Teksti suurus:

Konkurentsiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2017, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
15.12.2017 otsus nr 188

Konkurentsiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 06.12.2017

Konkurentsiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 30 lõike 3 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesolevas peatükis sätestatut, välja arvatud § 49 lõige 5 ja § 492, ei kohaldata:”;

2) paragrahvi 33 lõige 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(41) Vähese tähtsusega abi andmise korral on abi andja enne vähese tähtsusega abi andmise otsuse tegemist kohustatud abi saajat teavitama kavandatavast vähese tähtsusega abi andmisest ning komisjoni määruses (EL) nr 1407/2013 või (EL) nr 360/2012 sätestatud üldpõhimõtetest. Kui vähese tähtsusega abi antakse abikava raames, piisab, kui abi andja sätestab komisjoni määruses (EL) nr 1407/2013 või (EL) nr 360/2012 sätestatud üldpõhimõtted abikavas.”;

3) paragrahvi 33 lõige 44 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(44) Vähese tähtsusega abi andmise korral on abi andja kohustatud abi andmise otsuses, mis annab abi saajale õigusliku aluse abi saada, märkima, et antav abi on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 3 või (EL) nr 360/2012 artikli 2 tähenduses, välja arvatud maksualase abi puhul, kui abi andmise otsust ei tehta.”;

4) paragrahvi 341 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riigiabi andja esitab komisjoni määrusele (EÜ) nr 794/2004, millega rakendatakse nõukogu määrust (EL) 2015/1589, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (ELT L 140, 30.04.2004, lk 1–134), vastava riigiabi teatise koos kogu vajaliku teabega kirjalikult ja Euroopa Komisjoni ettenähtud veebirakenduse kaudu elektrooniliselt Rahandusministeeriumile läbivaatamiseks.”;

5) paragrahvi 342 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Grupierandiga hõlmatud riigiabiks loetakse nõukogu määruse (EL) nr 2015/1588, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes (kodifitseeritud tekst) (ELT L 248, 24.09.2015, lk 1–8), artiklis 1 nimetatud abi, mille kohta Euroopa Komisjon on kehtestanud vastava grupierandi määruse.”;

6) paragrahvi 342 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise korral on abi andja kohustatud abi andmise otsuses, mis annab abi saajale õigusliku aluse abi saada, märkima, et antav abi on grupierandiga hõlmatud riigiabi Euroopa Komisjoni grupierandi määruse tähenduses, välja arvatud maksualase abi puhul, kui abi andmise otsust ei tehta.”;

7) paragrahvi 342 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

„(22) Grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise korral on abi andja enne grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise otsuse tegemist kohustatud abi saajat teavitama grupierandi määruses sätestatud üldpõhimõtetest, mis kohalduvad abi saajale antava abi suhtes. Kui grupierandiga hõlmatud riigiabi antakse abikava raames, piisab, kui abi andja sätestab grupierandi määruses sätestatud asjakohased üldpõhimõtted abikavas.”;

8) paragrahvi 42 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ebaseaduslikuks riigiabiks loetakse nõukogu määruse (EL) nr 2015/1589, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (kodifitseeritud tekst) (ELT L 248, 24.09.2015, lk 9–29), artikli 1 punktis f nimetatud abi.

(2) Riigiabi väärkasutamiseks loetakse nõukogu määruse (EL) nr 2015/1589 artikli 1 punktis g sätestatut.”;

9) paragrahvi 49 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rahandusministeerium koostab komisjoni määruse (EÜ) nr 794/2004 III peatükis sätestatud riigiabi aruanded Euroopa Komisjoni ettenähtud veebirakenduses ja esitab need igal aastal hiljemalt 30. juunil veebirakenduse kaudu Eesti Vabariigi Alalisele Esindusele Euroopa Liidu juures, kes edastab need Euroopa Komisjonile. Aruannete koostamiseks kasutab Rahandusministeerium käesoleva seaduse §-s 492 nimetatud registri andmeid.”;

10) paragrahvi 49 lõige 31 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 49 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Rahandusministeerium edastab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud aruanded elektrooniliselt Eesti Vabariigi Alalisele Esindusele Euroopa Liidu juures, kes edastab need Euroopa Komisjonile hiljemalt 30. juunil või komisjoni määratud tähtpäevaks.”;

12) paragrahvi 491 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Nõukogu määruse (EL) nr 2015/1589 artikli 27 lõikes 6 nimetatud juhul esitab valdkonna eest vastutav minister või tema volitatud isik kirjaliku taotluse Tallinna Halduskohtule anda Euroopa Komisjoni volitatud ametnikele ja ekspertidele kontrolli teostamiseks luba.”;

13) paragrahvi 492 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„(31) Maaeluministeerium esitab registrile maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 20 lõikes 13 ja kalandusturu korraldamise seaduse § 46 lõikes 31 nimetatud abi andjate kavandatava vähese tähtsusega abi summa nimetatud seadustes sätestatud korras.

(32) Rahandusministeerium esitab registri alusel andmed antud riigiabi kohta Euroopa Komisjoni loodud läbipaistvusmoodulisse (Transparency Award Module) komisjoni nõutud ulatuses.”;

14) paragrahvi 492 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 32 sätestatut ei kohaldata käesoleva seaduse § 30 lõike 3 punktides 2 ja 3 nimetatud riigiabi suhtes, välja arvatud juhul, kui seda abi antakse käesoleva seaduse §-des 341 ja 342 sätestatud juhtudel.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json