Teksti suurus:

Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a. määruse nr 24 „Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord“ ja sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a. määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.11.2018
Avaldamismärge:RT I, 20.11.2018, 4

Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a. määruse nr 24 „Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord“ ja sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a. määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ muutmine

Vastu võetud 15.11.2018 nr 49

Määrus kehtestatakse ravimiseaduse § 31 lõike 6 punkti 3 ja § 33 lõike 7 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a. määruses nr 24 „Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) ravimite käive kokku, sealhulgas eraldi inimestele kasutamiseks väljastatud käsimüügiravimite käive, inimestele kasutamiseks väljastatud retseptiravimite käive, Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide ning Šveitsi Konföderatsiooni retseptide (edaspidi EL retsept) alusel väljastatud ravimite käive, sealhulgas eraldi elektrooniliste - ja paberretseptide alusel ning veterinaarseks kasutamiseks väljastatud ravimite käive;“;

2) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) retseptide arv, sealhulgas eraldi soodustusega retseptide arv, soodustuseta retseptide arv, EL retseptide arv, sealhulgas eraldi elektrooniliste ja paberretseptide arv, ekstemporaalsete ravimite retseptide ja tellimislehtede ning veterinaarretseptide arv;“.

§ 2. Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a. määruses nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõigetes 21 ja 14, § 4 lõigetes 21 ja 22 ning § 5 lõigetes 5 ja 6 asendatakse sõna „digiretsept“ sõnaga „elektrooniline retsept“ vastavas käändes;

2) paragrahvi 61 lõiked 4–6 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui EL retseptile ei ole märgitud isiku, kellele ravim on välja kirjutatud, vanust või sünniaega või isikukoodi, tuleb ravimi väljastajal seda ravimi ohutuks väljastamiseks retsepti esitanud isikult küsida ning kanda vastav teave paberretsepti pöördele ja kinnitada see oma nime ja allkirjaga või elektroonilise retsepti puhul kanda apteegi infosüsteemi.

(5) Kõigil juhtudel, kui ravimi õigeks väljastamiseks on olnud vajalik võtta ühendust ravimit väljakirjutanud isikuga ja temalt saadud teabe alusel on tehtud muudatusi väljastatava ravimpreparaadi, väljastatava koguse või muude ravimi väljastamist puudutavate asjaolude suhtes, tuleb ravimi väljastajal kanda vastav teave paberretsepti pöördele ja kinnitada see oma nime ja allkirjaga või elektroonilise retsepti puhul kanda apteegi infosüsteemi.

(6) Kui EL retseptile on välja kirjutatud ravimpreparaadi nimetus ja puudub täpsustus, kas ravimit võib asendada või mitte, või puudub EL retseptile välja kirjutatud ravimpreparaadil Eestis müügiluba, teavitatakse sellest patsienti ning tema nõusolekul asendatakse ravimpreparaat sama toimeainet samas koguses ja ravimvormis sisaldava ravimiga, v.a kui asendamine ei ole lubatud.“.

Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json