Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2013. aastal

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.05.2013
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2012, 21

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2013. aastal

Vastu võetud 18.12.2012 nr 42

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 19 lõigete 3 ja 4 ning Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 „Kalapüügieeskiri” § 44 lõike 3 alusel.

§ 1. Püük nakkevõrkudega

 (1) Peipsi järvel kaldast arvates 1 kilomeetri laiusel veealal ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast arvates 500 meetri laiusel veealal on 2013. aastal keelatud:
 1) püük nakkevõrkudega 1. jaanuarist 29. veebruarini ja 1. septembrist 31. detsembrini;
 2) kasutada püügil nakkevõrkudega muid silmasuurusi kui 60–80 millimeetrit.

 (2) Peipsi järvel kaldast arvates kaugemal kui 1 kilomeeter ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast arvates kaugemal kui 500 meetrit on 2013. aastal keelatud püük nakkevõrkudega 20. aprillist 5. maini.

§ 2. Nõuded silmasuuruse kohta

  Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on kaldast arvates kaugemal kui 5 kilomeetrit keelatud kasutada mõrra juht- ja karjaaias või päras väiksemat silmasuurust kui 60 millimeetrit.

§ 3. Koha kaaspüük

  Peipsi järvel kaldast arvates kaugemal kui 1 kilomeeter ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast arvates kaugemal kui 500 meetrit on 1. jaanuarist 19. aprillini 2013. a kalapüügil mitte vähema kui 130 millimeetrise silmasuurusega nakkevõrkudega lubatud alamõõdulise koha kaaspüük kuni 25% arvuliselt kohasaagist.

§ 4. Püügikeeld

 (1) Peipsi järvel on keelatud jääalune kalapüük põhjanooda ehk mutnikuga.

 (2) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud kalapüük pöörinooda laeva pardale võtmisega 1. jaanuarist 31. augustini 2013.

 (3) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud kalapüük kaldanoodaga 6. maist 15. juunini 2013.

 (4) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud rääbise püük 1. jaanuarist 30. juunini ja 1. augustist 31. detsembrini 2013.

§ 5. Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Rita Annus
Kantsler