Teksti suurus:

Ajateenistusse asumisel kaasavõetavate ja ajateenistuses nõutavate dokumentide ning esemete loetelu, ajateenistuses keelatud asjade loetelu, keelatud asjade hoidmise, tagastamise ja hävitamise kord ning hävitamisakti vorm

Ajateenistusse asumisel kaasavõetavate ja ajateenistuses nõutavate dokumentide ning esemete loetelu, ajateenistuses keelatud asjade loetelu, keelatud asjade hoidmise, tagastamise ja hävitamise kord ning hävitamisakti vorm - sisukord
Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2012, 20

Ajateenistusse asumisel kaasavõetavate ja ajateenistuses nõutavate dokumentide ning esemete loetelu, ajateenistuses keelatud asjade loetelu, keelatud asjade hoidmise, tagastamise ja hävitamise kord ning hävitamisakti vorm

Vastu võetud 17.12.2012 nr 18

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 40 lõike 2 ja § 49 lõike 11 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse ajateenistusse asumisel kaasavõetavate ja ajateenistuses nõutavate dokumentide ning esemete loetelu, ajateenistuses keelatud asjade loetelu, nende hoidmise, tagastamise ja hävitamise kord ning hävitamisakti vorm.

§ 2.  Dokumentide loetelu

  Ajateenistusse asumisel on isik kohustatud kaasa võtma ja ajateenistuses peavad ajateenijal olema järgmised dokumendid:
  1) isikut tõendav dokument;
  2) juhiluba (olemasolul);
  3) immuniseerimispass (olemasolul).

§ 3.  Esemete loetelu

  Ajateenistusse asumisel on isik kohustatud kaasa võtma isikliku hügieeni tarbed.

§ 4.  Keelatud asjade loetelu

  Ajateenijal ei tohi ajateenistuses olla järgmisi asju:
  1) relv ja laskemoon;
  2) lõhkematerjal, pürotehniline toode, plahvatusohtlik ja kergestisüttiv aine;
  3) ohtlik kemikaal ja toksiline aine;
  4) ravimid, mille omamist ei ole lubanud ajateenistuskoha ülema määratud tervishoiutöötaja.

§ 5.  Keelatud asjade hoiule võtmine, hoidmine ja hävitamine

  (1) Ajateenistuskoha ülema käsul võib tegevväelane vaadata läbi ajateenija isiklikke asju.

  (2) Läbivaatuse käigus tuvastatud ajateenijal kaasasolev relv, mis on registreeritud relvaseadusega kehtestatud korras ja mille kohta ajateenija omab kehtivat relvaluba, ja laskemoon võetakse hoiule.

  (3) Relv ja laskemoon võetakse hoiule ajateenistuskoha relvaruumis või -laos isiklike relvade hoidmiseks ettenähtud eraldi kapis kuni ajateenija puhkuseni või ajateenistusest vabastamiseni. Relva ja laskemoona hoitakse relvaseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktides ette nähtud korras.

  (4) Käesoleva määruse § 4 punktides 2 ja 3 nimetatud asjad võetakse ajateenijalt ära ja hävitatakse käesoleva määruse §-s 7 sätestatud korras.

  (5) Käesoleva määruse § 4 punktis 4 sätestatud ravimid saadetakse ajateenija nõusolekul ja kulul ajateenija nimetatud adressaadile. Saatmisega mittenõustumise korral võetakse ravimid hoiule.

  (6) Hoiule võetud asjade kohta koostab ajateenistuskoha ülema volitatud tegevväelane (edaspidi hoiulevõtja) käesoleva määruse lisas 1 toodud vormi kohaselt akti. Akt koostatakse kahes eksemplaris ning registreeritakse dokumendiregistris.

  (7) Hoiule võtmise aktis märgitakse ajateenija andmed, asjade loetelu ja kogus ning hoiule võtmise aeg ja koht. Akt allkirjastatakse ajateenija ja hoiulevõtja poolt.

  (8) Hoiule võetud asjad hoiustatakse ajateenistuskohas.

  (9) Käesoleva määruse §-s 4 nimetamata, kuid muu seaduse või selle alusel antud õigusaktiga keelatud asi võõrandatakse vastavas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud korras.

§ 6.  Hoiule võetud asjade tagastamine

  (1) Hoiule võetud asjad tagastatakse ajateenijale ajateenistusest vabastamisel, mille kohta tehakse vastav märge hoiule võetud asjade hoiustamise akti.

  (2) Erandina võib ajateenistuskoha ülem lubada ajateenijal tema puhkuse või kokkusaamise ajal toimetada hoiule võetud asjad ajateenistuskoha territooriumilt välja, mille kohta tehakse vastav märge hoiule võetud asjade hoiustamise akti.

§ 7.  Keelatud asjade hävitamine

  (1) Käesoleva määruse § 4 punktides 2 ja 3 nimetatud asjade hävitamine ja võõrandamine toimub vastavas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud korras.

  (2) Käesoleva määruse § 4 punktides 2 ja 3 nimetatud asjad hävitab ajateenistuskoha ülema moodustatud komisjon. Komisjon peab olema vähemalt kaheliikmeline.

  (3) Asi hävitatakse viisil, mis ei ole ohtlik elule, tervisele ega keskkonnale ning mis välistab asja taaskasutuselevõtu.

  (4) Asja hävitamise kohta koostatakse akt, milles märgitakse asja hävitaja, eseme või aine nimetus, kogus, viide otsusele, mille alusel esemed üle antakse, hävitamise viis, aeg ja koht.

  (5) Asja hävitamise akt koostatakse määruse lisas 2 toodud vormis. Akt koostatakse kahes eksemplaris. Akt registreeritakse dokumendiregistris.

  (6) Asja hävitamisega seonduvad kulu kannab Kaitsevägi.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2013. aastal.

Urmas Reinsalu
Minister

Mikk Marran
Kantsler

Lisa 1 Hoiule võetud asjade hoiustamise akti vorm

Lisa 2 Ajateenijale tagastamisele mittekuuluvate asjade hävitamise akti vorm

/otsingu_soovitused.json