Teksti suurus:

Rahandusministri 19. detsembri 2002. a määruse nr 149 „Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide vormingu- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri“ muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2018, 8

Rahandusministri 19. detsembri 2002. a määruse nr 149 „Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide vormingu- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri“ muutmine

Vastu võetud 17.12.2018 nr 54

Määrus kehtestatakse maksukorralduse seaduse § 451, § 462 lõike 4 ja § 63 lõike 4 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 19. detsembri 2002. a määruses nr 149 „Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide vormingu- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

"Määrus kehtestatakse maksukorralduse seaduse § 451, § 462 lõike 4 ja § 63 lõike 4 alusel.";

2) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

§ 71. Automaatselt antavate haldusaktide ja dokumentide loetelu

Riiklike maksude maksuhaldur võib automaatse haldusakti ja dokumendina anda:
1) korralduse deklaratsiooni esitamiseks ja selles esinevate puuduste kõrvaldamiseks;
2) käibemaksukohustuslaste registris registreerimise ja kustutamise otsuse;
3) käibemaksugrupina registreerimise ja registrist kustutamise otsuse;
4) maksuvõla tasumise ajatamise otsuse ja automaatse haldusaktina antud maksuvõla tasumise ajatamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse;
5) intressinõude;
6) enammakse tagastamise otsuse;
7) sundtäitmise hoiatuse;
8) krediidiasutustele edastatavad arestimisdokumendid;
9) maksuteate;
10) tõendi.“.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Toomas Tõniste
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json