Teksti suurus:

Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.08.2014
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2013, 11

Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 03.03.2011 nr 21
RT I, 09.03.2011, 16
jõustumine 12.03.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.12.2013RT I, 20.12.2013, 223.12.2013

Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 58 lõike 5, § 59 lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise investeeringutoetuse (edaspidi toetus) saamise täpsemad nõuded taotleja, kavandatava tegevuse ja taotluse kohta, abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud, toetuse määr ja suurus, sealhulgas toetuse maksimaalne suurus, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm, taotluse hindamise kriteeriumid ja taotluse hindamise kord, nõuded toetuse saajale, toetuse väljamaksmise kord ning taotluse rahuldamise otsuse muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013”.

§ 11.   Riigiabi

  (1) Meetme raames antav toetus on riigiabi konkurentsiseaduse § 30 lõike 1 tähenduses.

  (2) Riigiabi andmisel lähtutakse komisjoni 20.12.2011 otsusest „Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes” (ELT L 7, 11.01.2012, lk 3–10) (edaspidi komisjoni otsus).
[RT I, 20.12.2013, 2 - jõust. 23.12.2013]

2. peatükk Toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse määr ja suurus 

§ 2.   Toetuse taotleja

  Toetust võivad taotleda mittetulundusühing (edaspidi MTÜ) ja sihtasutus (edaspidi SA), mille põhikirjaline eesmärk on suunatud lairibaühendust võimaldava elektroonilise side võrgu loomisele ja arendamisele (edaspidi taotleja).

§ 3.   Nõuded toetuse taotlejale

  Taotleja vastab järgmistele nõuetele:
  1) kui taotleja on asutatud tähtajaliselt, ei või tähtaeg olla lühem kui seitse aastat arvates Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  2) taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksud tasutud ajakava kohaselt;
  3) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama investeeringuobjekti ja investeeringuobjektiga kaasneva tegevuse kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
  4) kui taotleja on saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas;
  5) taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust.

§ 4.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust võib taotleda valguskaablitel põhineva elektroonilise side baasvõrgu (edaspidi lairibavõrk) koos vajalike liinirajatistega (edaspidi koos investeeringuobjekt) projekteerimiseks ja ehitamiseks, kui investeeringuobjektist vähemalt 2/3 asub sellise valla või kuni 4000 elanikuga vallasisese linna või kuni 4000 elanikuga väikelinna territooriumil (edaspidi maapiirkond), mille asustustihedus on väiksem, kui 20 elanikku ühe ruutkilomeetri kohta, välja arvatud püsiasustusega saared, mille asustustihedus võib olla suurem kui 20 elanikku ühe ruutkilomeetri kohta.

  (2) Toetatava tegevuse osaks võib olla ka investeeringuobjektiga kaasnev:
  1) tellitud projekteerimistöö ning projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline töö;
  2) projektijuhtimine;
  3) kavandatavale ehitustööle „Ehitusseaduse” alusel kehtestatud korras omanikujärelevalve (edaspidi omanikujärelevalve) tegemine;
  4) elektrivõrguga ja kolmandale isikule kuuluva lairibavõrguga ühendamine.

  (3) Kavandatav investeeringuobjekt:
  1) võimaldab ühendust vähemalt kahe üle-eestilise valguskaablitel põhineva elektroonilise side magistraalvõrguga;
  2) võimaldab läbivat sõltumatut lairibaühendust vähemalt viiele lairibateenust osutavale ettevõtjale kavandatava investeeringuobjekti kaugeimas ühenduspunktis;
  3) võimaldab takistamatut juurdepääsu erinevatele lairibateenust osutavatele ettevõtjatele kavandatava investeeringuobjekti igas ühenduspunktis;
  4) asub sellises maapiirkonnas, kus lairibavõrk puudub või kus teadaolevate investeeringukavade lõikes puudub majanduslik huvi lairibavõrgu välja arendamiseks lähima kolme aasta jooksul;
  5) ei asu selliste asustusüksuste vahel, kus on loodud võimalus lairibavõrguga liitumiseks, kui investeeringuobjekti rajamisega ei kaasne väljaspool olemasoleva lairibavõrgu mõjupiirkonda jääva asustusüksuse ühendamist olemasoleva investeeringuobjektiga;
  6) võimaldab andmeedastust allalaadimiskiirusega vähemalt 100 Mbit/s.

  (4) Investeeringuobjekti vastavuse kohta lõikes 3 sätestatud nõuetele võib taotleja või PRIA küsida hinnangu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt.

  (5) [Kehtetu - RT I, 20.12.2013, 2 - jõust. 23.12.2013]

  (6) Kavandatava investeeringuobjekti ja sellega kaasnevate tegevuste elluviimist ei või alustada varem ning kavandatava investeeringuobjekti ja sellega kaasnevate tegevuste elluviimist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem, kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

§ 5.   Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

  (1) Paragrahvis 4 nimetatud toetatava tegevuse abikõlbliku kulu moodustavad:
  1) tegevuse käibemaksuta maksumus, mis koosneb tegevuse väljavalitud käibemaksuta hinnapakkumusest ning abikõlbliku investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuta maksumusest, kui taotleja on käibemaksukohustuslane;
  2) tegevuse käibemaksuga maksumus, mis koosneb tegevuse väljavalitud käibemaksuga hinnapakkumusest ning abikõlbliku investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuga maksumusest, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane;
  3) omanikujärelevalve tegemise maksumus kuni 1% punktis 1 või 2 nimetatud maksumusest;
  4) projektijuhtimise maksumus kuni 2,5% punktis 1 või 2 nimetatud maksumusest.

  (2) Abikõlblik kulu on põhjendatud, selge, üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekas ja vajalik tegevuse eesmärgi saavutamiseks. Taotleja tagab kasutatava raha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

  (3) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse või kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suur kulutus tegevuse mis tahes osale;
  2) käibemaks juhul, kui taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist „Käibemaksuseaduse” alusel;
  3) maa ja olemasoleva investeeringuobjekti ostmise ja rentimise kulud;
  4) personali-, koolitus-, remondi-, rendi-, kütuse-, side- ja sõidukulud ning muud üldkulud, välja arvatud § 4 lõike 2 punktis 2 nimetatud projektijuhtimise kulud;
  5) sularahamakse, teenustasu pangatoimingu eest, intress, tagatismakse ja finantsteenusega seotud muu kulu;
  6) õigus- ja raamatupidamisteenuse kulud, patendi ja litsentsi ostmise ning teostatavusuuringu kulud, välja arvatud investeeringuobjekti projekteerimise ning projekteerimiseks vajaliku ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise töö kulud;
  7) toetatava tegevuse elluviimiseks uue juriidilise isiku asutamise või selle toimimise kulud;
  8) liiklusvahendi ostmise, rentimise või liisimise kulud;
  9) kulutused reklaamile;
  10) amortisatsiooni kulud;
  11) esinduskulud ja kingitused;
  12) viivis, trahv ja muu rahaline karistus; kohtumenetluse korral menetluskulud;
  13) riigilõiv;
  14) notaritasu;
  15) muud kulud, mis ei ole tegevuse elluviimisega või investeeringuobjektiga otseselt seotud, sealhulgas lõppkasutajaleelektroonilise sidejuurdepääsuvõrgu osa rajamise ning juurdepääsuvõrgu seadmete ostmise ja paigaldamise kulud;
  16) muud kulud, mis on vastuolus nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikliga 71 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artiklis 55 kehtestatud abikõlblikkuse kriteeriumitega.

§ 6.   Nõuded hinnapakkumuse kohta

  (1) Kui omanikujärelevalve tegemise või projektijuhtimise käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, on taotleja omanikujärelevalve tegemise või projektijuhtimise kohta saanud vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi hinnapakkumus).

  (2) Kui omanikujärelevalve tegemise ja projektijuhtimise käibemaksuta maksumus ei ületa 5000 eurot või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse pakkuja või kui taotleja poolt läbiviidud hanke tulemusel on sõlmitud raamleping omanikujärelevalve tegemiseks ja projektijuhtimiseks, on taotleja saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse.

  (3) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse eest tasutava hinnaga. Kui taotleja ei ole valinud odavaimat hinnapakkumust, siis põhjendab ta tehtud valikut.

§ 7.   Hankemenetlus

  (1) Taotleja korraldab enne taotluse esitamist investeeringuobjekti, projekteerimistöö, omanikujärelevalve tegemise ja projektijuhtimise kohta hanke.

  (2) Hange omanikujärelevalve tegemise ja projektijuhtimise kohta võib olla sisetehing „Riigihangete seaduse” § 141 lõike 2 mõistes, mis viiakse läbi tehtavate tööde mahtude kohta. Hankija peab hankelepingu tingimuste üle läbirääkimisi omal valikul ühe või mitme huvitatud isikuga, olles eelnevalt esitanud neile hankedokumendid.

  (3) Taotleja töötab välja selge ja arusaadava hangete läbiviimise korra investeeringuobjekti ja projekteerimistöö kohta hinnapakkumuste saamiseks ning esitab selle nõudmisel PRIAle.

  (4) Hankemenetlus investeeringuobjekti ja projekteerimistöö kohta hinnapakkumuste saamiseks algab hanketeate avaldamisega taotleja veebilehel ja vähemalt ühes üleriigilises päevalehes.

  (5) Hankemenetlus investeeringuobjekti ja projekteerimistöö kohta hinnapakkumuste saamiseks lõpeb:
  1) hankelepingu sõlmimisega;
  2) kõikide pakkumuste tagasilükkamisega põhjusel, et ühtegi pakkumust ei tunnistatud vastavaks. Põhjendatud kirjaliku otsuse korral, kui kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust või kui hankija on kõigi pakkumuste tagasilükkamise võimaluse ja vastava objektiivse ning mittediskrimineeriva aluse ette näinud hankedokumentides ja see alus on täitunud;
  3) kõikide pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamise või kvalifitseerimata jätmisega;
  4) pakkumuste või hankemenetluses osalemise taotluste esitamata jätmisega ettenähtud tähtaja jooksul;
  5) kõigi pakkumuste jõusoleku tähtaja lõppemisega, kui ükski pakkuja ei ole nõus pakkumuse jõusoleku tähtaega pikendama.

  (6) Hankedokumendid sisaldavad vähemalt järgmist teavet:
  1) ettepanek esitada pakkumusi vastavalt hanketeates ja hankedokumentides sisalduvatele tingimustele;
  2) hankelepingu eseme tehniline kirjeldus;
  3) kõik tulevase hankelepingu tingimused või hankelepingu projekt;
  4) kõik need asjaolud, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi;
  5) pakkumuse struktuur ja nõutud dokumentide loetelu ning pakkumuse märgistamise nõuded;
  6) pakkumuse maksumuse esitamise struktuur ja valuuta;
  7) nõue pakkujale kinnitada pakkumuses kõigi hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimuste ülevõtmist ja esitada pakkumus üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi;
  8) nõue pakkujale näidata pakkumuses, kui suures osas hankelepingu mahust kavatseb pakkuja sõlmida allhankelepinguid koos kavandatavate alltöövõtjate nimedega, kes osalevad vahetult hankelepingu täitmises, ja teabega hankelepingu osa suuruse ja iseloomu kohta, milles pakkuja kavatseb nendega allhankelepingud sõlmida ning esitada pakkumuses tingimus, et pakkuja võib kaasata hankelepingu mahust olulise osa täitmisel muid alltöövõtjaid üksnes hankija nõusolekul pärast nende suhtes hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta kinnituse saamist;
  9) pakkumuste esitamise tähtpäev ja koht;
  10) pakkumuste jõusoleku minimaalne tähtaeg;
  11) pakkumuse tagatise suurus, kui hankija nõuab pakkumuse tagatise esitamist;
  12) kontaktandmed, kust on võimalik hankedokumentide sisu kohta täiendavat teavet küsida;
  13) pakkumuste avamise täpne koht ja aeg.

  (7) Hankemenetluse korral investeeringuobjekti ja projekteerimistöö kohta hinnapakkumuste saamiseks ei või pakkumuse esitamise tähtaeg olla lühem kui 20 kalendripäeva hanketeate avaldamisest arvates.

§ 8.   Toetuse määr ja suurus

  (1) Toetust antakse kuni 90% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, välja arvatud Tallinnaga piirnevas vallas, kus toetust antakse kuni 70% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

  (2) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotluse kohta on 500 000 eurot.

3. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 9.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks selleks ettenähtud tähtajal PRIAle lisas 1 toodud vormi kohase avalduse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus).

  (2) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

§ 10.   Nõuded taotluse kohta

  Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIAle avalduse ning kavandatava tegevuse nõuetekohasust tõendavad järgmised dokumendid:
  1) vähemalt ühe üle-eestilist lõppkasutajale lairibateenust osutava elektroonilise side ettevõtja kirjalik nõusolek lairibateenuse osutamiseks, kasutades § 4 lõikes 1 nimetatud investeeringuobjekti. Nõusolekul on märgitud investeeringuobjekti täpne nimetus ja asukoht;
[RT I, 20.12.2013, 2 - jõust. 23.12.2013]
  2) paragrahvi 6 lõikes 1 nimetatud juhul vähemalt kolme pakkuja hinnapakkumuse ärakiri ning § 6 lõikes 2 nimetatud juhul vähemalt ühe pakkuja hinnapakkumuse ärakiri;
  3) paragrahvi 6 lõikes 1 nimetatud juhul lisas 2 toodud vormi kohane hinnapakkumuste võrdlustabel, kusjuures väljavalitud hinnapakkumus on objektiivselt põhjendatud;
  4) ärakiri hanke parima pakkujaga sõlmitud hankelepingust;
  5) lisas 4 toodud vormi kohane hanke tulemuste protokoll;
  6) ärakiri raamlepingust, kui omanikujärelevalve tegemiseks ja projektijuhtimiseks on selline leping sõlmitud.

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 11.   Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 12.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Taotleja ja taotlus vastavad toetuse saamiseks esitatud nõuetele, kui:
  1) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased;
  2) ei esine „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 62 lõikes 2 nimetatud asjaolusid;
  3) on täidetud kõik määruses sätestatud nõuded.

  (3) Kui taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, teeb PRIA „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 62 lõike 2 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

§ 13.   Taotluste hindamine ja taotluste paremusjärjestuse koostamine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, hindab PRIA nõuetele vastavaid taotlusi hindamiskriteeriumi alusel. Taotluste paremusjärjestuses olevate taotluste hindamise kriteeriumiks on kavandatava investeeringuobjekti ühenduspunktidest kuni 1,5 km kaugusel asuvate elanike hinnangulise arvu suhe taotletava toetuse suurusega.

  (2) Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks lõike 1 alusel suurema väärtuse saanud taotlus.

  (3) Võrdsete näitajatega taotluste puhul eelistatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 60 lõike 3 alusel taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem.

§ 14.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetatava tegevuse rahastamise eelarvet, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 62 lõike 1 alusel.

  (2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 60 lõike 5 punkti 2 alusel.

  (3) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 62 lõike 4 alusel.

  (4) PRIA teeb lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhul taotluse rahuldamise otsuse, lõikes 3 nimetatud juhul taotluse osalise rahuldamise otsuse või „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 62 lõike 2 või 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.

  (5) Vajaduse korral võib PRIA teha taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 110 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest, teatades taotlejale otsuse tegemise tähtaja pikendamisest lõikes 4 sätestatud tähtaja jooksul. Otsuse tegemise tähtaja pikendamist tuleb põhjendada.

§ 15.   Muudatustest teavitamine

  (1) Alates taotluse esitamisest kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni teavitab toetuse saaja viivitamata PRIAt kirjalikult hankelepingu tingimuste muutumisest.

  (2) Alates taotluse esitamisest kuni seitsme aasta möödumiseni arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab toetuse saaja viivitamata PRIAt kirjalikult:
  1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
  2) MTÜ või SA ühinemisest või jagunemisest.

  (3) Alates taotluse esitamisest kuni seitsme aasta möödumiseni arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab toetuse saaja viivitamata PRIAt kirjalikult nõusoleku saamiseks:
  1) investeeringuobjektiga seotud muudatusest;
  2) toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.

5. peatükk Nõuded toetuse saajale ja toetuse väljamaksmise kord 

§ 16.   Nõuded toetuse saajale

  (1) Toetuse saaja teeb investeeringu ja esitab investeeringu tegemist tõendavad dokumendid PRIAle kuni neljas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) investeeringuobjekti säilitama ja kasutama sihipäraselt vähemalt seitsme aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  2) tagama lairibateenust lõppkasutajale osutavale ettevõtjale võrdsetel alustel juurdepääsu investeeringuobjektile;
  3) mitte pakkuma ise lairibateenust jaemüügi tasandil lõppkasutajale;
  4) võimaldama lairibateenust lõppkasutajale osutaval ettevõtjal paigaldada oma seadmeid ja kasutada nende jaoks ettenähtud ruumi investeeringuobjekti kõikides ühenduspunktides;
  5) võimaldama elektroonilise side ettevõtjal kasutada erinevaid tehnoloogiaid ja lisateenuseid ning pakkuda erineva andmeedastuskiirusega lairibateenust;
  6) tagama hulgimüügitasandi lairibateenuse sellise hinnakujunduse, mis võimaldab jaemüügitasandi lairibateenuse osutamist sarnaselt normaalse turukonkurentsiga piirkondadele;
  7) saadud toetusraha mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasi maksma;
  8) võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet;
  9) vastama §-s 2 sätestatud nõuetele kuni seitsme aasta möödumiseni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest arvates;
  10) tagama investeeringuobjekti plaanide ja valminud investeeringuobjekti kaartide avalikustamise oma veebilehel ja ehitisregistris vastavalt tehnilistele võimalustele;
  11) tagama, et vähemalt üks elektroonilise side ettevõtja osutab investeeringuobjekti ühenduspunktides lõppkasutajale lairibateenust vähemalt seitsme aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
[RT I, 20.12.2013, 2 - jõust. 23.12.2013]
  12) tegema koostööd hulgimüügi tasandi lairibateenuse hinnakujunduse võrdlusuuringu teostamisel Konkurentsiametiga;
  13) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest.

  (3) Toetuse saaja peab tegevusest saadava kasumi määramiseks kavandatava investeeringuobjekti ja sellega seotud tegevuste kohta eraldi tulude ja kulude arvestust alates taotluse esitamisest kuni seitsme aasta möödumiseni arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

  (4) Toetuse saaja kaasab Tehnilise Järelevalve Ameti (edaspidi TJA) esindaja investeeringuobjekti tehniliste mõõtmiste tegemise ajaks, mille käigus selgub, kas investeeringuobjekt võimaldab andmeedastuskiirust vähemalt 100 Mbit/s, teavitades TJAt sellest ette vähemalt seitse tööpäeva aadressil info@tja.ee.

  (5) Toetuse saaja kaasab PRIA esindaja investeeringuobjekti ülevaatuse ajaks, kui taotletakse kasutusluba „Ehitusseaduse” § 32 mõistes, teavitades PRIAt sellest ette vähemalt seitse tööpäeva aadressil lairiba@pria.ee.

  (6) [Kehtetu - RT I, 20.12.2013, 2 - jõust. 23.12.2013]

  (7) Konkurentsiamet esitab PRIAle arvamuse komisjoni otsuse artiklites 5 ja 6 nimetatud liigse hüvitise saamise kohta vähemalt iga kolme aasta tagant taotluse rahuldamise otsusest arvates kuni 10 aasta jooksul. Kui arvamusest nähtub, et toetuse saaja on toetatava tegevuse elluviimise tulemusel saanud komisjoni otsuse artiklites 5 ja 6 nimetatud liigset hüvitist, nõuab PRIA liigse hüvitisena saadud toetuse tagasi.
[RT I, 20.12.2013, 2 - jõust. 23.12.2013]

§ 17.   Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja PRIAle pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist kulude deklareerimiseks lisas 3 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  3) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa, väljastatud osutatud teenuse, tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri;
  4) investeeringuobjekti puhul ärakiri ehitusloast ja kasutusloast, kui see on nõutav „Ehitusseaduse” kohaselt;
  5) vähemalt ühe üle-eestilist lõppkasutajale lairibateenust osutava elektroonilise side ettevõtjaga sõlmitud lepingu ärakiri kasutades § 4 lõikes 1 nimetatud investeeringuobjekti.
[RT I, 20.12.2013, 2 - jõust. 23.12.2013]

  (2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal näidatud tehingu sisu vastab arve väljastanud isiku hinnapakkumusele.

§ 18.   Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates § 17 lõikes 1 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (2) PRIA jätab toetuse maksmata „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 62 lõike 5 teises lauses sätestatud juhtudel.

  (3) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse või taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

§ 19.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitab PRIA kuni 2030. aasta 31. detsembrini.
[RT I, 20.12.2013, 2 - jõust. 23.12.2013]

Lisa 1 Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise investeeringutoetuse avaldus

Lisa 2 Omanikujärelevalve ja projektijuhtimise hinnapakkumuste võrdlustabel parima pakkumuse valimiseks

Lisa 3 Kuludeklaratsioon investeeringuks tehtud kulutuste deklareerimiseks

Lisa 4 Hanketulemuste protokoll

/otsingu_soovitused.json