Teksti suurus:

Etendusasutuse seaduse ja rahvusooperi seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 20.11.2014, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
13.11.2014 otsus nr 526

Etendusasutuse seaduse ja rahvusooperi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.11.2014

§ 1.  Etendusasutuse seaduse muutmine

Etendusasutuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Sihtasutusena tegutseva etendusasutuse loomingulise juhi ametikoha täitmise kord määratakse etendusasutuse põhikirjas.”;

2) paragrahvi 6 lõiked 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Etendusasutuse loomingulise juhiga sõlmitakse tähtajaline tööleping kuni viieks aastaks. Sihtasutusena tegutseva etendusasutuse loomingulise juhiga sõlmitakse tähtajaline tööleping juhul, kui ta ei ole sihtasutuse juhatuse liige.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata sihtasutusena tegutsevale etendusasutusele.”;

3) paragrahvi 7 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Etendusasutuse loominguline töötaja (edaspidi loominguline töötaja) on töötaja, kelle loomingulise tegevuse tulemusel kavandatakse, valmistatakse ette ning esitatakse avalikke etendusi ja kontserte.

(2) Loomingulise töötajaga võib sõlmida tähtajalise töölepingu kuni viieks aastaks, kui seda õigustab loomingulise töö eripära.”;

4) seadust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

§ 71. Tähtajalise töölepingu järjestikuse sõlmimise ja pikendamise piirang

(1) Kui loomingulise töötajaga on sõlmitud tähtajaline tööleping samas töökohas samalaadse töö tegemiseks järjestikku rohkem kui kaks korda või tähtajalist lepingut on pikendatud rohkem kui üks kord viie aasta jooksul, loetakse tema töösuhe algusest peale tähtajatuks.

(2) Loomingulise töötajaga on lubatud sõlmida tähtajaline järjestikune tööleping rohkem kui kaks järjestikust korda või pikendada seda rohkem kui üks kord viie aasta jooksul, kui sellises võimaluses on kokku lepitud kollektiivlepingus ning tingimusel, et see on vajalik loomingulise valdkonna töö eripära tõttu ning järjestikuste tähtajaliste töölepingute koguarv ei ületa viit töölepingut ja kogukestus kümmet aastat.

(3) Tähtajalise töölepingu sõlmimine loetakse järjestikuseks, kui ühe töölepingu lõppemise ja järgmise töölepingu sõlmimise vaheline aeg ei ületa kahte kuud.

(4) Etendusasutuse loomingulise juhiga tähtajalise töölepingu järjestikuse sõlmimise või pikendamise korral ei muutu tema töösuhe tähtajatuks.”;

5) seadust täiendatakse §-ga 231 järgmises sõnastuses:

§ 231. Loominguliste töötajate töölepingud

(1) Loomingulise töötajaga enne 2015. aasta 1. jaanuari sõlmitud tähtajaline tööleping kehtib selles sätestatud tingimustel kuni töölepingus sätestatud tähtaja lõpuni.

(2) Kui loomingulise töötajaga sõlmitakse pärast 2015. aasta 1. jaanuari tööleping ning sama isikuga on samal töökohal samalaadse töö tegemiseks sõlmitud varem vähemalt kaks järjestikust tähtajalist töölepingut või varem sõlmitud tähtajalist töölepingut on pikendatud rohkem kui üks kord viie aasta jooksul või sõlmitud varem käesoleva seaduse § 71 lõikes 2 nimetatud kollektiivlepingus kokkulepitud arv tähtajalisi töölepinguid järjestikku, loetakse töösuhe algusest peale tähtajatuks.

(3) Kui loomingulisel töötajal on 2015. aasta 1. jaanuari seisuga kehtiv tähtajaline tööleping ning temaga on eelnevalt samas töökohas samalaadse töö tegemiseks sõlmitud tähtajalisi töölepinguid järjestikku või töölepingut on pikendatud vähemalt kümme aastat, loetakse loomingulise töötaja tööleping sõlmituks määramata ajaks ja tema töösuhe loetakse algusest peale tähtajatuks.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatut ei kohaldata juhul, kui loominguline töötaja avaldab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis selleks tööandjale soovi kuue kuu jooksul 2015. aasta 1. jaanuarist arvates. Kui loomingulise töötaja töölepingu tähtaeg lõpeb varem kui eelmises lauses sätestatud tähtaeg, teatab ta oma soovist esimesel võimalusel.”.

§ 2.  Rahvusooperi seaduse muutmine

Rahvusooperi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Rahvusooperi loomingulistele töötajatele ja nendega sõlmitavatele töölepingutele kohaldatakse etendusasutuse seaduse § 7 ja 71.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 22 järgmises sõnastuses:

§ 22. Loominguliste töötajate töölepingud

Enne 2015. aasta 1. jaanuari rahvusooperi loominguliste töötajatega sõlmitud tähtajalistele töölepingutele kohaldatakse etendusasutuse seaduse § 231.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json