Teksti suurus:

Keskkonnaministri 14. augusti 2018. a määruse nr 30 „Katastriüksuse moodustamise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2019, 12

Keskkonnaministri 14. augusti 2018. a määruse nr 30 „Katastriüksuse moodustamise kord” muutmine

Vastu võetud 16.12.2019 nr 70

Määrus kehtestatakse maakatastriseaduse § 131 lõike 3, § 16 lõike 9 ja § 17 lõike 11 alusel.

Keskkonnaministri 14. augusti 2018. a määruses nr 30 „Katastriüksuse moodustamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui lõikes 2 sätestatud tingimustele vastavat piirimärki ei ole võimalik paigaldada, võib piirimärgina kasutada spetsiaalset asfaldinaela, seinamärki või vähemalt 16-millimeetrise läbimõõdu ja 300-millimeetrise pikkusega metalltoru, mille külge kinnitatakse polüesterbetoonist, metallist, kivist või plastist tsentrimärgiga pea minimaalse läbimõõduga 40 millimeetrit ja minimaalse kõrgusega 5 millimeetrit.”;

2) paragrahvi 14 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 15 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „kasutamist” tekstiosaga „või muudel juhtudel katastripidaja loal”;

4) paragrahvi 26 lõike 1 punkti 11 täiendatakse pärast sõna „taastatud” tekstiosaga „või paigaldatud”;

5) paragrahvi 40 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Lõike 3 punktis 4 nimetatud õuemaa kõlvik loetakse hoonestamata maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse ulatuses muuks maaks, välja arvatud juhul, kui hoonestatud õuemaa tegelik kasutus ulatub hoonestamata maatulundusmaale.”.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json