Teksti suurus:

Kohtuistungite helisalvestamise ja digitaalse protokolli vormistamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2017, 9

Kohtuistungite helisalvestamise ja digitaalse protokolli vormistamise kord

Vastu võetud 18.12.2017 nr 26

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 1562 lõike 2, § 1601 lõike 6 ja § 1603 lõike 2 ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 51 lõike 2, § 61 ja § 3111 lõike 8 alusel.

§ 1.  Kohtuistungite helisalvestamise tingimused ja kord

  (1) Kohtuistung helisalvestatakse Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt kohtu arvutitesse paigaldatud helisalvestamiseks ettenähtud tarkvaraga. Helisalvestise failide kuulamiseks kohtus kasutatakse samuti Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt kohtu arvutitesse paigaldatud selleks ettenähtud tarkvara.

  (2) Helisalvestise kuulamise tarkvara peab võimaldama kuulamisel valida soovitavat markeeritud helisalvestise osa.

  (3) Kohtuistung helisalvestatakse algusest peale, peatades salvestamise kohtuistungi vaheajal ja jätkates salvestamist samas failis kohtuistungi jätkudes. Kui kohtuistungit jätkatakse muul päeval, alustatakse helisalvestamist uues failis.

  (4) Kohtuametnik korraldab kohtuistungi helisalvestamisel helisalvestise markeerimise selliselt, et markeeritud oleksid kõik kohtuistungi olulised osad, järgides seejuures kohtuniku antavaid juhiseid.

  (5) Helisalvestise parandamine ei ole lubatud.

  (6) Helisalvestise fail salvestatakse kohtumaja võrgukettale selleks ettenähtud kausta. Kohtuasja numbris asendatakse sidekriips alakriipsuga. Helisalvestise fail registreeritakse kohtute infosüsteemis viivitamata pärast kohtuistungi protokolli allkirjastamist.

  (7) Osaliselt või täielikult kinniseks kuulutatud kohtuistungi helisalvestise fail salvestatakse menetlustoimingu teinud kohtuametniku personaalsele võrgukettale. Pärast helisalvestise faili registreerimist kohtute infosüsteemis tuleb see personaalselt võrgukettalt kustutada.

§ 2.  Helisalvestise faili vorming ja nimi

  (1) Helisalvestise fail salvestatakse vormingus, mis võimaldab eristada helisalvestise markeeritud osi ja valida neid kuulamiseks ning tagab markeeringute säilimise.

  (2) Helisalvestise fail salvestatakse nimega, mille moodustab: kohtuistungi toimumise kuupäev, sõna „istung”, kohtuasja number. Kohtuasja numbris asendatakse sidekriips alakriipsuga.

§ 3.  Digitaalse protokolli vormistamise kord

  (1) Helisalvestatava kohtuistungi protokoll vormistatakse digitaalselt selliselt, et markeeritud helisalvestis ja kohtuistungi protokoll seotakse üheks dokumendiks ning see salvestatakse PDF-formaadis.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud viisil vormistatud protokolli päisesse lisatakse märge kohtuistungi helisalvestamise kohta ja helisalvestise faili nimi.

§ 4.  Helisalvestise säilitamine ja hävitamine

  Kohtuistungi helisalvestist säilitatakse sama kaua kui kohtuistungi protokolli ja see hävitatakse koos kohtuistungi protokolliga. Kohtuistungi helisalvestis hävitatakse selle kustutamisega.

§ 5.  Helisalvestise menetlusosalistele kättesaadavaks tegemine

  (1) Helisalvestis tehakse menetlusosalistele kättesaadavaks e-toimiku süsteemi vahendusel. Helisalvestise kuulamiseks vajalik tarkvara on kättesaadav kohtute veebilehel ja avaliku e-toimiku veebilehel.

  (2) Helisalvestise võib menetlusosalise taotlusel väljastada ka elektrooniliselt, saates selle menetlusosalise elektronposti aadressil. Enne helisalvestise elektroonilist edastamist tuleb helisalvestise fail kokku pakkida.

  (3) Menetlusosalise taotlusel võimaldab kohus osaliselt või täielikult kinniseks kuulutatud kohtuistungi helisalvestise kuulamist kohtu avalikult kasutatava arvuti vahendusel.

  (4) Asja menetleva kohtuniku loal võib osaliselt või täielikult kinniseks kuulutatud kohtuistungi helisalvestise teha menetlusosalisele kättesaadavaks ka käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud viisil. Helisalvestise elektroonilisel edastamisel tuleb helifail vajadusel krüpteerida ID-kaarti kasutades või muul sellesarnasel turvalisel viisil.

§ 6.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Justiitsministri 5. septembri 2011. a määrus nr 45 „Kohtuistungite helisalvestamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Urmas Reinsalu
Minister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json