Teksti suurus:

Põllumajandusministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 21 „Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.12.2013
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2013, 2

Põllumajandusministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 21 „Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 16.12.2013 nr 72

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 58 lõike 5, § 59 lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel.

Põllumajandusministri 3. märtsi 2011. a määrust nr 21 „Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muudetakse järgmiselt:

1) määruse 1. peatükki täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

§ 11. Riigiabi

(1) Meetme raames antav toetus on riigiabi konkurentsiseaduse § 30 lõike 1 tähenduses.

(2) Riigiabi andmisel lähtutakse komisjoni 20.12.2011 otsusest „Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes” (ELT L 7, 11.01.2012, lk 3–10) (edaspidi komisjoni otsus).”;

2) paragrahvi 4 lõige 5 ja § 16 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 10 punktis 1 asendatakse sõna „kahe” sõnaga „ühe”;

4) paragrahvi 16 lõike 2 punktis 11 asendatakse sõnad „kaks elektroonilise side ettevõtjat osutavad” sõnadega „üks elektroonilise side ettevõtja osutab”;

5) paragrahvi 16 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Konkurentsiamet esitab PRIAle arvamuse komisjoni otsuse artiklites 5 ja 6 nimetatud liigse hüvitise saamise kohta vähemalt iga kolme aasta tagant taotluse rahuldamise otsusest arvates kuni 10 aasta jooksul. Kui arvamusest nähtub, et toetuse saaja on toetatava tegevuse elluviimise tulemusel saanud komisjoni otsuse artiklites 5 ja 6 nimetatud liigset hüvitist, nõuab PRIA liigse hüvitisena saadud toetuse tagasi.”;

6) paragrahvi 17 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõna „kahe” sõnaga „ühe”;

7) paragrahvi 19 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitab PRIA kuni 2030. aasta 31. detsembrini.”.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Olavi Petron
Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json