Teksti suurus:

Keskkonnakompleksloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnakompleksloa taotluse ja loa andmekoosseis

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2019, 20

Keskkonnakompleksloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnakompleksloa taotluse ja loa andmekoosseis1

Vastu võetud 17.12.2019 nr 73

Määrus kehtestatakse tööstusheite seaduse § 28 lõike 6 ja § 41 lõike 5 alusel.

§ 1.  Keskkonnakompleksloa taotluse täpsustatud nõuded ning taotluse esitamine

  (1) Keskkonnakompleksloa (edaspidi kompleksluba) taotleja esitab Keskkonnaametile (edaspidi loa andja) keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu digitaalselt allkirjastatuna taotluse järgmiste andmetega:
  1) kavandatava tegevuse terviklik kirjeldus ühe või mitme üheaegse tegevuse kohta, mis on asjakohased kaasneda võiva keskkonnahäiringu väljaselgitamiseks;
  2) tööstusheite seaduse § 28 lõigetes 3 ja 4 ning §-s 29 viidatud ja nimetatud andmed;
  3) käesoleva määruse kohase teabe.

  (2) Arvestades taotletava tegevuse ja tegevuskoha iseärasuste ning avalikustamise asjaoludega, võib loa andja nõuda kompleksloa taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

  (3) Kui taotletakse kompleksluba, millele loa andja peab andma eelhinnangu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 2 ja 21 ning lõike 4 alusel kehtestatud määruses nimetatud juhul, esitatakse taotluses sama seaduse § 61 lõikes 1 nõutud teave.

  (4) Loa taotleja märgib, millist teavet tuleb lugeda ärisaladuseks ja põhjendab seda.

§ 2.  Kompleksloa andmekoosseis ja loa andmise kord

  (1) Kompleksluba koosneb käesoleva määruse lisas ja keskkonnaministri 23. oktoobri 2019. aasta määruse nr 56 „Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis” lisades 2–4 nimetatud andmetest.

  (2) Arvestades alltegevusvaldkonna ja käitise asukoha iseärasustega ning avalikustamise asjaoludega, otsustab loa andja, millised käesolevas määruses nimetatud andmed, materjalid, kirjeldused ja teave on vajalikud kompleksloa nõuete sätestamiseks, ning määrab kompleksloa lõpliku andmekoosseisu.

  (3) Kompleksluba ja selle andmise otsus vormistatakse keskkonnaotsuste infosüsteemis digitaalselt allkirjastatuna.

§ 3.  Käitise asukoha kirjeldus

  (1) Käitise asukoha kirjelduses märgitakse asukoha üldiseloomustus, käitise tegevuse mõjupiirkonnas asuvate oluliste geograafiliste, looduslike ja tehnogeensete objektide iseloomustus ja muud käitisest või kohalikest oludest tingitud olulised keskkonnaseisundi andmed.

  (2) Käitise asukoha kirjeldusele lisatakse järgmised materjalid:
  1) käitise asukoha koordinaadid ja kaart (edaspidi kaart) sobivas, kuid mitte väiksemas mõõtkavas kui 1 : 20 000. Kaardile kantakse käitise territoorium, märgitakse sellega piirnevate alade maakasutuse sihtotstarve, kaardi piirkonnas asuvate teiste käitiste ja saasteallikate territooriumide piirid ning lähimad olulised hooned ja rajatised; olemasolevad või kavandatavad veehaarded koos sanitaarkaitsealadega ning veekogud, mida käitise tegevus võib mõjutada;
  2) käitise asendiplaan (edaspidi plaan) sobivas, kuid mitte väiksemas mõõtkavas kui 1 : 5000. Plaanile kantakse põhja-lõuna suund ning kõikide hoonete, rajatiste ja väljaspool neid toimuva tootmisega seotud tegevuse kohad;
  3) käitise planeerimise, projekteerimise ning ehitamisega seotud isikute andmed (nimi, aadress, telefon ja e-posti aadress).

§ 4.  Käitise tegevus

  Käitise ja selle tegevuse kirjelduses esitatakse:
  1) käitise tegevuse kirjeldus või käitise tegevuse muudatuse kirjeldus;
  2) alltegevusvaldkond, milleks luba taotletakse, ja loend peamistest tootmisetappidest, tehnoloogiaprotsesside plokkskeemid, nende protsesside kestus, ainevood ja muu asjakohane informatsioon;
  3) töötajate arv olemasolevates ja kavandatavates tootmisüksustes;
  4) tavapärane tööaeg;
  5) ülesseatud tootmisvõimsused alltegevusvaldkondade kaupa ning planeeritud aastatoodangu maht, jäätmekäitluse korral kõrvaldamis- või taaskasutamistoimingute maht;
  6) kompleksloa taotlemisel tähtsust omavate keskkonnaalaste lepingute koopiaid.

§ 5.  Parim võimalik tehnika

  (1) Parima võimaliku tehnika kirjelduses esitatakse:
  1) kasutusel oleva keskkonnajuhtimissüsteemi (edaspidi KKJS) kirjeldus;
  2) seadmete ja tehnoloogia vastavuse kirjeldus parima võimaliku tehnika järeldustes (edaspidi PVT-järeldused) kirjeldatud või muule taotleja valitud parimale võimalikule tehnikale (edaspidi PVT) vastavuse kohta;
  3) PVT-ga saavutatavad heitetasemed ja heitetasemete arvutused.

  (2) Kui käitaja taotleb erandkorras kompleksloaga määratavaid leebemaid heite piirväärtusi tööstusheite seaduse § 44 lõike 6 kohaselt, lisatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 esitatud andmetele tegevuskava, milles on selgitatud, kuidas ja millal kavatsetakse parimat võimalikku tehnikat rakendada.

§ 6.  Heite ja jäätmetekke vältimise või vähendamise, ressursside kasutamise ning pinnase kaitsemeetmed ja kavandatav tehnika

  Heite- ja jäätmetekke vältimise või vähendamise, ressursside kasutamise ning pinnase kaitsemeetmete ja kavandatava tehnika kirjelduses esitatakse meetmed ressursside kasutamise, välisõhusaaste vältimise või vähendamise, jäätmetekke vältimise, jäätmete korduskasutamiseks ettevalmistamise, ringlussevõtu, muu taaskasutamise, kõrvaldamise, reovee tekke vähendamise ning pinnase, pinna- ja põhjavee kaitse kohta.

§ 7.  Toorme, abimaterjalide, pooltoodete, ohtlike ainete ja segude kasutamine, tootmine ja säilitamine

  Toorme, abimaterjalide, pooltoodete, ohtlike ainete ja segude kasutamise, tootmise ja säilitamise kirjelduses esitatakse:
  1) andmed tootmisprotsessis kasutatavate toormete, abimaterjalide või pooltoodete kohta;
  2) andmed toodetud ohtliku aine, ohtlikke aineid sisaldava segu või toote säilitamise kohta;
  3) ohtlikke aineid ja segusid sisaldavate mahutite ja hoidlate kirjeldus ja kaitsemeetmed;
  4) meetmed toorme, abimaterjalide, pooltoodete säästliku kasutamise või taaskasutamise kohta.

§ 8.  Käitise vee erikasutust, õhu saastamist ja jäätmehooldust käsitlevad andmed

  Käitise vee erikasutust, õhu saastamist ja jäätmete käitlemist käsitlevad andmed esitatakse keskkonnaministri 23. oktoobri 2019. aasta määruses nr 56 „Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis” sätestatud nõuete kohaselt.

§ 9.  Kütuse kasutamine, energia tootmine ja tarbimine

  Kütuse kasutamise, energia tootmise ja tarbimise kirjelduses esitatakse:
  1) andmed kütuse kasutamise ja energia tootmise kohta kütuseliikide kaupa;
  2) andmed energia tarbimise kohta tootmisetappide või kasutusalade kaupa.

§ 10.  Käitise omaseire

  (1) Käitise omaseire kirjelduses esitatakse:
  1) käitaja organisatsioonilise ülesehituse kirjeldus või skeem, millel on eristatavad käitises keskkonnajuhtimisega seotud ametikohad;
  2) KKJSi rakendamise ülevaade või juhul, kui kasutatakse rahvusvahelist standardiseeritud KKJSi, asendatakse kirjeldus asjaomase sertifikaadi või tunnistuse koopiaga;
  3) vastutus ja volituste ulatus avariide või avariiohu käsitlemisel ja põhjuste uurimisel;
  4) korraldatud ja kavandatud keskkonnateemaliste koolituste andmed;
  5) pinnase ja põhjavee saastatuse omaseire andmed;
  6) tehnoloogiaseadmete ja püüde- või puhastusseadmete hoolduse ja kontrolli andmed;
  7) tootmise, jäätme- ja heitetekke ning heite keskkonnamõju omaseire tõhustamiseks kavandatavate meetmete kirjeldus.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 5 ja 6 nimetatud andmetele lisatakse:
  1) omaseire punktide L-EST97 geograafilised koordinaadid ja asukohad kaardil või plaanil;
  2) pideva seire korral või samalaadsete saasteallikate koosmõju hindamisel saadud saastetaseme fooniandmed ning saastetaseme muutumise hinnang;
  3) lisaandmed veekogu ja põhjavee seisundile avaldatava mõju kohta.

§ 11.  Avariide vältimine ja tagajärgede vähendamine

  Kui käitaja ei ole kohustatud lisama nõutavaid andmeid tööstusheite seaduse § 29 punkti 2 alusel, esitab käitaja käitise tegevuse tagajärjel tekkida võivate avariide või avariiohu kirjelduse, käitises võimaliku avariiohu vältimiseks kehtestatud korra ja käitumisjuhised ning tagajärgede vähendamise meetmed.

§ 12.  Tegevushälbed

  Tegevushälvete kirjelduses esitatakse puhastustöödel, lekete, ajutiste seisakute, tootmis- või puhastusseadmete rikete korral, tehnoloogiaseadmete töö alustamisel ja lõpetamisel ning muude tavapärasest erinevate käitamistingimuste korral rakendatavad meetmed.

§ 13.  Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise tegevuse täieliku lõpetamise korral ja järelhoolduse meetmed

  Käitise või selle osa tegevuse täieliku lõpetamise korral kavandatavate keskkonnamõju vältimise või vähendamise meetmete ja järelhoolduse abinõude kohta esitatakse järgmine teave tekstina või vabas vormis koostatavate tabelite kujul:
  1) tootmistegevuse või selle osa likvideerimise ajal ja pärast tegevuse täielikku lõpetamist kasutusele võetavate keskkonnamõju vältimise või vähendamise meetmete loend ja kirjeldus;
  2) kava tegevuse täieliku lõpetamise järgseks perioodiks, sealhulgas järelhoolduse ja võimalikust jääksaastest lähtuva ohu vältimiseks rakendatavad meetmed; kava koostamisel hindab käitaja tegevuskoha pinnase ja põhjavee saastatust käitises kasutatud, toodetud või sealt keskkonda viidud ohtlike ainetega võrreldes lähteolukorra aruandes kirjeldatud seisundiga.

§ 14.  Ajutised erandid kompleksloa nõuetest

  Ajutiste erandite kirjelduses esitatakse erandite sisu ja põhjendus ning erandite kestus.

§ 15.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 19. juuni 2013. a määrus nr 36 „Keskkonnakompleksloa taotluse ja selle lisade vormid ning keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja vorm” tunnistatakse kehtetuks.

§ 16.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2020 aasta 1. jaanuaril.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (uuesti sõnastatud) (ELT L 334, 17.12.2010, lk 17–119).

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa Keskkonnakompleksloa andmekoosseis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json