Teksti suurus:

Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruse nr 82 „Terviseameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.11.2018
Avaldamismärge:RT I, 20.11.2018, 1

Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruse nr 82 „Terviseameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 12.11.2018 nr 47

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 40 lõike 2 ja § 42 lõike 1 alusel.

Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruses nr 82 „Terviseameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 10 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ameti põhilisteks struktuuriüksusteks on osakonnad ja laborid. Osakonna koosseisu võivad kuuluda bürood.

(2) Piirkondliku pädevusega struktuuriüksused on regionaalosakonnad, mille koosseisu võivad kuuluda esindused, mille teenistujad asuvad väljaspool osakonna asukohta.“;

3) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

„13) regionaalosakond (Põhja, Lõuna, Ida, Lääne).“;

5) paragrahvi 11 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 11 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Üldosakonna põhiülesanneteks on asutuse asjaajamise korraldamine, riigivara haldamine, personalitöö, varade ja müügiarvestus.“;

7) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 14 järgmises sõnastuses:

„(14) Regionaalosakonna põhiülesanneteks on ameti ülesannete täitmine oma tegevuspiirkonnas osakonna põhimäärusega sätestatud ulatuses: teha riiklikku järelevalvet, kohaldada riiklikku sundi, anda oma pädevuse piires haldusakte ning sooritada haldustoiminguid seadusega sätestatud alustel ja ulatuses.“;

8) paragrahv 12 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 16 punkt 15 sõnastatakse järgmiselt:

„15) teeb ettepaneku kohaliku omavalitsuse üksusele karantiini kehtestamiseks ja lõpetamiseks eriti ohtliku nakkushaiguse leviku tõkestamisel;“;

10) paragrahvi 17 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ameti koosseisus on peadirektori asetäitja ametikoht. Peadirektori asetäitja allub vahetult peadirektorile.“;

11) määrust täiendatakse §-ga 201 järgmises sõnastuses:

§ 201. Üleminekusäte

Kui õigusaktides on Terviseameti piirkondlikule talitusele määratud õigused ja kohustused, käsitatakse neid Terviseameti regionaalosakonnale määratud õiguste ja kohustustena.“.

Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json