Teksti suurus:

Maksukohustuslase käibemaksu igapäevase arvestuse pidamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2022, 20

Maksukohustuslase käibemaksu igapäevase arvestuse pidamise kord
[RT I, 29.12.2010, 109 - jõust. 01.01.2011]

Vastu võetud 30.03.2004 nr 40
RTL 2004, 39, 655
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.12.2005RTL 2005, 126, 199601.01.2006
30.12.2008RTL 2009, 5, 6118.01.2009
26.06.2009RTL 2009, 50, 74501.07.2009
21.12.2010RT I, 29.12.2010, 10901.01.2011
13.11.2014RT I, 18.11.2014, 101.12.2014
17.12.2019RT I, 20.12.2019, 2201.01.2020
04.06.2021RT I, 15.06.2021, 101.07.2021, osaliselt 01.01.2022
15.06.2022RT I, 28.06.2022, 1501.08.2022

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 36 lõike 5 alusel.

§ 1.   Igapäevase arvestuse pidamine

  (1) Maksukohustuslane on kohustatud pidama igapäevast arvestust oma maksustatava ja maksuvaba käibe, kauba impordi ning kauba ühendusesisese soetamise, nõudmiseni varu, internetipõhise kauplemiskoha kaudu toimuva käibe, §-s 291 nimetatud toimingu, käibemaksuseaduse § 4 lõikes 2 nimetatud tehingu ja toimingu, millest käivet ei teki, § 7 lõikes 2 ja § 8 lõikes 3 nimetatud kauba ning § 3 lõike 4 punktides 2–6 nimetatud tehingult arvestatud käibemaksu ja sisendkäibemaksu kohta (edaspidi arvestus).
[RT I, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]

  (2) Ühe maksukohustuslasena registreeritud isikud peavad arvestust eraldi.

  (3) Maksukohustuslane on kohustatud kirjendama arvestuses eraldi iga tehingu või toimingu.

§ 2.   Eraldi kirjendamine

  (1) Eraldi kirjendatakse:
  1) määruse § 1 lõikes 1 nimetatud tehingud ja toimingud käibemaksumäärade lõikes (20 protsenti, 9 protsenti, 5 protsenti, 0 protsenti);
[RT I, 28.06.2022, 15 - jõust. 01.08.2022]
  2) maksuvaba käive;
  3) «Käibemaksuseaduse» § 4 lõikes 2 nimetatud tehing ja toiming, millest käivet ei teki.

  (2) Sealhulgas kirjendatakse eraldi:
  1) maksuvaba kauba ja teenuse käive, mille maksustatavale väärtusele on maksukohustuslane vastavalt «Käibemaksuseaduse» § 16 lõikele 3 lisanud käibemaksu;
  2) «Käibemaksuseaduse» § 3 lõike 4 punktides 2–5 nimetatud tehing;
  3) «Käibemaksuseaduse» § 7 lõikes 2 ja § 8 lõikes 3 nimetatud kaup;
  4) kauba ühendusesisene käive;
  5) ühendusesisese kaugmüügi käive liikmesriikide kaupa;
[RT I, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]
  6) kauba eksport;
  7) kauba käive, mida käsitatakse ekspordina vastavalt «Käibemaksuseaduse» § 5 lõikele 2 (käibemaksutagastusega müük).
  8) teise liikmesriigi maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele osutatud KMS § 10 lõike 4 punktis 9 nimetatud teenuste käive, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti ja mis kuulub maksustamisele, välja arvatud nullprotsendise maksumääraga maksustamisele, teenuse saaja liikmesriigis;
[RT I, 29.12.2010, 109 - jõust. 01.01.2011]
  9) „Käibemaksuseaduse” § 411 lõikes 1 nimetatud tehing;
[RT I, 29.12.2010, 109 - jõust. 01.01.2011]
  10) käibemaksuseaduse § 7 lõike 1 punktis 4 ja lõike 2 punktides 12–14 nimetatud kaup;
[RT I, 20.12.2019, 22 - jõust. 01.01.2020]
  11) käibemaksuseaduse § 8 lõike 3 punktis 14 ning lõigetes 6 ja 7 nimetatud kaup;
[RT I, 20.12.2019, 22 - jõust. 01.01.2020]
  12) internetipõhise kauplemiskoha kaudu toimuv kauba võõrandamine või teenuse osutamine;
[RT I, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]
  13) käibemaksuseaduse §-s 291 nimetatud toimingud.
[RT I, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]

§ 3.   Sisendkäibemaksu kirjendamine

  (1) Maksukohustuslane on kohustatud kirjendama sisendkäibemaksu, mis on lubatud tema maksustamisperioodil arvestatud käibemaksust maha arvata.

  (2) Muust sisendkäibemaksust kirjendatakse eraldi:
  1) kauba importimisel tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks;
[RTL 2005, 126, 1996 - jõust. 01.01.2006]
  2) kauba ühendusesiseselt soetamiselt arvestatud käibemaks;
  3) tollile tollideklaratsioonide muutmisel täiendavalt tasutud käibemaks;
  4) tolli poolt tollideklaratsioonide muutmisel või kehtetuks tunnistamisel tagastatud käibemaks;
  5) põhivara, sh kinnisasja, ning selle tarbeks kauba soetamisel ja teenuse saamisel, mis suurendavad põhivara soetusmaksumust või kinnisasja raamatupidamislikku väärtust, tasumisele kuuluv, samuti põhivara tarbeks imporditud kauba eest tasutud käibemaks;
  6) soetatud paigaldatavalt või kokkupandavalt kaubalt arvestatud käibemaks, kolmnurktehingu tingimustel soetatud kaubalt arvestatud käibemaks, välisriigi maksukohustuslaselt, kes ei ole Eestis registreeritud maksukohustuslasena, soetatud kaubalt või saadud teenuselt arvestatud käibemaks.
  7) ) „Käibemaksuseaduse” § 411 lõike 1 alusel kauba soetamisel arvel näidatud käibemaks;
[RT I, 29.12.2010, 109 - jõust. 01.01.2011]
  8) Käibemaksuseaduse” § 30 lõike 4 punktides 3–5 sätestatud tingimustele vastava ettevõtluses kasutatava sõiduauto soetamisel või kasutuslepingu alusel kasutamisel ning sellise sõiduauto tarbeks kaupade soetamisel ja teenuste saamisel tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks;
[RT I, 18.11.2014, 1 - jõust. 01.12.2014]
  9) Käibemaksuseaduse” § 30 lõikes 3 sätestatud tingimustele vastava osaliselt ettevõtluses kasutatava sõiduauto soetamisel või kasutuslepingu alusel kasutamisel ning sellise sõiduauto tarbeks kaupade soetamisel ja teenuste saamisel tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks.
[RT I, 18.11.2014, 1 - jõust. 01.12.2014]

  (3) Sisendkäibemaksu osalisel mahaarvamisel kasutatava otsearvestuse ja proportsionaalse mahaarvamise segameetodi puhul peab maksukohustuslane pidama eraldi arvestust maksustatava ja maksuvaba käibe tarbeks kauba soetamisel ja teenuse saamisel tasumisele kuuluva ning imporditud kauba eest tasutud sisendkäibemaksu kohta. Samuti peab maksukohustuslane pidama eraldi arvestust ettevõtluse ja mitteettevõtluse tarbeks kauba soetamisel ja teenuse saamisel tasumisele kuuluva ning imporditud kauba eest tasutud sisendkäibemaksu kohta.

§ 4.   Kande sisu

  (1) Kanne peab lisaks kauba või teenuse maksumusele sisaldama viiteid vastavale arvele ja kauba ekspordi või impordiga seotud tehingu puhul ka ekspordi tollideklaratsioonile või impordi tollideklaratsioonile.

  (2) Kui arve väljastatakse või saadakse kätte tehingu toimumise kuule järgneval kuul, lisatakse arve rekvisiidid kandesse pärast arve väljastamist või kättesaamist. Maksukohustuslane, kes mõne tehingu puhul ei esita ostjale arvet, lähtudes «Käibemaksuseaduse» § 37 lõikes 3 sätestatust, ei kirjenda vastava tehingu puhul arve rekvisiite.

  (3) Paragrahvi 2 lõike 2 punktis 10 nimetatud kirjend peab sisaldama järgmist teavet:
  1) nõudmiseni varu Eestist teise liikmesriiki toimetamise kuupäev;
  2) maksukohustuslase, kellele nõudmiseni varu toimetatakse, maksukohustuslasena registreerimise number;
  3) lao aadress sihtliikmesriigis, laopidaja maksukohustuslasena registreerimise number, nõudmiseni varu väärtus, kirjeldus ja kogus ning varu lattu saabumise kuupäev;
  4) selle maksukohustuslase maksukohustuslasena registreerimise number, kes asendab isikut, kellele nõudmiseni varu toimetati (käibemaksuseaduse § 7 lõike 2 punkt 14);
  5) nõudmiseni varuna võõrandatud kauba maksustatav väärtus, kirjeldus, kogus, võõrandamise kuupäev ja soetaja maksukohustuslasena registreerimise number;
  6) Eestisse tagasi toimetatud kauba väärtus, kirjeldus ja kogus (käibemaksuseaduse § 7 lõike 2 punkt 13);
  7) nõudmiseni varuna teise liikmesriiki toimetatud kauba maksustatav väärtus, kirjeldus ja kogus ning ühendusesisese käibe tekkimise põhjus käibemaksuseaduse § 7 lõike 3 rakendamisel ja kuupäev.
[RT I, 20.12.2019, 22 - jõust. 01.01.2020]

  (4) Paragrahvi 2 lõike 2 punktis 11 nimetatud kirjend peab sisaldama järgmist teavet:
  1) selle maksukohustuslase registreerimise number, kellelt nõudmiseni varuna Eestisse toimetatud kaup soetatakse;
  2) maksukohustuslasele nõudmiseni varuna Eestisse toimetatud varu kirjeldus ja kogus;
  3) kuupäev, millal maksukohustuslasele mõeldud nõudmiseni varu Eestisse lattu saabub;
  4) maksukohustuslase soetatud nõudmiseni varu maksustatav väärtus, kogus ja kauba soetamise kuupäev;
  5) nõudmiseni varu Eestisse toimetanud maksukohustuslase poolt laost eemaldatud kauba kirjeldus, kogus ja eemaldamise kuupäev;
  6) laos hävinud, kadunud või varastatud kauba kirjeldus ja kogus ning kuupäev.
[RT I, 20.12.2019, 22 - jõust. 01.01.2020]

  (5) Kui nõudmiseni varu toimetatakse Eestisse laopidajale, kes ei ole nõudmiseni varu soetaja, ei pea kanne sisaldama lõike 4 punktides 3, 5 ja 6 nimetatud teavet.
[RT I, 20.12.2019, 22 - jõust. 01.01.2020]

  (6) Paragrahvi 2 lõike 2 punktis 12 nimetatud kirjend peab sisaldama järgmist teavet:
  1) isiku, kelle tehingud internetipõhise kauplemiskoha kaudu on võimalikuks tehtud, nimi, postiaadress ja e-posti aadress või kodulehekülg ning, kui on olemas, tema maksukohustuslasena registreerimise number või maksuviitenumber ja pangakonto või virtuaalkonto number;
  2) kauba väärtus, kirjeldus, võõrandamise kuupäev, kauba lähetamise või veo lõppkoht ja, kui on olemas, tellimuse number või tehingu kordumatu number;
  3) teenuse väärtus, kirjeldus, osutamise koht ja aeg ning, kui on olemas, tellimuse number või tehingu kordumatu number.
[RT I, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 5.   Sisendkäibemaksu osalise mahaarvamise õiendi koostamine

  (1) Kui maksukohustuslane kasutab sisendkäibemaksu mahaarvamisel proportsiooni, koostab isik maksustamisperioodi lõpul õiendi, kus märgitakse:
  1) sisendkäibemaksu summa kokku;
  2) kasutatav proportsioon või proportsioonid;
  3) mahaarvatav sisendkäibemaks, arvestades proportsiooni.

  (2) Õiendis märgitakse ära ka käibemaksu osalise mahaarvamise meetod.

§ 6.   Sissekannetele kehtestatavad tingimused

  Arvestuses kirjendatud summasid ei ole lubatud kustutada ega teha õienditeta parandusi.

§ 7.   Kokkuvõtte tegemine maksustamisperioodi lõpul

  Maksustamisperioodi lõpul tehakse arvestuse kokkuvõte ning arvutatakse «Käibemaksuseaduse» §-s 29 sätestatud korras tasumisele kuuluv käibemaksusumma. Summad märgitakse käibedeklaratsiooni vastavatesse lahtritesse.

§ 8.   Piiratud maksukohustuslase arvepidamine

  Piiratud maksukohustuslane on kohustatud pidama igapäevast arvestust kauba ühendusesisese soetamise, välja arvatud maksuvaba soetamise ning „Käibemaksuseaduse“ § 3 lõike 4 punktides 2–5 nimetatud tehingult või toimingult arvestatud käibemaksu kohta.
[RT I, 29.12.2010, 109 - jõust. 01.01.2011]

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json