töökorraldus põhimõttest, et kogu rühma tööaja jooksul on õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse, liitrühmas kuni üheksa lapse, lasteaiarühmas kuni kümne lapse, sobitusrühmas kuni kaheksa lapse ning erirühmas sõltuvalt laste erivajadusest kahe kuni kuue lapse kohta. Käesoleva seaduse § 7 lõikes 11 nimetatud juhul võib olla õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse, liitrühmas kuni kümne lapse ja lasteaiarühmas kuni kaheteist lapse kohta.”;

7) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Laste arvu suurendamise otsused iga üksiku rühma osas viiakse käesoleva seaduse § 7 lõikega 11 kooskõlla 2015. aasta 1. septembriks.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 3 ja 6 jõustuvad 2015. aasta 1. septembril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json