Teksti suurus:

Reederi ja tema laeva meresõiduohutuse alase auditeerimise kord ja auditeerimise tunnistuste vormid

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.09.2011
Avaldamismärge:RT I, 21.01.2011, 7

Reederi ja tema laeva meresõiduohutuse alase auditeerimise kord ja auditeerimise tunnistuste vormid

Vastu võetud 09.01.2006 nr 3
RTL 2006, 6, 92
jõustumine 16.01.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.02.2007RTL 2007, 15, 24216.02.2007
06.04.2009RTL 2009, 35, 45319.04.2009
17.01.2011RT I, 21.01.2011, 324.01.2011

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 6 lõike 4 alusel.

§ 1.   Auditeerimise alused

  (1) Reederi ja tema laeva meresõiduohutuse alane auditeerimine viiakse läbi 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel koos parandustega (edaspidi konventsioon) IX peatükis kehtestatud «Laevade ohutu ekspluateerimise ja reostuse vältimise korraldamise rahvusvahelise koodeksi» (International Safety Management Code ) (edaspidi ISM koodeks), Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 336/2006, mis käsitleb meresõiduohutuse korraldamise rahvusvahelise koodeksi rakendamist ühenduse piires ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 3051/95 (edaspidi määrus nr 336/2006) ning IMO resolutsiooni A.913(22) «Juhend administratsioonidele meresõiduohutuse korraldamise rahvusvahelise koodeksi rakendamiseks» alusel.
[RTL 2007, 15, 242 - jõust. 16.02.2007]

  (2) Auditeerimist viib läbi Veeteede Amet.

  (3) Meresõiduohutuse alane auditeerimine on kohustuslik konventsioonis ja määruses nr 336/2006 sätestatud laevade osas.
[RTL 2007, 15, 242 - jõust. 16.02.2007]

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid ja lühendeid järgmises tähenduses:
  1) meresõiduohutuse korraldamise süsteem (Safety Management System) (edaspidi SMS) on dokumenteeritud süsteem, mis võimaldab reederi töötajatel ellu viia reederi ohutuse ja keskkonnakaitse strateegiat;
  2) vastavuse tunnistus (Document of Compliance) (edaspidi DOC) on reederile väljastatud dokument, mis tõendab reederi vastavust ISM koodeksi nõuetele;
  3) meresõiduohutuse korraldamise tunnistus (Safety Management Certificate) (edaspidi SMC) on laevale väljastatud dokument, mis tõendab nii reederi kui ka laevasisese töökorralduse vastavust kooskõlastatud SMS-le;
  4) meresõiduohutuse korraldamise audit (Safety Management Audit ) (edaspidi audit) on süsteemne ja sõltumatu hindamine eesmärgiga tuvastada SMS-ga seotud toimingute ja tulemuste vastavus planeeritule ning planeeritu efektiivset rakendamist ja sobivust eesmärkide saavutamiseks;
  5) meresõiduohutuse korraldamise süsteemi käsiraamat ( Safety Management Manual) (edaspidi käsiraamat) on reederi koostatud dokumentatsioon, mis sisaldab reederi struktuurskeemi ja SMS-i kirjeldust, eesmärkide loetelu, hädaolukordades tegutsemise kirjeldust ning muud vajalikku informatsiooni, et anda ülevaade meresõiduohutuse korraldamise süsteemist;
  6) objektiivne tõend (Objective evidence) on ohutuse või SMS-i elementide juurutamise või eksisteerimisega seotud kvantitatiivne või kvalitatiivne informatsioon, andmed ja vaatlused, mida on võimalik tõendada;
  7) märkus (Observation) on auditeerimise käigus tuvastatud asjaolu, mida toetab objektiivne tõend;
  8) mittevastavus (Non-conformity) on olukord, kus objektiivsed tõendid osutavad nõuete mittetäitmisele;
  9) oluline mittevastavus (Major non-conformity) on tuvastatav kõrvalekalle, mis kujutab tõsist ohtu personalile, laevale või keskkonnale ja mis nõuab viivitamatut parandusmeetmete kasutuselevõtmist. ISM koodeksi nõuete ebaefektiivset ja mittesüstemaatilist täitmist võib käsitleda olulise mittevastavusena.

§ 3.   Üldnõuded SMS-ile

  (1) Reeder peab looma, evitama ja töös hoidma SMS-i, et tagada reederi ohutuse ja keskkonnakaitse strateegia järgimine vastavalt ISM koodeksile.

  (2) SMS peab tagama laevaoperatsioonide ohutu läbiviimise, tööohutuse, sisaldama ennetavaid meetmeid riskifaktorite tuvastamiseks ning täiustama kaldapersonali ja laevapereliikmete meresõiduohutuse korraldamise oskusi, sealhulgas valmisolekut hädaolukorras tegutsemiseks.

  (3) Reeder võib SMS-iga kehtestada ISM koodeksis sätestatud ohutuse ja keskkonnakaitse nõuetest kõrgemaid nõudmisi.

§ 4.   Reederi SMS-i hindamine

  (1) Auditi käigus antakse hinnang reederi SMS-i vastavusele ISM koodeksis sätestatud ohutuse ja keskkonnakaitse nõuetele. Auditi käigus hinnatakse:
  1) SMS-i vastavust rahvusvahelistele merendusalastele konventsioonidele ja Eesti õigusaktidele;
  2) erinevate rahvusvaheliste merendusalaste koodeksite, juhendite ja standardite arvestamist SMS-s.

  (2) Auditi käigus veendutakse:
  1) rahvusvaheliste merendusalaste konventsioonide, Eesti õigusaktide, volitatud klassifikatsiooniühingute reeglite ning laeva ja laevaseadmete valmistajatehaste juhendite täitmises reederi poolt;
  2) laeva ja selle seadmete korrashoiu tagamises ülevaatustevahelisel perioodil;
  3) kas reeder on välja töötanud protseduurid, mis tagavad punktis 2 nimetatu rakendamise nii reederi kaldastruktuurides kui ka laevas;
  4) laevaoperatsioonide pidevas nõuetekohases täitmises.

  (3) Auditi läbiviimisel lähtutakse järgmistest objektiivsetest tõenditest:
  1) dokumenteeritud laevaoperatsioonide protseduurid ja juhendid;
  2) laeva vanemohvitseride poolt läbiviidavad dokumenteeritud kontrollid igapäevaste laevaoperatsioonide üle.

§ 5.   Auditite liigid

  (1) Reederile DOC-i ja laevale SMC-i väljastamiseks või tunnistuste kehtivuse kinnitamiseks viiakse läbi:
  1) esmane audit;
  2) iga-aastane audit või vahepealne audit;
  3) täisaudit;
  4) lisaaudit.

  (2) Esmane, iga-aastane või vahepealne ja täisaudit viiakse läbi vastavalt ISM koodeksis sätestatud nõuetele.

  (3) Lisaauditi võib läbi viia järgmistel juhtudel:
  1) kui pärast inimeludele, laevale või keskkonnale ohtliku juhtumi toimumist on vajadus kontrollida SMS efektiivset ning ISM koodeksile vastavat funktsioneerimist;
  2) kui on vajadus veenduda reederi kaldastruktuurides või laevas eelneva auditi käigus avastatud mittevastavuste kõrvaldamises;
  3) kui sadamariigi laevakontrolli ajal on laeval avastatud olulisi mittevastavusi.

  (4) Lisaauditi mahu määrab juhtaudiitor, konsulteerides eelnevalt reederi esindajaga. Lisaauditi maht ja suunitlus sõltub olukorra iseärasusest.

  (5) Veeteede Amet teavitab reederit lisaauditi läbiviimise vajadusest.

§ 6.   Auditeerimise eeldus

  (1) Auditi, välja arvatud lisaauditi, läbiviimise eelduseks on reederi poolt kaldastruktuurides ning laevades eelnevalt siseauditi läbiviimine.

  (2) Lõikes 1 nimetatud siseauditist ei tohi Veeteede Ameti poolt läbiviidava auditi tegemise ajaks olla möödunud rohkem kui kolm kuud.

§ 7.   Avaldus auditi läbiviimiseks

  (1) Reeder esitab Veeteede Ametile avalduse tunnistuse saamiseks või tunnistuse kehtivuse kinnitamiseks vajaliku auditi või lisaauditi läbiviimiseks.

  (2) Veeteede Ameti nõudmisel lisatakse avaldusele:
1) reederi viimase siseauditi dokumentatsioon;
2) reederi käsiraamat.
[RTL 2007, 15, 242 - jõust. 16.02.2007]

  (3) Avaldus esitatakse:
1) vähemalt 7 tööpäeva enne soovitavat reederi auditeerimise kuupäeva;
2) vähemalt 7 tööpäeva enne soovitavat laeva auditi kuupäeva, kui laev asub Eesti sadamas;
3) vähemalt 14 tööpäeva enne soovitavat laeva auditi kuupäeva, kui laev asub välisriigi sadamas või
4) vähemalt 14 tööpäeva enne soovitavat reederi auditeerimise kuupäeva, kui reeder asub välisriigis.
[RTL 2007, 15, 242 - jõust. 16.02.2007]

§ 8.   Audiitorite nimetamine ja auditi ettevalmistamine

  (1) Peale avalduse ja muu dokumentatsiooni saamist nimetab Veeteede Amet juhtaudiitori ja vajaduse korral audiitorid.

  (2) Juhtaudiitor töötab kooskõlastatult reederiga välja auditi plaani.

  (3) Juhtaudiitor valmistab ette vajalikud dokumendid auditi edukaks ja efektiivseks läbiviimiseks.

  (4) Audiitor on kohustatud järgima auditeerimist puudutavaid nõudeid, tagama auditi käigus saadud või loodud dokumentide ja informatsiooni konfidentsiaalsuse.

§ 9.   Esmane dokumentide ülevaatus

  (1) Esmase auditi planeerimise aluseks on eelnev tutvumine käsiraamatu ja muu SMS dokumentatsiooniga, et määrata kindlaks SMS vastavus ISM koodeksi, määruse nr 336/2006 ja Eesti õigusaktide nõuetele.
[RTL 2007, 15, 242 - jõust. 16.02.2007]

  (2) Kui esmase dokumentide ülevaatuse käigus selgub, et SMS ei vasta nõuetele, võib esmase auditi lükata edasi seni, kuni reeder on kasutusele võtnud meetmed nõuete täitmiseks.

§ 10.   Auditi aruanne

  (1) Juhtaudiitor koostab auditi aruande.

  (2) Auditi aruanne sisaldab auditi plaani, audiitorite nimesid, auditi läbiviimise aega, andmeid reederi kohta, informatsiooni märkuste, mittevastavuste ja oluliste mittevastavuste kohta.

  (3) Reederi auditeerimisel jääb auditi aruande originaal reederile. Laeva auditeerimisel jääb auditi aruande originaal laeva ja reeder saab ühe auditi aruande koopia.
[RTL 2007, 15, 242 - jõust. 16.02.2007]

§ 11.   Mittevastavus

  (1) Mittevastavuse kohta koostatakse akt, milles reederi esindaja kooskõlastatult juhtaudiitoriga määrab mittevastavuse kõrvaldamise tähtaja, mis ei tohi ületada kolme kuud.

  (2) Reeder vastutab mittevastavuste kõrvaldamiseks vajalike meetmete kindlaksmääramise ja rakendamise eest. Reederi esindaja määrab kooskõlastatult juhtaudiitoriga kindlaks meetmed mittevastavuse kõrvaldamiseks. Mittevastavuste kõrvaldamine ja võimalik lisaaudit tuleb läbi viia mittevastavuse kõrvaldamiseks antud tähtaja jooksul.

  (3) Reederi auditeerimisel jääb auditi aruande originaal reederile. Laeva auditeerimisel jääb auditi aruande originaal laeva ja reeder saab ühe auditi aruande koopia.
[RTL 2007, 15, 242 - jõust. 16.02.2007]

§ 12.   Reederi kohustused

  (1) Reeder on kohustatud:
  1) teavitama auditiga seotud töötajaid ja laevapereliikmeid ISM-alase auditeerimise eesmärkidest ja ulatusest;
  2) nimetama reederi esindaja auditi ajaks;
  3) tagama auditi läbiviimiseks vajalikud vahendid;
  4) tagama audiitorite poolt nõutud tõendusmaterjalide kättesaadavuse;
  5) tegema koostööd audiitoritega, et tagada auditi eesmärkide saavutamine.

  (2) Reeder peab auditi jooksul audiitoritele kättesaadavaks tegema kogu informatsiooni, mis on vajalik hinnangu andmiseks SMS-i vastavuse kohta ISM koodeksile. Samuti peab reeder audiitoritele tagama varasemate lipuriigi ametivõimude, sadamakontrolli, klassifikatsiooniühingute, kindlustusseltside, välisriikide ametivõimude ja muude kontrollivate organisatsioonide poolt koostatud dokumentide kättesaadavuse.

§ 13.   Vastavuse tunnistuse ja meresõiduohutuse korraldamise tunnistuse väljastamine, tunnistuste kehtivuse kinnitamine ja kehtivus

  (1) DOC või ajutise DOC (Interim Document of Compliance) ning SMC või ajutise SMC (Interim Safety Management Certificate ) väljastab Veeteede Amet.

  (2) Määruse lisa 1 ja 5 vormi kohane DOC või lisa 3 ja 7 vormi kohane ajutine DOC väljastatakse reederile pärast esmast või täisauditit vastavalt ISM koodeksis sätestatud nõuetele.
[RTL 2009, 35, 453 - jõust. 19.04.2009]

  (3) Määruse lisa 2 ja 6 vormi kohane SMC või lisa 4 ja 8 vormi kohane ajutine SMC väljastatakse laevale pärast esmast või täisauditit vastavalt ISM koodeksis sätestatud nõuetele.
[RTL 2009, 35, 453 - jõust. 19.04.2009]

  (4) DOC või SMC väljastatakse kehtivusega kuni viis aastat, ajutine DOC kehtivusega kuni 12 kuud ning ajutine SMC kehtivusega kuni kuus kuud, mida erandjuhtudel võib pikendada veel järgnevaks kuueks kuuks.

  (5) DOC, ajutise DOC, SMC ja ajutise SMC kehtivuse kinnitamise ja kehtivuse nõuded on sätestatud ISM koodeksis.

§ 14.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Lisa 1 Vastavuse tunnistus

Lisa 2 Meresõiduohutuse korraldamise tunnistus

Lisa 3 Ajutine vastavuse tunnistus

Lisa 4 Ajutine meresõiduohutuse korraldamise tunnistus

Lisa 5 Vastavuse tunnistus

Lisa 6 Meresõiduohutuse korraldamise tunnistus

Lisa 7 Ajutine vastavuse dokument

Lisa 8 Ajutine meresõiduohutuse korraldamise tunnistus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json