Teksti suurus:

Järva maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.04.2020
Avaldamismärge:RT I, 20.11.2019, 1

Järva maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus

Vastu võetud 18.11.2019 nr 62

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 6 ja § 11 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  (1) Määruse eesmärk on tagada Järva maakonnas asuvate kaitstavate looduse üksikobjektide säilimine.

  (2) Määrusega nimetatakse Järva maakonnas asuvate kaitstavate looduse üksikobjektide või -objektide rühma nimi ja asukoht ning määratakse piiranguvööndi ulatus. Määruses nimetatud kaitstava looduse üksikobjekti või objektide rühma piiranguvööndi ulatus või pindala on esitatud kaartidel määruse lisades1.

§ 2.   Üksikpuude piiranguvööndi ulatus

  Järva maakonnas paiknevatele üksikpuudele kehtestatakse järgmine piiranguvööndi ulatus:
  1) Huuksi kaksikpärn2 Järva vallas Huuksi külas Huuksi mõisa pargis – 0 m (lisa 1);
  2) Vetepere tamm2 ehk Tammsaare tamm Järva vallas Vetepere külas Kõrvemaa maastikukaitsealal – 0 m (lisa 2);
  3) Väike-Kareda euroopa lehis2 Järva vallas Väike-Kareda külas Väike-Kareda mõisa pargis – 0 m (lisa 3);
  4) Ojaküla pärn2 Paide linnas Ojaküla külas – 0,25 ha (lisa 4);
  5) Ojaküla tamm2 Paide linnas Ojaküla külas – 30 m (lisa 5);
  6) Prääma põõsaskask3 Paide linnas Prääma külas – 0,04 ha (lisa 6);
  7) Kalmaste mänd2 Paide linnas Purdi külas – 0,76 ha (lisa 7);
  8) Sargvere saar4 Paide linnas Sargvere külas Sargvere mõisa pargis – 0 m (lisa 8);
  9) Kõljala tamm2 Türi vallas Aasuvälja külas – 30 m (lisa 9);
  10) Raudemetsa mänd5 Türi vallas Kirna ja Pala külas Türi maastikukaitsealal – 0 m (lisa 10)
  11) Pidapa vana mänd6 Türi vallas Kullimaa külas – 50 m (lisa 11);
  12) Käru tamm7 Türi vallas Käru alevikus – 0,06 ha (lisa 12);
  13) Pärnamäe pärn8 Türi vallas Piiumetsa külas – 0,12 ha (lisa 13);
  14) Saare-Siimu tamm2 Türi vallas Rassi külas – 30 m (lisa 14).

§ 3.   Geoloogiliste üksikobjektide piiranguvööndi ulatus

  Järva maakonnas paiknevatele geoloogilistele üksikobjektidele kehtestatakse järgmine piiranguvööndi ulatus:
  1) Kabala kivi5 ehk Maasika talu kivi Järva vallas Eistvere külas – 30 m (lisa 15);
  2) Miinakivi9 Järva vallas Järva-Madise küla – 30 m (lisa 16);
  3) Prümli kivi9 ehk Laikivi Järva vallas Jõgisoo külas – 10 m (lisa 17);
  4) Karinu ohvrikivi2 Järva vallas Karinu külas – 0,03 ha (lisa 18);
  5) Pillisaare rändrahn10 Järva vallas Käsukonna külas – 10 m (lisa 19);
  6) Eevakivi9 Järva vallas Mägise külas – 30 m (lisa 20);
  7) Kabrani rändrahn11 Järva vallas Peedu külas – 30 m (lisa 21);
  8) Ausammaste9 kivi ehk Seidla suurkivi Järva vallas Seidla külas – 10 m (lisa 22);
  9) Kabeli suurkivi12 Paide linnas Kirisaare küla – 10 m (lisa 23);
  10) Väljaotsa rändrahn12 Paide linnas Kriilevälja külas – 30 m (lisa 24);
  11) Ojaküla ohvrikivi2 ehk Köstrikivi Paide linnas Ojaküla külas – 10 m (lisa 25);
  12) Otsamäe rändrahn12 Paide linnas Sõmeru külas – 50 m (lisa 26);
  13) Nõmme rändrahn2 Türi vallas Aasuvälja külas – 10 m (lisa 27);
  14) Võstermäe rändrahn12 Türi vallas Laupa külas – 30 m (lisa 28);
  15) Vassaare metsakivi12 Türi vallas Metsaküla külas – 30 m (lisa 29);
  16) Luisu rändrahn12 Türi vallas Rikassaare külas – 10 m (lisa 30);
  17) Saaremäe rändrahn12 Türi vallas Villevere külas – 10 m (lisa 31);
  18) Vaki kivi12 Türi vallas Villevere külas Nõmme raba looduskaitsealal – 0 m (lisa 32);
  19) Villevere rändrahn12 Türi vallas Villevere külas – 10 m (lisa 33);
  20) Vissuvere rändrahn2 Türi vallas Vissuvere külas – 10 m (lisa 34);
  21) Äiamaa rändrahn9 Türi vallas Äiamaa külas – 10 m (lisa 35).

§ 4.   Hüdrogeoloogilise üksikobjekti piiranguvööndi ulatus

  Järva maakonnas paiknevale hüdrogeoloogilisele üksikobjektile Aravete allikad13 Järva vallas Aravete alevikus kehtestatakse piiranguvöönd ulatusega 0,62 ha (lisa 36).

§ 5.   Kaitsekord

  (1) Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitsekord on kehtestatud keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrusega nr 27 „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri”.

  (2) Kaitstava looduse üksikobjekti paiknemisel kaitsealal tuleb tegevuste kavandamisel lähtuda ka vastavas kaitseala kaitse-eeskirjas sätestatust.

§ 6.   Üksikobjektide kaitsmise ja piiranguvööndi ulatuse määramise põhjendused

  Määruse seletuskirjas14 on esitatud põhjendused:
  1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
  2) loodusobjekti kaitse alla jätmise otstarbekuse kohta;
  3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
  4) kaitstava loodusobjekti piiranguvööndi piiri ulatuse ja kulgemise kohta.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 8.   Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 6. aprilli 2011. a käskkirjaga nr 502 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud määruse seletuskirjas.

§ 9.   Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Üksikobjektid ja piiranguvööndi piir on kantud määruse lisas esitatud kaartidele, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. Kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

2 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud ENSV Ministrite Nõukogu Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirjaga nr 25 „Riikliku kaitse alla kuuluvate rändrahnude, kivikülvide ja põliste puude nimekirjade kinnitamisest”.

3 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud Järva Maakonnavalitsuse 18. septembri 1991. a määrusega nr 173 „Järvamaa looduskaitseobjektide nimekirja kinnitamine”.

4 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja 30. aprilli 1966. a käskkirjaga nr 84 „Muutustest looduskaitsealuste üksikobjektide nimekirjades”.

5 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud Looduskaitse Nõukogu 23. novembri 1937. a otsusega „Üksikute puude ja rändrahnude kaitse alla võtmise asjas”.

6 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud Eesti NSV Hariduse Rahvakomissari otsus üksikute puude, rändrahnude ja hiiukirnu looduskaitse alla võtmise asjas 22. veebruaril 1941. a.

7 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud Rapla Rajooni RSN Täitevkomitee 24. novembri 1981. a otsusega nr 268 „Looduskaitse kohta Rapla rajoonis”.

8 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud Paide Rajooni TSN Täitevkomitee 12. oktoobri 1966. a otsusega nr 182 „Paide rajooni territooriumil asuvate looduskaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega objektide nimekirja täiendamise kohta”.

9 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud Looduskaitse Nõukogu 13. jaanuari 1937. a otsusega „Üksikute puude ja rändrahnude kaitses”.

10 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud Looduskaitse Nõukogu 22. mai 1937. a otsusega „Üksikute puude ja rändrahnude kaitses”.

11 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud sotsiaalministri 13. juuni 1938. a otsusega „Üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjus”.

12 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud sotsiaalministri 26. veebruari 1940. a otsusega „Üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjus”.

13 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud ENSV Paide Rajooni RSN Täitevkomitee 26. jaanuari 1981. a otsusega nr 15 „Uute looduskaitseobjektide arvele võtmise kohta”.

14 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa 1 Huuksi kaksikpärn

Lisa 2 Vetepere tamm ehk Tammsaare tamm

Lisa 3 Väike-Kareda euroopa lehis

Lisa 4 Ojaküla pärn

Lisa 5 Ojaküla tamm

Lisa 6 Prääma põõsaskask

Lisa 7 Kalmaste mänd

Lisa 8 Sargvere saar

Lisa 9 Kõljala tamm

Lisa 10 Raudemetsa mänd

Lisa 11 Pidapa vana mänd

Lisa 12 Käru tamm

Lisa 13 Pärnamäe pärn

Lisa 14 Saare-Siimu tamm

Lisa 15 Kabala kivi ehk Maasika talu kivi

Lisa 16 Miinakivi

Lisa 17 Prümli kivi ehk Laikivi

Lisa 18 Karinu ohvrikivi

Lisa 19 Pillisaare rändrahn

Lisa 20 Eevakivi

Lisa 21 Kabrani rändrahn

Lisa 22 Ausammaste kivi

Lisa 23 Kabeli suurkivi

Lisa 24 Väljaotsa rändrahn

Lisa 25 Ojaküla ohvrikivi ehk Köstrikivi

Lisa 26 Otsamäe rändrahn

Lisa 27 Nõmme rändrahn

Lisa 28 Võstermäe rändrahn

Lisa 29 Vassaare metsakivi

Lisa 30 Luisu rändrahn

Lisa 31 Saaremäe rändrahn

Lisa 32 Vaki kivi

Lisa 33 Villevere rändrahn

Lisa 34 Vissuvere rändrahn

Lisa 35 Äiamaa rändrahn

Lisa 36 Aravete allikad

/otsingu_soovitused.json