Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses „Arhiiviseaduse” jõustumisega

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2011, 8

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses „Arhiiviseaduse” jõustumisega

Vastu võetud 14.12.2011 nr 68

Määrus kehtestatakse „Kutseõppeasutuse seaduse” § 201 ja „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 41 lõike 4 alusel.

§ 1.  Haridus- ja teadusministri 15. märtsi 2003. a määruse nr 11 „Kutseõppeasutuses peetavate õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 15. märtsi 2003. a määruse nr 11 „Kutseõppeasutuses peetavate õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord” (RTL 2010, 15, 282) § 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste dokumentide liigitus kehtestatakse kooli ühtses dokumentide loetelus.”.

§ 2.  Haridus- ja teadusministri 18. märtsi 2011. a määruse nr 7 „Kooliraamatukogude töökorralduse alused” muutmine

Haridus- ja teadusministri 18. märtsi 2011. a määruse nr 7 „Kooliraamatukogude töökorralduse alused” (RT I, 29.03.2011, 3) § 31 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Raamatukogu arhiiv korraldatakse „Arhiiviseaduse” ja „Arhiiviseaduse” § 13 alusel kehtestatud arhiivieeskirja nõuete ja korra kohaselt.”.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

Jaak Aaviksoo
Minister

Janar Holm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json