Teksti suurus:

Põllumajandusministri 11. märtsi 2010. a määruse nr 27 „Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 21.01.2011, 5

Põllumajandusministri 11. märtsi 2010. a määruse nr 27 „Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 18.01.2011 nr 3

Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 58 lõike 5, § 59 lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013”.

Põllumajandusministri 11. märtsi 2010. a määrust nr 27 „Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RTL 2010, 12, 227; RT I, 24.11.2010, 11) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Lõikes 2 nimetatud eraõigusliku juriidilise isiku ja füüsilisest isikust ettevõtja osalemine lõikes 1 nimetatud koolitus- ja teavitustegevusel metsa majandamise valdkonnas on riigiabi „Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse” § 3 lõike 3 ja Euroopa Komisjoni teatise „Ühenduse suunised riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris aastateks 2007–2013” (ELT C 319, 27.12.2006, lk 1–33) tähenduses.”;

2) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad „korraldaja või” sõnadega „korraldaja ja”;

3) paragrahvi 6 lõikeid 1 ja 2 täiendatakse pärast sõna „trükkimise” tekstiosaga „või § 3 lõikes 5 nimetatud elektroonilise väljaande koostamise”;

4) paragrahvi 7 lõikes 7 asendatakse sõnad „Koolitusprogrammi puhul” sõnadega „Koolitusprogrammi väljatöötamise puhul”;

5) paragrahvi 7 lõikes 11 asendatakse tekstiosa „Lõigetes 2–8 ja lõikes 10” tekstiosaga „Lõigetes 2–10”;

6) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Kui taotleja võtab registreerunud osavõtjalt § 4 lõikes 7 nimetatud osavõtutasu või müüb koostatud väljaannet, ei anta toetust tegevuse kohta rohkem, kui on abikõlbliku kulu kogumaksumuse ja nimetatud osavõtutasust või koostatud väljaande müügist saadud tulu vahe, ning mitte rohkem, kui lisas 1 toodud vormi kohases taotluses märgitud toetuse summa.”;

7) paragrahvi 9 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 11 lõikes 1 asendatakse sõna „nõuetekohasust” sõnadega „nõuetele vastavust”;

9) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Paragrahvi 12 lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhul kontrollib PRIA vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust määruses sätestatud nõuetele pärast taotluste hindamist. Nõuetele vastavust kontrollitakse üksnes nende taotluste puhul, mis kuuluksid rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse kohaselt.”;

10) paragrahvi 11 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 12 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab toetuse liigi rahastamise eelarve, hinnatakse taotlusi „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 60 lõike 2 alusel enne taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist §-s 21 sätestatud hindamiskriteeriumide alusel, andes taotlusele hindepunkte § 21 kohaselt.

(2) Kui kõigi taotluste rahastamise summa ei ületa toetuse liigi rahastamise eelarvet, võib taotlusi hinnata „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 60 lõike 2 alusel enne taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist §-s 21 sätestatud hindamiskriteeriumide alusel, andes taotlusele hindepunkte § 21 kohaselt.”;

12) paragrahvi 12 lõigetest 3 ja 4 jäetakse välja sõnad „nõuetele vastavate”;

13) paragrahvi 12 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) PRIA esitab põllumajandusministrile või maavanemale taotluste ja nendes esitatud andmeid tõendavate dokumentide ärakirjad ning taotlejate nimekirja, milles märgitakse lisaks taotleja nimele taotluse viitenumber, taotluse pealkiri, toetatava tegevuse liik ja maht, tegevuse elluviimise koht ning taotletava toetuse summa, 15 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.”;

14) paragrahvi 12 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 14 lõikes 1 asendatakse arv „15” arvuga „30” ja tekstiosa „lõikes 6” tekstiosaga „lõikes 5”;

16) paragrahvi 15 lõiked 3–5 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Komisjoni ettepaneku alusel otsustab põllumajandusminister taotluste hindamise ning taotluste hindamise korral taotluste paremusjärjestuse. Kui taotlusi ei hinnata, teatab Põllumajandusministeerium sellest viivitamata PRIA-le.

(4) Põllumajandusministeerium edastab taotluste paremusjärjestuse, milles on märgitud ka taotlused, mis on saanud alla 30% maksimaalsest hindepunktide arvust, PRIA-le koos komisjoni ettepaneku ärakirjaga 45 tööpäeva jooksul arvates § 12 lõikes 5 nimetatud taotlejate nimekirja saamisest.

(5) Lõikes 4 nimetatud taotluste paremusjärjestus sisaldab taotluse viitenumbrit, taotleja nime, taotluse pealkirja ja saadud hindepunktide aritmeetilist keskmist.”;

17) paragrahvi 16 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Komisjoni ettepaneku alusel otsustab põllumajandusminister § 3 lõikes 1 nimetatud tegevuste prioriteetsed teemad (edaspidi prioriteetide nimekiri).”;

18) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse arv „15” arvuga „30” ja tekstiosa „lõikes 6” tekstiosaga „lõikes 5”;

19) paragrahvi 19 lõike 3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Maakondliku komisjoni esimees teatab komisjoni liikmetele, Põllumajandusministeeriumile ja PRIA-le elektrooniliselt või posti teel komisjoni istungi toimumise aja ja koha või teeb komisjoni liikmetele ettepaneku taotlusi mitte hinnata kolme tööpäeva jooksul arvates § 12 lõikes 5 nimetatud taotlejate nimekirja saamisest.”;

20) paragrahvi 20 lõike 3 esimene lause tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 20 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Maakondliku komisjoni ettepaneku alusel otsustab maavanem taotluste hindamise ning taotluste hindamise korral taotluste paremusjärjestuse. Kui taotlusi ei hinnata, teatab maavanem sellest viivitamata PRIA-le.”;

22) paragrahvi 20 lõiked 7 ja 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Maavanem edastab taotluste paremusjärjestuse, milles on märgitud ka taotlused, mis on saanud alla 30% maksimaalsest hindepunktide arvust, PRIA-le koos komisjoni ettepanekuga 35 tööpäeva jooksul arvates § 12 lõikes 5 nimetatud taotlejate nimekirja saamisest ning 50 tööpäeva jooksul lõikes 6 ja § 19 lõikes 5 sätestatud juhtudel.

(8) Lõikes 7 nimetatud taotluste paremusjärjestus sisaldab taotluse viitenumbrit, taotleja nime, taotluse pealkirja ja saadud hindepunktide aritmeetilist keskmist.”;

23) paragrahvi 21 lõikes 2 asendatakse arv „10” arvuga „8” ning lõiget täiendatakse pärast sõna „temaatikaga” sõnadega „ja vastavalt tegevuse mahule”;

24) paragrahvi 21 lõike 4 sissejuhatavas lauseosas asendatakse arv „13” arvuga „15”;

25) paragrahvi 21 lõike 4 punktis 2 asendatakse arv „5” arvuga „7”;

26) paragrahvi 22 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „eelarvet” sõnadega „ja taotlusi ei hinnata”;

27) paragrahvi 22 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui § 12 lõigete 1 ja 2 alusel on taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestus, rahuldatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 60 lõike 5 punkti 2 alusel parimad nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt 30% maksimaalsest hindepunktide summast.”;

28) paragrahvi 22 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

29) paragrahvi 22 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „lõikes 1 nimetatud” tekstiosaga „lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhul”;

30) paragrahvi 23 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

31) paragrahvi 25 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „PRIA-le” sõnadega „PRIA maakondlikku teenindusbüroosse”;

32) paragrahvi 25 lõiget 3 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) füüsilisest isikust ettevõtja, kelle lisas 1 toodud vormi kohases taotluses nimetatud tegevuse eelarveline maksumus sisaldab ettevõtlustulu, tõendab ettevõtlusest saadavat tulu üksikasjaliku päevikuga, mis sisaldab vähemalt tulu teenija nime, tegevusele kulutatud aega tundides päeva kohta, tegevuse mahtu ja lühikirjeldust ning kinnipeetavaid makse sisaldava ettevõtlustulu arvestamise käiku.”;

33) lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

34) lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

35) lisa 3 rida 1.2 täiendatakse pärast normitehnilist märkust „8” tekstiosaga „, 19”;

36) lisa 3 normitehnilise märkuse 15 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Rida 2.6 täidetakse, kui toetust taotletakse väljaande trükkimiseks või elektroonilise väljaande koostamiseks, mille käibemaksuta maksumus ületab 3196 eurot.”;

37) lisa 3 täiendatakse normitehnilise märkusega, tähistades selle ülemise indeksiga „19” järgmises sõnastuses:

19 Real 1.2 nimetatud päevakava võib esitada lisalehel, kui tegemist on mahuka päevakavaga.”;

38) lisa 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

39) lisa 5 täiendatakse pärast sõnu „toidu tootmine” sõnadega „või töötlemine”.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 1 Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse taotlus

Lisa 2 Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse taotluse hindamisleht

Lisa 4 Kuludokumentide nimekiri

/otsingu_soovitused.json