Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 14. mai 2002. a määruse nr 157 „Kolmandale isikule „Maksukorralduse seaduses” sätestatud kohustuste täitmisega kaasnenud kulude ja eksperdile ekspertiisiga seotud kulude hüvitamise suurus ja kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2019, 11

Vabariigi Valitsuse 14. mai 2002. a määruse nr 157 „Kolmandale isikule „Maksukorralduse seaduses” sätestatud kohustuste täitmisega kaasnenud kulude ja eksperdile ekspertiisiga seotud kulude hüvitamise suurus ja kord” muutmine

Vastu võetud 17.12.2019 nr 108

Määrus kehtestatakse maksukorralduse seaduse § 15119 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 14. mai 2002. a määruses nr 157 „Kolmandale isikule „Maksukorralduse seaduses” sätestatud kohustuste täitmisega kaasnenud kulude ja eksperdile ekspertiisiga seotud kulude hüvitamise suurus ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Maksukorralduse seaduse” § 66 lõike 5, § 69 lõike 4 ja § 15119 lõike 2 alusel.”;

2) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Kolmandale isikule „Maksukorralduse seaduses” sätestatud kohustuste täitmisega kaasnenud kulude, eksperdile ekspertiisiga seotud kulude ja sõltumatule tunnustatud isikule hüvitatavate kulude suurus ja kord”;

3) määrust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Kulude hüvitamine sõltumatule tunnustatud isikule

Maksu- ja Tolliamet hüvitab sõltumatu tunnustatud isiku taotlusel kohustuste täitmisega kaasnenud põhjendatud ja dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud 30 päeva jooksul vastava taotluse saamise päevast arvates.”;

4) määrust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

§ 41. Sõltumatu tunnustatud isiku taotlus

(1) Sõltumatu tunnustatud isiku taotluses peavad olema märgitud:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood või sünniaeg;
3) kontaktaadress ja sidevahendite numbrid;
4) pangakonto rekvisiidid;
5) hüvitamisele kuuluva summa suurus.

(2) Taotluse võib esitada ajavahemikul kulu tekkimisest kuni 30 päeva möödumiseni nõuandekomisjoni või alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni otsuse tegemisest või arvamuse andmisest.

(3) Taotlusele tuleb lisada kulu tõendavad dokumendid.”;

5) paragrahvi 5 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Sõidukulude hüvitamine kolmandale isikule, eksperdile ja sõltumatule tunnustatud isikule”;

6) paragrahv 6 sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Majutuskulude hüvitamine kolmandale isikule, eksperdile ja sõltumatule tunnustatud isikule

Kolmandale isikule, eksperdile ja sõltumatule tunnustatud isikule hüvitab majutuskulud kulu tõendava dokumendi alusel Maksu- ja Tolliamet valdkonna eest vastutava juhi või tema volitatud isiku otsuse alusel.”.

Jüri Ratas
Peaminister

Martin Helme
Rahandusminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json