Teksti suurus:

Püsiasustusega väikesaarte seaduse, liiklusseaduse ja maapõueseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2017, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
15.12.2017 otsus nr 185

Püsiasustusega väikesaarte seaduse, liiklusseaduse ja maapõueseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 06.12.2017

§ 1.  Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmine

Püsiasustusega väikesaarte seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktis 2 ning § 5 lõigetes 1 ja 7 asendatakse sõna „vald” sõnadega „kohaliku omavalitsuse üksus” vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) püsiasustusega väikesaar (edaspidi väikesaar) – alla 100 km2 suurune saar, kus elab vähemalt viis elanikku;”;

3) seadust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Väikesaarte nimistu

(1) Väikesaarte nimistusse (edaspidi nimistu) kantakse väikesaared, millel elas eelneval kalendriaastal rahvastikuregistri andmetel püsivalt kokku vähemalt viis isikut. Väikesaare vastavust käesolevas lõikes nimetatud kriteeriumile kontrollitakse iga kalendrikuu esimese kuupäeva seisuga.

(2) Kui nimistusse kuuluv väikesaar ei vasta kalendriaastal vähemalt kuue kuu jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule, arvatakse ta nimistust välja.

(3) Nimistu kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(4) Vabariigi Valitsus kehtestab käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 alusel tehtud nimistu muudatused hiljemalt 1. veebruaril.”;

4) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) ettepanekute esitamine Vabariigi Valitsusele seoses püsiasustuse taastamisega väikesaartel;”;

5) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Saarvaldades ei ole üldkogu kokkukutsumine kohustuslik.”;

6) paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Osavalla ja linnaosa moodustamine

(1) Osavalla või linnaosa moodustamise ettepaneku tegemiseks on vajalik vähemalt poolte väikesaare hääleõiguslike püsielanike sooviavaldus.

(2) Osavalla või linnaosa moodustamise taotlus esitatakse ning moodustamine otsustatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatud korras. Vajaduse korral korraldab volikogu selles küsimuses elanike küsitluse või kutsub kokku üldkogu.”;

7) seadust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

§ 61. Erisused väikesaarel ühel aadressil elavate elanike korral

(1) Kui väikesaare elanikud elavad rahvastikuregistri andmetel ühel aadressil, siis ei kohaldata käesoleva seaduse §-e 5 ja 6.

(2) Kui väikesaare elanikud elavad ühel aadressil, kaasatakse nad väikesaart puudutavate küsimuste lahendamisse ja antakse võimalus arvamuse avaldamiseks.”;

8) paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 7. Väikesaare arengu kavandamine saarelise osaga kohaliku omavalitsuse üksuses

(1) Saarelise osaga kohaliku omavalitsuse üksus kavandab käesoleva seaduse §-s 3 nimetatud eesmärkide saavutamiseks väikesaare või saarterühma arengu kas:
1) kohaliku omavalitsuse üksuse arengukavas, milles nähakse ette väikesaare või väikesaarte kohta eraldi hetkeolukorra analüüs, strateegilised eesmärgid ja tegevused nende saavutamiseks, või
2) väikesaare või väikesaarte arengukavas.

(2) Saarelise osaga kohaliku omavalitsuse üksus esitab kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 29 lõikes 3 nimetatud tegevusaruandes ülevaate arengukavas või muudes arengudokumentides aruandeaastaks kavandatud väikesaare või saarterühma arengueesmärkide täitmisest ja tegevuste elluviimisest.”;

9) paragrahvi 8 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Transporditeenust korraldatakse ühistranspordiseaduses sätestatud korras, lähtudes väikesaare püsielanike liikumisvajadusest.

(3) Maanteeamet korraldab jääteede rajamise vastavalt ehitusseadustiku § 92 lõike 10 ja liiklusseaduse § 65 lõike 151 alusel kehtestatud nõuetele.”;

10) paragrahv 9 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahv 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 12. Püsiasustusega väikesaarte rahastamise erisus

(1) Püsiasustusega väikesaarte saarelisusest tingitud täiendav arvestuslik kuluvajadus võetakse arvesse riigieelarve seaduse § 47 lõikes 2 nimetatud tasandusfondi valemis kohaliku omavalitsuse üksuse tulusid mitte arvestades.

(2) Kohaliku omavalitsuse üksusele arvestatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud täiendav kuluvajadus väikesaare nimistusse arvamise aastale järgnevast eelarveaastast.

(3) Kohaliku omavalitsuse üksusele käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud täiendava kuluvajaduse arvestamine lõpetatakse väikesaare nimistust väljaarvamisele järgnevast eelarveaastast.”;

12) paragrahvi 141 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Saarvallal või saarelise osaga kohaliku omavalitsuse üksusel on väikesaarel asuva kinnisasja ostueesõigus.”;

13) seaduse 5. peatükki täiendatakse §-ga 142 järgmises sõnastuses:

§ 142. Käesoleva seaduse §-de 21 ja 12 rakendamise erisus 2018. aastal

(1) 2018. aastal kinnitatavasse väikesaarte nimistusse arvatakse lisaks käesoleva seaduse §-s 21 sätestatud tingimustele vastavatele väikesaartele ka kõik käesoleva seaduse kuni 2018. aasta 1. jaanuarini kehtinud redaktsiooni § 2 punktis 3 nimetatud väikesaared. Alates 2019. aastast kinnitatakse nimistusse vaid käesoleva seaduse §-s 21 sätestatud tingimustele vastavad väikesaared.

(2) Käesoleva seaduse § 12 lõikeid 2 ja 3 rakendatakse esmakordselt 2019. aastal kinnitatava väikesaarte nimistu suhtes.”.

§ 2.  Liiklusseaduse muutmine

Liiklusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) veoautol 60 kilomeetrit tunnis, kui Kaitseväes ja Kaitseliidus veetakse sõitjaid veoauto veoseruumis või kastis, või 40 kilomeetrit tunnis, kui saarel, välja arvatud püsiasustusega väikesaarte seaduse tähenduses suursaarel, veetakse sõitjaid veoauto veoseruumis või kastis käesoleva seaduse § 34 lõikes 2 nimetatud juhul;”;

2) paragrahvi 34 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sõitjaid tohib vedada ainult valmistaja poolt sõidukis ettenähtud kohtadel ja viisil. D1E-alamkategooria autorongi koosseisus olevat haagist ei tohi kasutada sõitjate veoks. Sõitjate veoks kohandatud veoauto veoseruumis või kastis tohib isik sõita vaid saarel, välja arvatud püsiasustusega väikesaarte seaduse tähenduses suursaarel, kasutatavas veoautos tingimusel, et selle jaoks on veoseruumis või kastis allpool luukide ülemist serva istumiseks tagatud sobiv, ohutu ning kinnihoidmist võimaldav koht, kusjuures suurim lubatud sõidukiirus ei tohi ületada 40 kilomeetrit tunnis.”.

§ 3.  Maapõueseaduse muutmine

Maapõueseaduse § 100 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „§ 2 punktis 3 nimetatud” tekstiosaga „§ 21 lõike 1 alusel väikesaarte nimistusse arvatud”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punktid 3, 7, 8, 11 ja 13 ning § 3 jõustuvad 2018. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json