Teksti suurus:

Elektroonilise side seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2022, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
15.12.2022 otsus nr 221

Elektroonilise side seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 07.12.2022

§ 1.  Elektroonilise side seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 105 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „ja 1111” tekstiosaga „, 1051 ja 1111”;

2) paragrahvi 105 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) seadust täiendatakse §-ga 1051 järgmises sõnastuses:

§ 1051. Ohualapõhine kiire ohuteavitus

(1) Kindlaksmääratud geograafilisel alal asuvale mobiiltelefoniteenuse kliendile ja rändlusteenuse kasutajale võib edastada ohutuks tegutsemiseks juhised (edaspidi ohuteavitus) järgmistel juhtudel:
1) valitsusasutuse, eriolukorra juhi või eriolukorra tööde juhi otsusel, kui mobiiltelefoniteenuse kliendi ja rändlusteenuse kasutaja elule või tervisele esineb oht või sellise ohu lõppemise korral, arvestades, et oht elule või tervisele on eelkõige paljusid inimesi ohustav vahetult eelseisev või juba toimuv päästesündmus, katastroof või muu ootamatu olukord;
2) kõrgendatud kaitsevalmiduse, erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra ajal valitsusasutuse, eriolukorra juhi, eriolukorra tööde juhi või peaministri otsusel riigi julgeolekut ohustava sündmuse või selle lõppemise korral;
3) Vabariigi Valitsuse või tema määratud valitsusasutuse otsusel hädaolukorra seaduse § 18 lõikes 3 nimetatud õppuse läbiviimisel.

(2) Häirekeskus edastab mobiiltelefoniteenust osutavale sideettevõtjale ohuteavituse ja kindlaksmääratud geograafilise ala, millel asuvale mobiiltelefoniteenuse kliendile ja rändlusteenuse kasutajale tuleb ohuteavitus edastada, hädaabiteadete ning abi- ja infoteadete andmekogu osaks oleva ohuteavituse süsteemi kaudu.

(3) Mobiiltelefoniteenust osutav sideettevõtja tagab viivitamata käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt kindlaksmääratud geograafilisel alal asuvale mobiiltelefoniteenuse kliendile ja rändlusteenuse kasutajale ohuteavituse edastamise.

(4) Siseministeerium hüvitab mobiiltelefoniteenust osutavale sideettevõtjale riigieelarvest käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud ohuteavituse edastamise kulud.

(5) Ohuteavituse süsteemi rikke korral edastab Häirekeskus mobiiltelefoniteenust osutavale sideettevõtjale ohuteavituse viivitamata muul viisil.

(6) Mobiiltelefoniteenust osutavale sideettevõtjale ohuteavituse edastamisega seotud kulude hüvitamise tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”.

§ 2.  Käesolev seadus jõustub 30. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json