Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2019, 2

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Vastu võetud 12.12.2019 nr 68

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruses nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Tervishoiuteenuste loetelus nimetatud tervishoiuteenuse eest, mille puhul ei ole võimalik konkreetset isikut teenuse saajana kindlaks määrata, on haigekassal õigus koostada koondarve tervishoiuteenuse osutaja nimel. Isikustamata koondarvele ei kohaldata käesoleva määruse 8. peatükis sätestatut.“;

2) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõnad „piirhinna alusel ettemaksuna“ sõnadega „piirhinna põhjal arvutatud arve alusel“;

3) paragrahvi 4 lõige 12 sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Haigekassa tasub perearstile lisatasu koodidega 3067 ja 3068 tähistatud teenuste eest raviarve alusel tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud piirhinna ulatuses iga kuu vastavalt eelnevas kuus tehtud ületöötundide arvule.“;

4) paragrahvi 41 lõiked 3–5 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 41 lõike 52 tabel sõnastatakse järgmiselt:

6) paragrahvi 41 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kui tervisekeskus on avatud tööpäeviti kell 08.00–20.00, tasub haigekassa tervisekeskuse perearstidele lisatasu koodidega 3067 ja 3068 tähistatud teenuste eest raviarve alusel tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud piirhinna ulatuses iga kuu vastavalt eelnevas kuus tehtud ületöötundide arvule.“;

7) paragrahvi 6 lõikes 1 esitatud tabelist jäetakse välja järgmised read:

Ösofagogastroduodenoskoopia

7551

Kolonoskoopia

7558

Spirograafia

6301

Bronhodilataatortest

6302

Vererõhu ööpäevane monitooring

6344

Holter’i monitooring

6326

Ehhokardiograafia osalise mahuga

6339

Elektrokardiograafia koormustest (veloergomeetril, koormusrajal)

6324

Täismahus ehhokardiograafia

6340

Peennõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7890

Hematoksüliin-eosiin värvinguga biopsiamaterjali uuring (1 blokk)

66800

Hematoksüliin-eosiin värvinguga pahaloomulisuse diferentseeringuga biopsiamaterjali uuring (1 blokk)

66823

Operatsioonipreparaadi väljalõige koos makropreparaadi ja histoloogilise preparaadi kirjeldava diagnoosiga (kuni 3 blokki)

66801

Histoloogilise preparaadi 1 lisavärving (Giemsa, van Gieson) (1 klaas)

66802

Immuunhistokeemiline või -tsütokeemiline uuring ühel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas)

66804

Histo- või tsütokeemiline uuring histoloogilisel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas)

66805

Skriinija poolt hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi)

66808

Patoloogi poolt hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi)

66810

Histoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial (kuni 5 tükki)

7552

Tsütoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial

7587

Endoskoopiline polüpektoomia (kuni 5 polüüpi)

7569

8) paragrahvi 6 lõikes 5 esitatud tabeli esimeses ja teises reas jäetakse välja sõna „iseseisev“;

9) paragrahvi 6 lõikes 5 esitatud tabelisse lisatakse pärast rida nimetusega:

Papanicolaou meetodil tehtud ja patoloogi hinnatud patoloogiline günekotsütoloogiline uuring

66811

uus rida järgmises sõnastuses:

Vedelikupõhine günekotsütoloogiline uuring (LBC)  

66822

10) paragrahvi 6 lõikes 5 esitatud tabelisse lisatakse pärast rida nimetusega:

Üld- või erihooldekodu elaniku gripivastane vaktsineerimine

3096

uued read järgmises sõnastuses:

Ösofagogastroduodenoskoopia

7551

Kolonoskoopia

7558

Spirograafia

6301

Bronhodilataatortest

6302

Vererõhu ööpäevane monitooring

6344

Holter’i monitooring

6326

Ehhokardiograafia osalise mahuga

6339

Elektrokardiograafia koormustest (veloergomeetril, koormusrajal)

6324

Täismahus ehhokardiograafia

6340

Peennõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7890

Hematoksüliin-eosiin värvinguga biopsiamaterjali uuring (1 blokk)

66800

Hematoksüliin-eosiin värvinguga pahaloomulisuse diferentseeringuga biopsiamaterjali uuring (1 blokk)

66823

Operatsioonipreparaadi väljalõige koos makropreparaadi ja histoloogilise preparaadi kirjeldava diagnoosiga (kuni 3 blokki)

66801

Histoloogilise preparaadi 1 lisavärving (Giemsa, van Gieson) (1 klaas)

66802

Immuunhistokeemiline või -tsütokeemiline uuring ühel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas)

66804

Histo- või tsütokeemiline uuring histoloogilisel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas)

66805

Skriinija poolt hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi)

66808

Patoloogi poolt hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi)

66810

Histoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial (kuni 5 tükki)

7552

Tsütoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial

7587

Endoskoopiline polüpektoomia (kuni 5 polüüpi)

7569

Emakasisene rasestumisvastane vahend

2930L

11) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Haigekassa tasub perearstile raviarve esitamisel emakasisese rasestumisvastase vahendi paigaldamise eest tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud piirhinna alusel.“;

12) paragrahvi 6 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 8 lõikes 4 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

0–18-aastased isikud

KOOD

PUNKTE

0–2-aastaste laste vaktsineerimine vastavalt nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 10 lõike 3 alusel kehtestatud määrusega kinnitatud immuniseerimiskavale

9120

90

9121

9029

Laste läbivaatus ja väikelaste üldine tervisekontroll

1. elukuul

9031

60

3. elukuul

9032

12. elukuul

9033

2 aasta vanuselt

9034

Kooliminevate laste läbivaatus (6-, 7- või 8-aastaselt)

9030

10

Kokku

 

160

14) paragrahvi 8 lõikes 8 esitatud tabelid sõnastatakse järgmiselt:

Diabeet II

KOOD

PUNKTE

Haigekassa poolt haigekassa andmekogu andmete alusel esitatud diabeet II krooniliste haigete (sotsiaalministri 10. jaanuari 2002. a määrusega nr 13 „Tervishoiuteenuste loetelu kehtestamine” kehtestatud rahvusvahelise haiguste klassifikaatori (edaspidi RHK 10) jaotises E11 nimetatud diagnoosidega) loetelu kinnitatud

 

0

Diabeet II haigetel määratud glükohemoglobiin

66118 või 9118

72

Diabeet II haigetel määratud kreatiniin vereseerumis

66102 või 9102

Diabeet II haigetel määratud üldkolesterool

66104 või 9104

Diabeet II haigetel määratud kolesterooli fraktsioonid üks kord kolme aasta jooksul

66105 või 9105

Pereõe nõustav vastuvõtt ja/või kroonilise haige nõustamine

9061 ja/või 9044

Albumiini ja kreatiniini suhte määramine uriinist

66117

Haigekassa andmekogu andmetel on hinnataval kalendriaastal ja sellele eelneval kahel kuul igale diabeet II haigele (RHK 10 jaotises E11 nimetatud diagnoosidega) välja kirjutatud vähemalt kuus retsepti metformiinile (k.a kombinatsioonis) (diabeet ravimid 1)

 

14

 

Hüpertooniatõbi

KOOD

PUNKTE

Haigekassa poolt haigekassa andmekogu andmete alusel esitatud hüpertooniatõvehaigete (RHK 10 jaotistes I10–I15 nimetatud diagnoosidega ja haiguse raskusastmetega) loetelu kinnitatud

 

0

Haigekassa andmekogu andmetel on hinnataval kalendriaastal ja sellele eelneval kahel kuul igale mõõduka, kõrge ja ülikõrge lisariskiga hüpertooniatõvehaigele (RHK 10 jaotistes I10–I15 nimetatud diagnoosidega) välja kirjutatud vähemalt kuus retsepti angiotensiin konverteeriva ensüümi inhibiitorite, kaltsiumkanalite blokaatorite, beeta-blokaatorite või angiotensiin (II) antagonisti ravimirühmast (k.a kombinatsioonis) (hüpertoonia ravimid 2)

 

24

I (madal risk)

Glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c) üks kord kolme aasta jooksul

66101, 9101, 66118 või 9118

96

Üldkolesterool üks kord kolme aasta jooksul

66104 või 9104

Pereõe nõustav vastuvõtt ja/või kroonilise haige nõustamine

9061 ja/või 9044

II (mõõdukas lisarisk)

Alla 80-aastastel määratud üldkolesterool

66104 või 9104

187

Alla 80-aastastel määratud kolesterooli fraktsioonid

66105 või 9105

Glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c)

66101, 9101, 66118 või 9118

Kreatiniin

66102 või 9102

EKG üks kord kolme aasta jooksul

6320, 6322, 6323 või 9320

Pereõe nõustav vastuvõtt ja/või kroonilise haige nõustamine

9061 ja/või 9044

 

Albumiini ja kreatiniini suhte määramine uriinist

66117

III (kõrge või ülikõrge lisarisk)

Alla 80-aastastel määratud üldkolesterool

66104 või 9104

43

Alla 80-aastastel määratud kolesterooli fraktsioonid

66105 või 9105

Glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c)

66101, 9101, 66118 või 9118

Kreatiniin

66102 või 9102

Pereõe nõustav vastuvõtt ja/või kroonilise haige nõustamine

9061 ja/või 9044

 

Albumiini ja kreatiniini suhte määramine uriinist

66117

 

Müokardiinfarkt

KOOD

PUNKTE

Haigekassa poolt haigekassa andmekogu andmete alusel esitatud müokardiinfarktihaigete (RHK 10 jaotistes I21, I22 ja I23 nimetatud diagnoosidega ja I25.2 diagnoosiga) loetelu kinnitatud

 

0

Määratud üldkolesterool

66104 või 9104

24

Määratud glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c)

66101, 9101, 66118 või 9118

Määratud kolesterooli fraktsioonid

66105 või 9105

Pereõe nõustav vastuvõtt ja/või kroonilise haige nõustamine

9061 ja/või 9044

 

Haigekassa andmekogu andmetel on hinnataval kalendriaastal ja sellele eelneval kahel kuul igale müokardiinfarkti läbipõdenule (RKH 10 jaotistes I21, I22, I23, I25.2 nimetatud diagnoosidega) välja kirjutatud vähemalt kuus retsepti beeta-blokaatorite ravimirühmast (k.a kombinatsioonis) (infarkt ravimid 1)

 

10

Haigekassa andmekogu andmetel on hinnataval kalendriaastal ja sellele eelneval kahel kuul igale müokardiinfarkti läbipõdenule (RKH 10 jaotistes I21, I22, I23, I25.2 nimetatud diagnoosidega) välja kirjutatud vähemalt kuus retsepti statiinide ravimirühmast (k.a kombinatsioonis) (infarkt ravimid 2)

 

10

Kokku

 

480

15) paragrahvi 8 lõikes 101 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Indikaator

KOOD

PUNKTE

Kooliealise (11–12-aastase) lapse tervisekontroll ja läbivaatus

9036

0

Kolmeaastase lapse läbivaatus ja tervisekontroll

9081

0

Haigekassa andmekogu andmetel hinnataval kalendriaastal hüpertooniatõvehaigetele (RHK 10 jaotistes I10–I15 nimetatud diagnoosidega) väljakirjutatud toimeainepõhiste retseptide osakaal kõigist nimetatud diagnoosidega väljakirjutatud retseptidest (hüpertoonia ravimid 1)

 

0

E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel

3039

0

HIV indikaatorseisundiga patsientide HIV testimise määr

66719

0

Hüpotüreoosihaigetel määratud türeotropiin TSH

66706 või 9706

0

16) paragrahvi 8 lõikes 11 esitatud tabelid sõnastatakse järgmiselt:

Erialane pädevus

KOOD

KOEFITSIENT

Perearsti ja -õe erialane pädevus

 

0,2

 

Raseduse jälgimine

KOOD

KOEFITSIENT

Ämmaemanda vastuvõtt (esmane)

3111

0,3

Ämmaemanda vastuvõtt

3112

Perearsti poolt raseduse tuvastamine ja jälgimine

9045

 

Günekoloogiline läbivaatus

KOOD

KOEFITSIENT

Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega

7359

0,2

Emakasisese vahendi paigaldamine / instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendamine

7352

Güneko-tsütoloogiline uuring

66807
66809
66811

 

Kirurgilised manipulatsioonid ja pisioperatsioonid

KOOD

KOEFITSIENT

Pindmiste haavade ekstsisioon, kirurgiline korrastus

7115

0,3

Mädakolde avamine ja dreneerimine

7116

Võõrkeha (v.a implantaadi) eemaldamine pehmetest kudedest

7117

Muud kirurgilised protseduurid

7122

Sidumine (ambulatoorne)

7141

Pindmiste naha ja nahaaluskoe tuumorite eemaldamine

7114

Muu kips- või kerglahase asetamine

7130

Biopsia võtmine (välja arvatud operatsiooni ajal)

7004

Diagnostilisel või ravi eesmärgil organi/õõne punktsioon

7005

Kateeterdamine

7159

Püsikateetri paigaldamine

7160

Epitsüstostoomi vahetus

7162

Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)

7163

Diatermokoagulatsioon, küroteraapia (protseduur ühele haigele)

7025

17)  paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 18 järgmises sõnastuses:

„(18) Lõigetes 4, 8, 101 ja 11 sätestatu puhul lepitakse hõlmatus kokku ravi rahastamise lepingus.”;

18) paragrahvi 9 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „§ 7“ tekstiosaga „§ 9“;

19) paragrahvi 122 lõigetes 1 ja 2 asendatakse tekstiosa „§-s 77“ tekstiosaga „§-s 79“;

20) paragrahvi 13 lõigetes 3 ja 5 asendatakse tekstiosa „§ 12“ tekstiosaga „§ 14“;

21) paragrahvi 20 lõigetes 2 ja 3 asendatakse tekstiosa „§ 43“ tekstiosaga „§ 45“;

22) paragrahvi 38 lõigetes 2 ja 5 asendatakse tekstiosa „§ 44“ tekstiosaga „§ 46“;

23) paragrahvi 38 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „§ 44“ tekstiosaga „§ 46“;

24) paragrahvi 40 täiendatakse lõikega 55 järgmises sõnastuses:

„(55) Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse õendusteenuse piirhind sisaldab järgmisi ressursse:
1) tööjõud;
2) üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadmed;
3) korduskasutusega meditsiiniseadmed ja ühekordse kasutusega meditsiiniseadmed;
4) IT-kulu;
5) ravimid.“;

25) paragrahvi 41 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Tervishoiuteenuse „Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse õendusteenus“ piirhinnas tööjõukulu arvutamisel võetakse õe tööaja arvestamisel aluseks töölepingu seaduses sätestatud tööaeg.

(12) Ühe kuu lisatasu piirhind ravi rahastamise lepingut omava üldarstiabi osutaja puhul, v.a Tallinnas või Tartus, kes üldarstiabi järjepidevuse tagamiseks võtab nimistu üleandmise eesmärgil tööle peremeditsiini residendi või nimistuta perearsti, sisaldab kollektiivlepingu tingimusi ning tööaja arvestamisel on aluseks võetud töölepingu seaduses sätestatud tööaeg.“;

26) paragrahvi 43 lõige 21 sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Esmatasandi tervisekeskuse ruumide suuruse määramisel lähtutakse tervise- ja tööministri 13. märtsi 2018. a määruse nr 5 „Tervisekeskuste kaasajastamine“ alusel kehtestatud ruuminõuetest.“;

27) määruse 8. peatükk sõnastatakse järgmiselt:

„8. peatükk
RAVIARVE ANDMED JA VORMISTAMISE NÕUDED

§ 51. Raviarve vormistamine, esitamine ja säilitamine

(1) Tervishoiuteenuse osutaja vormistab kindlustatud isikule osutatud teenuse eest raviarve tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 42 lõigete 3 ja 6 alusel kehtestatud sotsiaalministri määruse kohase tervishoiuteenuse osutamist tõendava dokumendi alusel.

(2) Ühe haigusjuhu korral osutatud teenused vormistatakse ühel raviarvel, v.a käesoleva määruse §-s 62 sätestatud juhul.

(3) Tervishoiuteenuse osutaja edastab raviarve haigekassale tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel sõlmitud ravi rahastamise lepingus sätestatud tingimustel ja korras.

(4) Raviarvet säilitatakse seitse aastat.

§ 52. Raviarve üldandmed

Raviarvele kantakse järgmised üldandmed:
1) raviarve number;
2) raviarve alustamise kuupäev, milleks on raviarvele märgitud esimene käesoleva määruse § 58 punktis 5 nimetatud teenuse osutamise kuupäev.

§ 53. Teenust iseloomustavad andmed

(1) Raviarvele kantakse järgmised teenust iseloomustavad andmed:
1) vältimatu arstiabi tunnus;
2) ravijuhuga seoses väljastatud esimese töövõimetuslehe number;
3) teenuse tüübi kood käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud loendi alusel.

(2) Raviarvele kantakse teenuse tüübi kood järgmiselt:

Kood

Teenuse tüüp

  1

ambulatoorne (v.a päevaravi ja päevakirurgia)

  2

statsionaarne

  3

vältimatu hambaravi üle 19-aastastele

  4

hambaravi alla 19-aastastele

10

hambaproteesimine alla 19-aastastele

11

ortodontia alla 19-aastastele

13

koolitervishoid

14

ennetus (v.a koolitervishoid)

15

statsionaarne taastusravi

16

ambulatoorne taastusravi

17

perearsti ja pereõe teenused

18

iseseisev statsionaarne õendusabi

19

päevaravi ja päevakirurgia

20

koduõendus

31

hambaproteeside hüvitis

33

hambaravi vähemalt 19-aastastele

34

meditsiinilisel näidustusel üldanesteesias hambaravi

35

elupuhune hambaravi

(3) Raviarvele kantakse osutatud teenuse lepingueriala kood vastavalt tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingule.

§ 54. Ravile saabumise andmed

(1) Raviarvele kantakse ravile saabumise andmetena ravile saabumise liigi kood ning suunanud arsti kood.

(2) Lähtuvalt ravile saabumise ja suunamise viisist märgitakse ravile saabumise liigi kood järgmiselt:

Kood

Saabumise liigi selgitus

1

kiirabiga

2

tuli ise

3

tuli saatekirjaga

4

politseiga ja võrdsustatud asutuse poolt

9

muul viisil

§ 55. Haige andmed

Raviarvele kantakse haige järgmised andmed:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) sünnipäev, -kuu ja -aasta;
4) kahetäheline maatähis vastavalt standardile EVS-EN ISO 3166-1;
5) haige sugu, märkides M – mees või N – naine.

§ 56. Diagnoosi andmed

(1) Raviarvele kantakse järgmised diagnoosi andmed:
1) põhidiagnoos ja kaasuvdiagnoosi kood RHK 10 järgi;
2) haiguse kliinilise raskusastme, staadiumi või muu erialaseltsi(de)ga kokkulepitud tunnus järgmiselt:

1

tähendus kindla RHK 10 diagnoosi korral raviarvel vastavalt erialaseltsiga kokkulepitule

2

tähendus kindla RHK 10 diagnoosi korral raviarvel vastavalt erialaseltsiga kokkulepitule

3

tähendus kindla RHK 10 diagnoosi korral raviarvel vastavalt erialaseltsiga kokkulepitule

4

tähendus kindla RHK 10 diagnoosi korral raviarvel vastavalt erialaseltsiga kokkulepitule

(2) Raviarvele kantakse haigestumise välispõhjust iseloomustav kood RHK 10 20. peatüki järgi.

§ 57. Raviarve lõpetamise andmed

Raviarvele kantakse järgmised raviarve lõpetamise andmed:
1) lõpetamise kuupäev, milleks on raviarvele märgitud viimane käesoleva määruse § 58 punktis 5 nimetatud teenuse osutamise kuupäev. Statsionaarse ravi korral on lõpetamise kuupäev viimane statsionaarsel ravil viibimise päev;
2) raviarve lõpetamise põhjuse koodi number järgmiselt:

Kood

Raviarve lõpetamise põhjus

1

väljakirjutatud

2

üleviidud teise haiglasse

3

surnud

31

surmatõend väljastatud

32

lahangule suunatud

§ 58. Teenuse osutamise andmed

Raviarvele kantakse osutatud teenuse andmed järgmiselt:
1) teenuse nimetus;
2) teenuse kood, mis on sätestatud tervishoiuteenuste loetelus;
3) hulk numbrites, mis tähistab olenevalt teenusest tükke, tunde, liitreid;
4) intensiivravi korral tähistatakse teenuse hulk järgmiselt:

Aeg (tundides)

Sellekohane hulk

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
üle 18

0.04
0.08
0.13
0.17
0.21
0.25
0.29
0.33
0.38
0.42
0.46
0.5
0.54
0.58
0.63
0.67
0.71
1    
1    

5) teenuse osutamise kuupäev;
6) hambavalemi korral märgitakse hambaravi, hambakroonide ja täisvalu (mitteäravõetavate) proteeside ning lisatööde korral tähistus rahvusvahelise ISO standardi (FDI, 1970) järgi.

§ 59. DRG andmed

DRG rakendamisel kantakse raviarvele lisaks käesoleva määruse §-s 58 nimetatud andmetele järgmised DRG andmed:
1) kood;
2) piirhind;
3) tervishoiuteenuste loetelu § 46 lõikes 4 nimetatud DRG piirhinna koefitsient.

§ 60. Tasumise andmed

Raviarvele kantakse osutatud teenuse eest tasumisele kuuluva summa kohta järgmised andmed:
1) teenuse koefitsient tähistab koefitsienti teenusele kehtestatud piirhinnast erineva hinna rakendamisel tulenevalt tervishoiuteenuste loetelust;
2) lepingu koefitsient tähistab koefitsienti teenusele kehtestatud piirhinnast erineva hinna rakendamisel tulenevalt ravi rahastamise lepingust;
3) teenuse piirhind, mis on kehtestatud tervishoiuteenuste loetelus;
4) teenuse summa, mis saadakse hulga, teenuse koefitsientide ja piirhinna korrutamise tulemusena.

§ 61. Kirurgilise protseduuri kood raviarvel

Raviarvele kantakse kirurgilise protseduuri kood (edaspidi NCSP) vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 2 lõike 1 alusel kehtestatud sotsiaalministri määrusele järgmiselt:
1) NCSP kood;
2) NCSP teenuse osutamise kuupäev.

§ 62. Järgnev raviarve

Järgneva arve korral kantakse raviarvele sellekohasesse lahtrisse ravijuhu esmase arve number. Järgneva arve väljastamise tingimused lepitakse kokku tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus.

§ 63. Raviarve kogusumma

Raviarvele kantakse kogusumma, mis arvutatakse käesoleva määruse § 60 punktis 4 nimetatud teenuste summade kokku liitmisel ja lepingu koefitsiendiga korrutamisel.

§ 64. Raviarve kogusumma DRG piirhinna rakendamise korral

(1) Raviarvele kantakse summa, mis arvutatakse DRG piirhinna korrutamisel tervishoiuteenuste loetelu § 46 lõikes 4 nimetatud DRG piirhinna koefitsiendiga.

(2) Raviarvele kantakse summa, mis arvutatakse käesoleva määruse § 60 punkti 4 kohaselt saadud muude teenuste summade liitmisel ja korrutamisel tervishoiuteenuste loetelu § 46 lõikes 4 nimetatud muude teenuste summa koefitsiendiga.

(3) Raviarvele kantakse kogusumma, mis arvutatakse käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 kohaselt saadud summade liitmisel ja lepingu koefitsiendi korrutamisel.

(4) DRG piirhinna rakendamise korral ei kuulu kohaldamisele käesoleva määruse § 63.

§ 65. Tervishoiuteenuse osutaja andmed

Raviarvele kantakse arve esitanud tervishoiuteenuse osutaja järgmised andmed:
1) tervishoiuteenuse osutaja äriregistrikood;
2) raviarve vormistanud tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi;
3) raviarve vormistanud tervishoiutöötaja registreerimistõendi number;
4) tervishoiuteenuse osutamise omavalitsus vastavalt Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorile ravi rahastamise lepingus kokku lepitud juhtudel.

§ 66. Vähemalt 19-aastase kindlustatud isiku hambaravi- või hambaproteesiteenuse eest tasumist tõendav dokument

(1) Hambaravi- või hambaproteesiteenuse osutaja vormistab hambaravi- või hambaproteesiteenuse eest tasumist tõendava dokumendi.

(2) Hambaravi- või hambaproteesiteenuse eest tasumist tõendav dokument sisaldab käesoleva määruse §-des 52–66 sätestatust järgmisi andmeid:
1) dokumendi number;
2) hambaravi- või hambaproteesiteenuse osutamise kuupäev;
3) tervishoiuteenuse osutaja registrikood;
4) hambaarsti registreerimistõendi number või isikukood;
5) selle isiku isikukood, kellele hambaravi- või hambaproteesiteenust osutati;
6) diagnoosi kood;
7) hambaravi- või hambaproteesiteenuse kood ja arvnäitajad (kogus, DMFT indeks või hambavalem);
8) hambaproteesiteenuse hind.“;

28) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1 „Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus“;

29) määruse lisa 15 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2 „Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sisalduvate ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses”;

30) määruse lisa 16 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3 „Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud meditsiiniseadmete maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses;

31) määrust täiendatakse lisaga 47 „E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel lastepsühhiaatri e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel”, mis on esitatud käesoleva määruse lisana 4;

32) määrust täiendatakse lisaga 48 „Koodidega 2305K–2322K tähistatud tervishoiuteenuste kirjeldustesse arvestatud aparatuuri ja inventari loetelu“, mis on esitatud käesoleva määruse lisana 5.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus)

Lisa 2 Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sisalduvate ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses

Lisa 3 Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud meditsiiniseadmete maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses

Lisa 4 E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel lastepsühhiaatri e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel

Lisa 5 Koodidega 2305K–2322K tähistatud tervishoiuteenuste kirjeldustesse arvestatud aparatuuri ja inventari loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json