Eurovoci märksõnad (näita)

24 RAHANDUS2426 rahastamine ja investeeriminefinantseeriminerahastamispoliitikarahastamismeetod

32 HARIDUS JA KOMMUNIKATSIOON3211 õpetamineharidustasekõrgharidus

40 ETTEVÕTLUS JA KONKURENTS4021 juhtimine

64 TOOTMINE, TEHNOLOOGIA JA UURIMINE6416 uurimine ja intellektuaalomanduurimispoliitikauurimis- ja arendustegevus

HALDUSÕIGUSHaridus ja teadus

Teksti suurus:

Tallinna Tehnikaülikooli seadus (lühend - TTÜKS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2019
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2016, 4

Tallinna Tehnikaülikooli seadus

Vastu võetud 04.06.2014
RT I, 20.06.2014, 2
jõustumine 01.09.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.12.2016RT I, 20.12.2016, 101.01.2017

§ 1.  Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolev seadus sätestab Tallinna Tehnikaülikooli autonoomia ning tegevuse aluste ja korralduse erisused teiste avalik-õiguslike ülikoolidega võrreldes.

  (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

§ 2.  Tallinna Tehnikaülikooli õiguslik seisund, eesmärk ja ülesanded

  (1) Tallinna Tehnikaülikool (edaspidi ülikool) on asutatud 1918. aasta 17. septembril tehnilise kõrghariduse õppeasutusena.

  (2) Ülikool on avalik-õiguslik juriidiline isik, kes tegutseb käesoleva seaduse, ülikooliseaduse, oma põhikirja ja muude õigusaktide alusel.

  (3) Ülikool on universaalne integreeritud teadus-, arendus-, õppe- ja kultuuriasutus. Ülikooli eesmärk on rahvusvahelise kõrgetasemelise teadus-, õppe- ja arendustööga ning sellele tuginevate uuenduslike teenustega panustada ühiskonna jätkusuutlikku arengusse ning rahva heaolu kasvu.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud eesmärgi saavutamiseks ülikool:
  1) pakub teaduse ja tehnoloogia arengule tuginevaid kõrghariduse omandamise võimalusi kõrghariduse kõigil astmetel inseneri- ja tehnikateadustes, loodusteadustes ning sotsiaalteadustes;
  2) on tehnikahariduse ja -teaduse juhtiv ülikool Eestis ning vastutab inseneride ja tehnikateadlaste järelkasvu tagamise eest.

  (5) Ülikool teeb koostööd teiste ülikoolide ja kogu ühiskonnaga, toetades Eesti ühiskonna arengut, luues ja arendades lõimitud õppe- ja teadustegevusel põhinevaid rahvusvahelise koostöö ja elukestva õppe võimalusi ning kujundades üliõpilastest vastutustundlikke ja algatusvõimelisi kodanikke.

§ 3.  Ülikooli juhtorganid

  Ülikooli juhtorganid on kuratoorium, nõukogu ja rektor.

§ 4.  Kuratoorium

  (1) Ülikooli kuratoorium on ülikooli kõrgeim juhtorgan, kes vastutab ülikooli arengu eest ja tagab ülikooli eesmärkide saavutamise.

  (2) Kuratooriumi koosseisu kuulub üksteist liiget, kellest:
  1) viis liiget nimetab nõukogu ülikooli põhikirjas sätestatud korras;
  2) ühe liikme nimetab Eesti Teaduste Akadeemia isikute hulgast, kes ei ole ülikooli töötajad;
  3) viis liiget nimetab haridus- ja teadusminister pärast seda, kui nõukogu ja Eesti Teaduste Akadeemia on liikmed nimetanud, ning lähtudes sellest, et enamik haridus- ja teadusministri nimetatud isikutest on ettevõtjate või tootmise kutse- ja erialaliitude esindajad ja et kuratooriumi koosseisust enamiku moodustavad isikud, kes ei ole ülikooli töötajad.

  (3) Kuratooriumi koosseisu kinnitab viieks aastaks Vabariigi Valitsus korraldusega haridus- ja teadusministri ettepanekul.

  (4) Kuratoorium:
  1) võtab vastu ülikooli põhikirja ja kinnitab selle, kui nõukogu ei ole kahe kuu jooksul põhikirja vastuvõtmisest arvates kasutanud käesoleva seaduse § 5 lõike 3 punktis 9 nimetatud vetoõigust;
  2) kinnitab ülikooli arengukava;
  3) kinnitab ülikooli finantsplaani ja sellest lähtudes ülikooli eelarve;
  4) kinnitab ülikooli eelarve täitmise ja majandusaasta aruande;
  5) annab hinnangu ülikooliseaduse § 501 lõikest 5 tuleneva halduslepingu täitmisele;
[RT I, 20.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]
  6) valib rektori ja kinnitab ta ametisse, kui nõukogu ei ole ühe kuu jooksul pärast rektori valimist kasutanud käesoleva seaduse § 5 lõike 3 punktis 10 nimetatud vetoõigust;
  7) võib avaldada rektorile umbusaldust ja ta enne lepingutähtaja möödumist ametist vabastada, kuulates enne ära nõukogu arvamuse;
  8) nimetab audiitori;
  9) otsustab rektori ettepanekul ülikoolile laenu võtmise;
  10) otsustab ülikooli vara omandamise, piiratud asjaõigusega koormamise ja võõrandamise põhimõtted;
  11) täidab ülikooliseaduse § 46 lõikes 2 nimetatud ülikooli nõukogu ülesandeid;
  12) korraldab kord aastas nõukoguga arutelu peamiste ülikooli arenguga seotud teemade üle;
  13) võib tellida ülikooli tegevuse kontrollimiseks analüüse ja korraldada revisjone;
  14) teeb haridus- ja teadusministrile ning Vabariigi Valitsusele ettepanekuid ülikooli arengu strateegilistes ja põhimõttelistes küsimustes;
  15) valib oma liikmete hulgast kuratooriumi esimehe;
  16) kehtestab kuratooriumi töökorra ja kuratooriumi liikmete tööjaotuse;
  17) täidab teisi seaduse või ülikooli põhikirjaga talle pandud ülesandeid.

  (5) Kuratoorium annab oma pädevuse piires määrusi ja võtab vastu otsuseid.

  (6) Kuratooriumi koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kaks kolmandikku kuratooriumi liikmetest. Kuratooriumi määrused ja otsused võetakse vastu koosseisu lihthäälteenamusega, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 1–4, 6, 7, 9, 10 ja 14 nimetatud küsimustes, mis otsustatakse kuratooriumi koosseisu kahekolmandikulise häälteenamusega.

  (7) Kuratooriumi määrused ja otsused jõustuvad allakirjutamisel, kui neis enestes ei ole sätestatud hilisemat tähtaega.

  (8) Kuratooriumi pädevusse kuuluvate küsimuste ettevalmistamise korraldavad rektor ja tema nimetatud ülikooli üksused, kui kuratoorium ei otsusta teisiti.

§ 5.  Nõukogu

  (1) Ülikooli akadeemiline otsustuskogu on nõukogu, kes vastutab ülikooli õppe- ning teadus- ja arendustegevuse eest ning tagab selle kõrge kvaliteedi.

  (2) Nõukogu moodustamise tingimused ja korra ning tegevuse alused sätestab ülikooli põhikiri. Nõukogu koosseisu kuuluvad:
  1) rektor, kes on nõukogu esimees;
  2) prorektorid;
  3) dekaanid;
  4) ülikooli asutuste direktorid;
  5) eelmine rektor;
  6) teaduskondade õppejõudude ja teadustöötajate esindajad;
  7) haldus- ja tugistruktuuri üksuste töötajate esindaja;
  8) üliõpilaste esindajad, kes moodustavad vähemalt ühe viiendiku nõukogu koosseisust.

  (3) Nõukogu:
  1) esitab kuratooriumile vastuvõtmiseks ülikooli põhikirja eelnõu ning kinnitamiseks arengukava eelnõu ja eelarve täitmise aruande eelnõu;
  2) teeb kuratooriumile ettepaneku kinnitada käesoleva seaduse § 4 lõike 4 punktis 3 nimetatud finantsplaan;
  3) esitab kuratooriumile kinnitamiseks ülikooli eelarve, lähtudes käesoleva seaduse § 4 lõike 4 punktis 3 nimetatud finantsplaanist;
  4) otsustab õppekavade avamise, muutmise ja sulgemise ning kinnitab õppekavad;
  5) otsustab ühisõppekava avamise, kiidab heaks ühisõppekava koostöölepingu sõlmimise ja kinnitab ühisõppekava;
  6) täidab teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusest tulenevaid teadusnõukogu ülesandeid, kui käesolevast seadusest või muust õigusaktist ei tulene teisiti;
  7) esitab kuratooriumile seisukoha rektorikandidaatide kohta;
  8) esitab kuratooriumile arvamuse rektori enne lepingutähtaja möödumist ametist vabastamise kohta;
  9) võib panna kuratooriumi vastuvõetud põhikirjale ja selle muudatustele ühekordse edasilükkava veto;
  10) võib panna kuratooriumi valitud rektorile veto, mille järel kuratoorium ei saa sama isikut samadel valimistel rektoriks kinnitada ega vahetult järgnevatel valimistel rektoriks valida;
  11) võib teha kuratooriumile ettepaneku vabastada rektor enne lepingutähtaja möödumist ametist;
  12) täidab ülikooli nõukogu ülesandeid, mis on nimetatud ülikooliseaduse § 132 lõigetes 1–12, § 133 lõikes 4, § 14 lõike 3 punktides 2, 41, 5–8, 11–15 ja 17, § 19 lõigetes 2, 31 ja 32, § 22 lõigetes 8, 91 ja 11, § 223 lõikes 4, § 23 lõikes 1, § 27 lõikes 5, § 28 lõikes 5, § 29 lõikes 31, § 291 lõikes 3, § 301 lõikes 1, § 32 lõikes 2, § 34 lõigetes 2, 5 ja 6, § 35 lõikes 3, § 36 lõikes 2, § 39 lõigetes 2 ja 3, § 42 lõike 1 punktides 1 ja 8 ning § 43 lõikes 4;
  13) täidab teisi seaduse või ülikooli põhikirjaga talle pandud ülesandeid.

  (4) Nõukogu annab oma pädevuse piires määrusi ja võtab vastu otsuseid.

  (5) Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu määrused ja otsused võetakse vastu koosseisu lihthäälteenamusega, kui käesolevas seaduses või põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti. Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 9, 10 ja 11 nimetatud otsused võetakse vastu nõukogu koosseisu kahekolmandikulise häälteenamusega.

  (6) Nõukogu määrused ja otsused jõustuvad allakirjutamisel, kui neis enestes ei ole sätestatud hilisemat tähtaega.

§ 6.  Rektor

  (1) Ülikooli tegevust juhib rektor. Rektor kannab vastutust ülikooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest ning teostab oma pädevuse piires kõrgeimat haldusvõimu.

  (2) Rektori valib kuratoorium kuni viieks aastaks ja maksimaalselt kaheks järjestikuseks ametiajaks ülikooli põhikirjas sätestatud korras. Rektori ametikohale võib kandideerida isik, kes on või on olnud valitud mis tahes ülikooli professori ametikohale. Kuratooriumi esimees sõlmib rektoriga kuni viieks aastaks lepingu, millega määratakse kindlaks rektori õigused ja kohustused, temale makstava tasu suurus ning muud tegevuseks vajalikud tingimused. Lepingule kohaldatakse võlaõigusseaduses käsunduslepingu kohta sätestatut. Rektor astub ametisse kuratooriumi ja nõukogu ees ametivande andmisega.

  (3) Rektor:
  1) tagab kuratooriumi ja nõukogu määruste ja otsuste täitmise;
  2) on aruandekohustuslik kuratooriumi ja nõukogu ees vastavalt nende pädevusele;
  3) võib panna nõukogu määrusele või otsusele ühekordse veto;
  4) tagab ülikooli põhikirja, arengukava, finantsplaani ja eelarve projektide koostamise;
  5) tagab ülikooli eelarve täitmise ning esitab selle kohta aruande kuratooriumile ja nõukogule;
  6) esindab ülikooli ning teeb ülikooli nimel tehinguid seaduse ja ülikooli põhikirjaga antud volituste ulatuses;
  7) otsustab kuratooriumi kehtestatud põhimõtetest lähtudes ülikooli vara omandamise, piiratud asjaõigusega koormamise ja võõrandamise;
  8) võib oma volituste tähtajaks nimetada enda määratud tegevusvaldkondade juhtimiseks ametisse prorektorid, kelle pädevus sätestatakse ülikooli põhikirjas ja selle alusel antud õigusaktides;
  9) täidab ülikooli nõukogu ülesandeid, mis on nimetatud ülikooliseaduse § 14 lõike 3 punktis 2 ja § 19 lõikes 2 ning mis hõlmavad ülikooli haldus- ja tugistruktuuri, ning ülikooli nõukogu ülesandeid, mis on nimetatud ülikooliseaduse § 45 lõikes 2;
  10) määrab äraoleku ajaks endale asendaja, kellel on kõik rektori õigused ja kohustused, välja arvatud õigused ja kohustused, mille üleandmine asendajale on ülikooli põhikirjaga keelatud;
  11) otsustab muid küsimusi, mille on tema pädevusse andnud kuratoorium või nõukogu või mis on talle antud seaduse või ülikooli põhikirjaga.

  (4) Rektor annab oma pädevuse piires käskkirju ja korraldusi.

  (5) Kui seadusega ülikooli pädevusse antud küsimuse puhul ei ole pädevat organit määratud ning kuratoorium ei otsusta seda lahendada ise või anda lahendamiseks nõukogule, kuulub küsimus rektori pädevusse.

  (6) Rektori volitused lõpevad lepingutähtaja möödumise päeval, omal soovil ametist tagasiastumise päeval või enne lepingutähtaja möödumist ametist vabastamise päeval.

  (7) Volituste lõppemisel on rektoril õigus siirduda tagasi ametikohale, kus ta ülikoolis töötas enne rektoriks valimist.

  (8) Kui rektor vabastatakse ametist enne lepingutähtaja möödumist, kui tema ametiaja lõpuks ei ole valitud uut rektorit või kui tal osutub oma ülesannete täitmine püsivalt võimatuks, kinnitab kuratoorium kuni üheks aastaks või uue rektori valimiseni rektori kohusetäitja. Rektori kohusetäitjaga sõlmib lepingu kuratooriumi esimees.

§ 7.  Kultuuripärandi säilitamine ja avalike teenuste osutamine

  (1) Käesoleva seaduse § 2 lõigetest 3 ja 4 tulenevate ülesannete täitmiseks säilitab ja arendab ülikool kultuuripärandi hulka kuuluvat hoonestust ning akadeemilise ja ajaloolise väärtusega kogusid ja arhiive, samuti osutab ühiskonnale avalikke teenuseid raamatukogu, muuseumi, tehnoloogiakooli, sertifitseerimisasutuse ja teiste üksuste kaudu.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud üksuste tegevust toetatakse riigieelarvest teiste vastavate asutustega samadel alustel.

§ 8.  Ülikooli vara

  (1) Ülikool on oma vara omanik.

  (2) Ülikool omandab ja võõrandab vara seaduse alusel oma põhikirjas ettenähtud korras. Ülikooli vara on õigus omandada, piiratud asjaõigusega koormata või võõrandada kuratooriumi kehtestatud põhimõtetest lähtudes.

  (3) Ülikoolil on kuratooriumi otsusel õigus omatulude arvelt tagada ülikooli põhikirjaliste ülesannete täitmiseks asutatud juriidiliste isikute kohustusi ja anda neile laenu. Selliste kohustuste suurus kokku ei tohi ületada 10 protsenti ülikooli eelarveaasta omatuludest.

§ 9.  Finantseerimine

  (1) Ülikooli tegevust finantseeritakse riigieelarvest samadel alustel teiste avalik-õiguslike ülikoolidega. Ülikooli tegevust finantseeritakse ka vahenditest, mis on saadud õppekulude hüvitamisest, ülikooli põhitegevusest tulenevate tasuliste teenuste osutamisest, teadus- ja arendustegevusest ning muudest allikatest.

  (2) Ülikooli teadus- ja arendustegevust finantseeritakse teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusest lähtudes.

  (3) Käesoleva seaduse § 2 lõike 4 punktis 2 nimetatud avalike ülesannete täitmiseks loob ülikool tehnikateaduste õppe-, teadus- ja arendustegevusega tegelevad professuurid, mille loetelu lepitakse kokku ülikooliseaduse § 501 lõikest 5 tulenevas halduslepingus.
[RT I, 20.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud professuuride aluseks olevates teadusvaldkondades sihtevalveeritakse ülikooli teadus- ja arendustegevust teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse §-s 202 sätestatud korras vähemalt kord viie aasta jooksul.

§ 10.  Üleminekusätted

  (1) Ülikooliseaduse alusel moodustatud kuratooriumi volitused lõpevad 2014. aasta 31. detsembril.

  (2) Käesoleva seaduse alusel moodustatava kuratooriumi esimese koosseisu kinnitab Vabariigi Valitsus korraldusega ning kuratooriumi esimese koosseisu volitused algavad 2015. aasta 1. jaanuaril. Eesti Teaduste Akadeemia ja Tallinna Tehnikaülikool esitavad haridus- ja teadusministrile loodava kuratooriumi koosseisu nimetatavad liikmed 2014. aasta 1. oktoobriks.

  (3) Ülikooliseaduse alusel moodustatud nõukogu volitused lõpevad 2014. aasta 31. detsembril.

  (4) Käesoleva seaduse alusel moodustatava nõukogu esimene koosseis valitakse hiljemalt 2014. aasta 1. detsembril ning nõukogu esimese koosseisu volitused algavad 2015. aasta 1. jaanuaril. Ülikooliseaduse alusel moodustatud nõukogu võtab 2014. aasta 1. oktoobriks vastu nõukogu esimese koosseisu valimise tingimused ja korra.

  (5) Käesoleva seaduse jõustumisel ametis oleva rektoriga sõlmitud tööleping ja tema volitused kehtivad töölepingus sätestatud tähtaja saabumiseni või tema enne lepingutähtaja möödumist ametist vabastamiseni ning temaga ei sõlmita käesoleva seaduse § 6 lõikes 2 sätestatud lepingut.

  (6) Ülikooli põhikiri ja teised õigusaktid viiakse käesoleva seadusega kooskõlla 2015. aasta 1. jaanuariks.

§ 11. – § 13. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 14.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 2014. aasta 1. septembril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json