Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2013, 1

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 16.12.2013 nr 71

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 3 lõike 3, § 61 lõike 4, § 62 lõike 6, § 26 lõike 4, § 65 lõigete 4 ja 7, § 72 lõike 5, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 76 lõike 4, § 96 lõike 2, § 97 lõigete 2 ja 10, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5, § 1062 lõigete 6 ja 8 ning § 117 lõike 5 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 52 „Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 10 lõikes 11 ja § 15 lõikes 2 asendatakse sõna „järelevalveametniku” sõnaga „järelevalveasutuse”;

2) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Pakendaja peab arvestust etikettide trükkimise kohta, säilitades iga partii kohta ühe trükitud etiketi ja kõik trükitud kasutamata või rikutud etiketid, ning dokumenteerib ja säilitab etikettide trükkimise kohta järgmised andmed:
1) etiketi trükkimise kuupäev;
2) taimeliik, sort, kategooria;
3) partii number ja partii suurus;
4) trükitud etikettide arv, trükitud etiketi number või vahemik, kasutatud etikettide arv.”;

3) paragrahvi 14 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Seemne pakendamise loale märgitakse:
1) pakendaja nimi;
2) pakendaja registri- või isikukood;
3) pakendaja kontaktisiku nimi ja kontaktandmed;
4) pakendaja kontaktandmed;
5) pakendamisloa number;
6) tegevusvaldkond;
7) automaatse proovivõtmisseadme mark ja tüüp;
8) taimeliik või -liikide grupp, mille puhul automaatset proovivõtmisseadet kasutatakse;
9) etiketi trükkimise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed;
10) taimeliik või -liikide grupp ja kategooria, mille puhul etiketi trükkimist kasutatakse;
11) pakendamisloa kehtivusaeg.”;

4) paragrahvi 15 lõikest 1 jäetakse välja sõna „järelevalveametniku”;

5) paragrahvi 23 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Turustada on lubatud sordilehte või Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordi sertifitseeritud ja nõuetele vastavat seemet või õigusaktis sätestatud juhul nõuetele mittevastavat seemet.”;

6) paragrahvi 23 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „§ 1062 lõike 5” tekstiosaga „§ 1062 lõike 6”;

7) normitehnilisest märkusest jäetakse välja tekstiosa „ja komisjoni direktiiviga 2009/74/EÜ (ELT L 166, 27.6.2009, lk 40–70)”;

8) lisa 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

5. Etiketi trükkimise kohta esitatavad andmed:
5.1 Etikettide trükkimise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed
5.2 Trükitud etikettide andmete dokumenteerimise kirjeldus
 

9) lisa 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

6. Etiketi trükkimise korral lisatav dokument:
Trükitud etiketi näidis
 

§ 2.  Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 53 „Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 12 lõikes 11 ja § 17 lõikes 2 asendatakse sõna „järelevalveametniku” sõnaga „järelevalveasutuse”;

2) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Pakendaja peab arvestust etikettide trükkimise kohta, säilitades iga partii kohta ühe trükitud etiketi ja kõik trükitud kasutamata või rikutud etiketid, ning dokumenteerib ja säilitab etikettide trükkimise kohta järgmised andmed:
1) etiketi trükkimise kuupäev;
2) taimeliik, sort, kategooria;
3) partii number ja partii suurus;
4) trükitud etikettide arv, trükitud etiketi number või vahemik, kasutatud etikettide arv.”;

3) paragrahvi 16 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Seemne pakendamise loale märgitakse:
1) pakendaja nimi;
2) pakendaja registri- või isikukood;
3) pakendaja kontaktisiku nimi ja kontaktandmed;
4) pakendaja kontaktandmed;
5) pakendamisloa number;
6) tegevusvaldkond;
7) automaatse proovivõtmisseadme mark ja tüüp;
8) taimeliik või -liikide grupp, mille puhul automaatset proovivõtmisseadet kasutatakse;
9) etiketi trükkimise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed;
10) taimeliik või -liikide grupp ja kategooria, mille puhul etiketi trükkimist kasutatakse;
11) pakendamisloa kehtivusaeg.”;

4) paragrahvi 17 lõikest 1 jäetakse välja sõna „järelevalveametniku”;

5) paragrahvi 23 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Turustada on lubatud sordilehte või Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordi sertifitseeritud ja nõuetele vastavat seemet või õigusaktis sätestatud juhul nõuetele mittevastavat seemet.”;

6) paragrahvi 23 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „§ 1062 lõike 5” tekstiosaga „§ 1062 lõike 6”;

7) normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „komisjoni direktiiv 86/109/EMÜ millega lubatakse teatavate söödakultuuride ning õli- ja kiudtaimede liikide seemne turustamist ainult juhul, kui see on ametlikult sertifitseeritud „eliitseemne” või „sertifitseeritud seemnena” (EÜT L 93, 8.04.1986, lk 21–24), muudetud komisjoni direktiividega 1989/424/EMÜ (EÜT L 196, 12.07.1989, lk 50–51), 1991/375/EMÜ (EÜT L 196, 12.07.1989, lk 108–110),” tekstiosaga „, komisjoni direktiiv 2008/124/EÜ, millega lubatakse teatavate söödakultuuride ning õli- ja kiudtaimede liikide seemne turustamist ainult juhul, kui see on ametlikult sertifitseeritud „eliitseemne” või „sertifitseeritud seemnena” (ELT L 340, 19.12.2008, lk 73–75),”;

8) lisa 7 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

5. Etiketi trükkimise kohta esitatavad andmed:
5.1 Etikettide trükkimise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed
5.2 Trükitud etikettide andmete dokumenteerimise kirjeldus
 

9) lisa 7 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

6. Etiketi trükkimise korral lisatav dokument:
Trükitud etiketi näidis
 

§ 3.  Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 55 „Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 12 lõikes 11 ja § 17 lõikes 2 asendatakse sõna „järelevalveametniku” sõnaga „järelevalveasutuse”;

2) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Pakendaja peab arvestust etikettide trükkimise kohta, säilitades iga partii kohta ühe trükitud etiketi ja kõik trükitud kasutamata või rikutud etiketid, ning dokumenteerib ja säilitab etikettide trükkimise kohta järgmised andmed:
1) etiketi trükkimise kuupäev;
2) taimeliik, sort, kategooria;
3) partii number ja partii suurus;
4) trükitud etikettide arv, trükitud etiketi number või vahemik, kasutatud etikettide arv.”;

3) paragrahvi 16 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Seemne pakendamise loale märgitakse:
1) pakendaja nimi;
2) pakendaja registri- või isikukood;
3) pakendaja kontaktisiku nimi ja kontaktandmed;
4) pakendaja kontaktandmed;
5) pakendamisloa number;
6) tegevusvaldkond;
7) automaatse proovivõtmisseadme mark ja tüüp;
8) taimeliik või -liikide grupp, mille puhul automaatset proovivõtmisseadet kasutatakse;
9) etiketi trükkimise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed;
10) taimeliik või -liikide grupp ja kategooria, mille puhul etiketi trükkimist kasutatakse;
11) pakendamisloa kehtivusaeg.”;

4) paragrahvi 17 lõikest 1 jäetakse välja sõna „järelevalveametniku”;

5) paragrahvi 23 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „§ 1062 lõike 5” tekstiosaga „§ 1062 lõike 6”;

6) normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „2009/74/EÜ (ELT L 166, 27.6.2009, lk 40–70)” tekstiosaga „, 2012/1/EL (ELT L 4, 07.01.2012, lk 8–9); 2012/37/EL (ELT L 325, 23.11.2012, lk 13–14)”;

7) lisa 5 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

5. Etiketi trükkimise kohta esitatavad andmed:
5.1 Etikettide trükkimise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed
5.2 Trükitud etikettide andmete dokumenteerimise kirjeldus
 

8) lisa 5 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

6. Etiketi trükkimise korral lisatav dokument:
Trükitud etiketi näidis
 

§ 4.  Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 56 „Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kõrrelistest söödakultuuridest võib moodustada § 11 lõikes 31 sätestatud kaaluga seemnepartii, kui pakendaja esitab Põllumajandusametile ISTA akrediteeritud laboratooriumi tõendi selle kohta, et ta on võimeline tootma sellise suuruse ja ühtlase kvaliteediga seemnepartiisid.”;

2) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kõrreliste söödakultuuride seemnepartii maksimaalne kaal võib olla suurem kui lõikes 3 kehtestatud maksimaalne lubatud kaal, kuid mitte suurem kui 25 tonni, juhul kui on esitatud § 8 lõikes 41 nimetatud tõend. Seemnepartii maksimaalne kaal võib olla lubatust kuni 5% suurem.”;

3) paragrahvi 11 lõikes 11 ja § 16 lõikes 2 asendatakse sõna „järelevalveametniku” sõnaga „järelevalveasutuse”;

4) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Pakendaja peab arvestust etikettide trükkimise kohta, säilitades iga partii kohta ühe trükitud etiketi ja kõik trükitud kasutamata või rikutud etiketid, ning dokumenteerib ja säilitab etikettide trükkimise kohta järgmised andmed:
1) etiketi trükkimise kuupäev;
2) taimeliik, sort, kategooria;
3) partii number ja partii suurus;
4) trükitud etikettide arv, trükitud etiketi number või vahemik, kasutatud etikettide arv.”;

5) paragrahvi 15 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Seemne pakendamise loale märgitakse:
1) pakendaja nimi;
2) pakendaja registri- või isikukood;
3) pakendaja kontaktisiku nimi ja kontaktandmed;
4) pakendaja kontaktandmed;
5) pakendamisloa number;
6) tegevusvaldkond;
7) automaatse proovivõtmisseadme mark ja tüüp;
8) taimeliik või -liikide grupp, mille puhul automaatset proovivõtmisseadet kasutatakse;
9) etiketi trükkimise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed;
10) taimeliik või -liikide grupp ja kategooria, mille puhul etiketi trükkimist kasutatakse;
11) pakendamisloa kehtivusaeg.”;

6) paragrahvi 16 lõikest 1 jäetakse välja sõna „järelevalveametniku”;

7) paragrahvi 24 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Turustada on lubatud sordilehte või Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordi sertifitseeritud ja nõuetele vastavat seemet või õigusaktis sätestatud juhul nõuetele mittevastavat seemet.”;

8) paragrahvi 24 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „§ 1062 lõike 5” tekstiosaga „§ 1062 lõike 6”;

9) normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „komisjoni direktiiv 86/109/EMÜ, millega lubatakse teatavate söödakultuuride ning õli- ja kiudtaimede liikide seemne turustamist ainult juhul, kui see on ametlikult sertifitseeritud „eliitseemne” või „sertifitseeritud seemnena” (EÜT L 93, 8.04.1986, lk 21–24), muudetud komisjoni direktiividega 1989/424/EMÜ (ELT L 196, 12.07.1989, lk 50–51), muudetud komisjoni direktiividega 1991/375/EMÜ (ELT L 196, 12.07.1989, lk 108–110)” tekstiosaga „komisjoni direktiiv 2008/124/EÜ, millega lubatakse teatavate söödakultuuride ning õli- ja kiudtaimede liikide seemne turustamist ainult juhul, kui see on ametlikult sertifitseeritud „eliitseemne” või „sertifitseeritud seemnena” (ELT L 340, 19.12.2008, lk 73–75); komisjoni rakendusdirektiiv 2012/37/EL, millega muudetakse nõukogu direktiive 66/401/EMÜ ja 66/402/EMÜ seoses Galega orientalis Lam. seemne suhtes kohaldatavate tingimuste, teatavate söödakultuuride seemnepartiide maksimummassi ja Sorghum spp. proovi kogusega (ELT L 325, 23.11.2012, lk 13–14);”;

10) lisa 1 punkti 30 kolmandas veerus täiendatakse arvu „60” normitehnilist märkust tähistavate ülaindeksitega „1, 2”;

11) lisa 4 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

5. Etiketi trükkimise kohta esitatavad andmed:
5.1 Etikettide trükkimise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed
5.2 Trükitud etikettide andmete dokumenteerimise kirjeldus
 

12) lisa 4 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

6. Etiketi trükkimise korral lisatav dokument:
Trükitud etiketi näidis
 

§ 5.  Põllumajandusministri 5. mai 2006. a määrust nr 60 „Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 11 lõike 11 tekstis asendatakse sõna „järelevalveametniku” sõnaga „järelevalveasutuse”;

2) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Pakendaja peab arvestust etikettide trükkimise kohta, säilitades iga partii kohta ühe trükitud etiketi ja kõik trükitud kasutamata või rikutud etiketid, ning dokumenteerib ja säilitab etikettide trükkimise kohta järgmised andmed:
1) etiketi trükkimise kuupäev;
2) taimeliik, sort, kategooria;
3) partii number ja partii suurus;
4) trükitud etikettide arv, trükitud etiketi number või vahemik, kasutatud etikettide arv.”;

2) paragrahvi 15 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Seemne pakendamise loale märgitakse:
1) pakendaja nimi;
2) pakendaja registri- või isikukood;
3) pakendaja kontaktisiku nimi ja kontaktandmed;
4) pakendaja kontaktandmed;
5) pakendamisloa number;
6) tegevusvaldkond;
7) automaatse proovivõtmisseadme mark ja tüüp;
8) taimeliik või -liikide grupp, mille puhul automaatset proovivõtmisseadet kasutatakse;
9) etiketi trükkimise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed;
10) taimeliik või -liikide grupp ja kategooria, mille puhul etiketi trükkimist kasutatakse;
11) pakendamisloa kehtivusaeg.”;

3) paragrahvi 17 lõikest 1 jäetakse välja sõna „järelevalveametniku”;

4) paragrahvi 24 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Turustada on lubatud sordilehte või Euroopa Liidu ühtsesse köögiviljakultuuride sordilehte võetud sordi sertifitseeritud ja nõuetele vastavat seemet või õigusaktis sätestatud juhul nõuetele mittevastavat seemet või kvaliteedinõuetele vastavat standardseemet.”;

5) lisa 4 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

5. Etiketi trükkimise kohta esitatavad andmed:
5.1 Etikettide trükkimise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed
5.2 Trükitud etikettide andmete dokumenteerimise kirjeldus
 

6) lisa 4 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

6. Etiketi trükkimise korral lisatav dokument:
Trükitud etiketi näidis
 

§ 6.  Määrus jõustub 31. detsembril 2013. a.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json