Teksti suurus:

Energiaauditi miinimumnõuded

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.11.2020, 5

Energiaauditi miinimumnõuded1

Vastu võetud 22.12.2016 nr 76
RT I, 23.12.2016, 3
jõustumine 26.12.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.06.2020RT I, 07.07.2020, 401.08.2020
16.11.2020RT I, 20.11.2020, 223.11.2020

Määrus kehtestatakse energiamajanduse korralduse seaduse § 27 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus kehtestab miinimumnõuded energiaauditile, energiajuhtimissüsteemi raames tehtavale energiaauditile, energiaauditi aruandele, energiaauditit tegeva isiku teavituskohustusele, energiaauditi tegevustele, samuti lihtsustatud korras energiaauditi läbiviimisele ja selle aruandele.

§ 2.   Termin

  Käesolevas määruses tähistab termin „tõhususmeede” toodet ja tegevust, mille rakendamisel suurettevõtja energiatõhusus eelduslikult suureneb. Tõhususmeede võib olla seadme või süsteemi paigaldamine, seadistamine, automatiseerimine või üldiste soovituste andmine tarbimisharjumuste muutmiseks.

§ 3.   Energiaauditit tegeva isiku teavituskohustus

  (1) Energiaauditit tegev isik peab enne auditi alustamist esitama tellijale kirjalikult taasesitatavas vormis kinnituse, et ta vastab energiamajanduse korralduse seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

  (2) Energiaauditit tegev isik peab tellijat viivitamatult teavitama ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada tema sõltumatust auditi tegemisel.

  (3) Kui energiaauditit tegeval isikul puudub mingis osas pädevus energiaauditi tegemiseks, peab ta tellijat sellest viivitamatult teavitama.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–2 sätestatud nõudeid ei kohaldata juhul, kui energiaauditi viib läbi energiamajanduse korralduse seaduse § 27 lõikes 3 nimetatud isik.

2. peatükk Miinimumnõuded energiaauditile ja selle aruandele 

§ 4.   Nõuded energiaauditile

  (1) Energiaauditis välja pakutud tõhususmeetme majandusliku mõju selgitamisel tuleb tasuvusaja arvutusmeetodile eelistada eluea kulude arvutusmeetodit, mille käigus võetakse arvesse pikaajalist säästu, pikaajaliste investeeringute jääkväärtust ja diskontomäära.

  (2) Energiaauditi läbiviimisel tuleb eelistada andmeid, mis põhinevad ajakohastel, mõõdetud ja jälgitavatel talitlusandmetel energia tarbimise ja elektri puhul koormusprofiilide kohta.

§ 5.   Energiaauditi tegevused

  (1) Energiaauditi lähteandmete kogumise käigus kaardistatakse kuude lõikes vähemalt ühe aasta ja võimaluse korral pikema ajaperioodi kohta:
  1) energiakasutus elektri, soojusenergia, gaasi, vedelkütuse ja tahke kütuse osas;
  2) energiatoodang erinevate energialiikide osas;
  3) taastuvenergia toodang ja selle kasutus.

  (2) Energiaauditi analüüsi käigus:
  1) koostatakse energiabilanss ettevõtte erinevate energialiikide lõikes;
  2) antakse hinnang energiakasutuse ja -tootmise hetkeseisule;
  3) määratakse energiakasutuse ja -tootmise baasstsenaarium, mis väljendab olukorda, kui ei realiseeritaks mitte ühtegi tõhususmeedet;
  4) määratakse alternatiivsed energiakasutuse ja -tootmise arengustsenaariumid;
  5) teostatakse energiakasutuse ja -tootmise arengustsenaariumite energiasäästupotentsiaali hindamine;
  6) viiakse läbi energiakasutuse ja -tootmise arengustsenaariumite omavaheline võrdlus, mille tulemusena selgitatakse välja nende stsenaariumite prioriteetsus ja otstarbekus.

  (3) Alternatiivse energiakasutuse ja -tootmise arengustsenaariumi energiasäästupotentsiaali hindamisel määratakse energiakasutuse ja -tootmise arengustsenaariumi:
  1) rakendamiseks vajalikud tegevused ning meetmed;
  2) rakendamise hinnanguline maksumus;
  3) hinnanguline energiasääst;
  4) hinnanguline süsihappegaasi vähenemine;
  5) hinnanguline mõju suurettevõtja tuludele ja kuludele;
  6) majanduslik tasuvus;
  7) riskid ja ohud;
  8) realiseerimiseks teostatavusanalüüs ja soovitused.

§ 6.   Energiaauditi aruanne

  (1) Energiaauditi aruanne koosneb järgmistest osadest:
  1) tiitelleht;
  2) eessõna;
  3) ülevaade suurettevõtja tegevusvaldkonnast;
  4) lühikirjeldus energiatarbimist enimmõjutavatest tegevustest suurettevõtja majandustegevuses;
  5) ülevaade teostatud mõõtmistest;
  6) energiaauditi tulemuste ülevaade;
  7) lisad.

  (2) Energiaauditi aruande eessõnas esitatakse:
  1) energiaauditi koostamise eesmärk;
  2) energiaauditi alusandmete päritolu;
  3) ülevaade mõõdistamiste teostamise põhimõtetest;
  4) kaasatud asjatundjate nimed;
  5) selgitus, kas energiaauditi aruandes esitatud hinnad on käibemaksuga või käibemaksuta.

  (3) Suurettevõtja tegevusvaldkonna ülevaates esitatakse:
  1) tegevusvaldkond Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori (EMTAK 2008) esimese taseme tähtkoodi järgi;
  2) tegevuse lühikirjeldus;
  3) töötajate arv;
  4) aastakäive;
  5) aastabilansi kogumaht.

  (4) Lühikirjelduses energiatarbimist enimmõjutavatest tegevustest suurettevõtja majandustegevuses esitatakse:
  1) tegevused ja nende mastaap, milleks ettevõtja majandustegevuses kõige enam energiat kulutatakse;
  2) tarbitavad energialiigid.

  (5) Ülevaade teostatud mõõtmistest sisaldab vähemalt käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud andmeid.

  (6) Energiaauditi tulemuste ülevaade sisaldab vähemalt käesoleva määruse § 5 lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmeid.

  (7) Energiaauditi aruande lisades esitatakse järgmised andmed ja arvutused:
  1) kasutatud mõõtevahendite tehnilised andmed;
  2) energiaauditi tellija esitatud tarbimisandmed;
  3) muud olulised väljavõtted, mida kasutati energiaauditi läbiviimisel.

  (8) Tellija soovil koostatakse energiaauditi käigus aruande lisana ettepanekud töötajate väljaõppele, teavitamisele, motiveerimisele, harjumuste ja tavade ümberkujundamisele, tähelepanu juhtimisele ja energia järelevalveprotsessi uute valdkondade juhtimisele.

§ 7.   Nõuded energiaauditi aruande vormistusele

  (1) Energiaauditi aruanne peab olema loetav, vastuoludeta, erialaspetsialistile arusaadav ja üheselt mõistetav.

  (2) Energiaauditi aruandes esitatud energiakasutuse ja -tootmise hetkeseisu hinnang, arengustsenaariumite analüüs, soovitatav arengustsenaarium ning muud üldised soovitused peavad olema mõistetavad vastavas valdkonnas spetsiifilisi teadmisi mitteomavale isikule.

  (3) Energiaauditi aruande tiitellehel esitatakse:
  1) töö number;
  2) töö nimetus;
  3) energiaauditi objektiks oleva suurettevõtja nimi ja aadress;
  4) energiaauditi aruande koostaja nimi, kontaktandmed, registrikood;
  5) energiaauditi aruande koostaja allkiri ja allkirjastamise aeg;
  6) tellija nimi, allkiri ja kontaktandmed.

  (4) Energiaauditi aruande igale lehele kantakse järgmised andmed:
  1) töö number;
  2) töö nimetus;
  3) suurettevõtja nimi ja aadress;
  4) lehekülje number.

  (41) Energiaauditi aruande allkirjastab esimesena energiaauditi läbi viinud pädev isik ja seejärel ettevõtja.
[RT I, 07.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

  (42) Energiamajanduse korralduse seaduse § 28 lõikes 2 nimetatud juhul allkirjastab energiaauditi aruande vaid suurettevõtja.
[RT I, 07.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

  (5) Vastavalt energiamajanduse korralduse seaduse § 27 lõikele 7 on suurettevõtjal õigus nõuda energiaauditi aruande konfidentsiaalsust, täites lihtsustatud energiaauditi aruande lõpus oleva konfidentsiaalsuse deklaratsiooni ja allkirjastades selle.

§ 8.   Järelevalveasutusele esitatava energiaauditi aruande vormistuse erisus
[Kehtetu - RT I, 07.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

§ 81.   Energiaauditi andmete esitamine

  Suurettevõtja või energiaauditi läbi viinud pädev isik kannab vastavalt energiamajanduse korralduse seaduse § 28 lõikele 1 majandus- ja taristuministri 19. märtsi 2020. a määruses nr 5 „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemi põhimäärus” sätestatud energiaauditi andmed seadme ohutuse seaduse § 12 lõikes 1 nimetatud tehnilise järelevalve infosüsteemi.
[RT I, 07.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

§ 9.   Energiaauditi andmete säilitamine

  Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet säilitab tulevaseks analüüsiks ja tulemuste jälgimiseks energiaauditiga seotud andmeid 10 aastat või arhiiviseaduses sätestatud korras arhiivi üleandmiseni.
[RT I, 20.11.2020, 2 - jõust. 23.11.2020]

3. peatükk Energiaauditi läbiviimine lihtsustatud korras 

§ 10.   Lihtsustatud energiaauditi läbiviimine
[Kehtetu - RT I, 07.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

§ 11.   Nõuded energiaauditi lihtsustatud aruande koostamisele
[Kehtetu - RT I, 07.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

4. peatükk Rakendussätted 

§ 12.   Lihtsustatud korras energiaauditi läbiviimise tähtaeg
[Kehtetu - RT I, 07.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

§ 13.   Määruse jõustumine

  Käesoleva määruse §-d 6, 7 ja 8, jõustuvad neli kuud pärast käesoleva määruse Riigi Teatajas avaldamist.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1–56).

Lisa Energiaauditi lihtsustaud aruande vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json