Teksti suurus:

Keskkonnaministri 17. aprilli 2006. a määruse nr 28 „Kaitsealuste seeneliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 21.01.2020, 1

Keskkonnaministri 17. aprilli 2006. a määruse nr 28 „Kaitsealuste seeneliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 16.01.2020 nr 4

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Keskkonnaministri 17. aprilli 2006. a määruses nr 28 „Kaitsealuste seeneliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 „I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu” § 2 punktide 2, 3, 8 ja 9 kohaselt I kaitsekategooriasse, § 6 punktide 2, 3, 5, 7, 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26 ja 27 kohaselt II kaitsekategooriasse kuuluvate seeneliikide väljaspool kaitsealasid asuvad elupaigad, mida tuleb kaitsta nende liikide soodsa seisundi tagamiseks.”;

2) paragrahvi 2 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaitse alla võetakse leht-kobartoriku püsielupaigad:
1) Vääna-Jõesuu Harju maakonnas Harku vallas Vääna-Jõesuu külas;
2) Rasina mõisa Põlva maakonnas Põlva vallas Rasina külas;
3) Kasti Saare maakonnas Saaremaa vallas Kasti külas;
4) Kiltsi Lääne maakonnas Haapsalu linnas Kiltsi külas.

(2) Kaitse alla võetakse krookustoriku püsielupaigad:
1) Jakobi Võru maakonnas Antsla vallas Kuldre külas;
2) Ungru Lääne maakonnas Haapsalu linnas Rohuküla külas.”;

3) paragrahvi 2 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 2 lõike 4 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 2 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) Kandla Saare maakonnas Saaremaa vallas Nõmpa külas;”;

6) paragrahvi 2 lõiget 4 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) Jõempa Saare maakonnas Saaremaa vallas Jõempa külas.”;

7) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kaitse alla võetakse limatünniku püsielupaigad:
1) Harju-Kolga Harju maakonnas Kuusalu vallas Kolga alevikus;
2) Kaagvere Tartu maakonnas Kastre vallas Kaagvere külas;
3) Jaamakuusiku Põlva maakonnas Põlva vallas Kiidjärve külas;
4) Meeksi Põlva maakonnas Räpina vallas Meeksi külas;
5) Voorepalu Põlva maakonnas Kanepi vallas Voorepalu külas;
6) Vähkjärve Põlva maakonnas Kanepi vallas Piigandi külas;
7) Valtina Valga maakonnas Valga vallas Valtina külas.”;

8) paragrahvi 2 lõiked 5‒9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kaitse alla võetakse lepa-kärbseseene Mahtra püsielupaik Rapla maakonnas Rapla vallas Mahtra külas.

(6) Kaitse alla võetakse lehise-õõspuraviku püsielupaigad:
1) Järvselja-1 Tartu maakonnas Kastre vallas Järvselja külas;
2) Järvselja-2 Tartu maakonnas Kastre vallas Järvselja külas;
3) Järvselja-3 Tartu maakonnas Kastre vallas Järvselja külas.

(7) Kaitse alla võetakse punajalg-kivipuraviku Kirbu püsielupaik Võru maakonnas Rõuge vallas Kirbu külas.

(8) Kaitse alla võetakse mõru-kivipuraviku Laheva püsielupaik Lääne maakonnas Haapsalu linnas Laheva külas.

(9) Kaitse alla võetakse bloxami punalehiku Sviby püsielupaik Lääne maakonnas Vormsi vallas Sviby külas.”;

9) paragrahvi 2 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Kaitse alla võetakse purpur-maakeele Kintsli püsielupaik Valga maakonnas Otepää vallas Neeruti külas.”;

10) paragrahvi 2 lõike 12 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 2 lõike 12 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) Tsirguliina püsielupaik Valga maakonnas Valga vallas Tinu külas.”;

12) paragrahvi 2 lõiked 13‒17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(13) Kaitse alla võetakse kuldpiimase riisika Tõrise püsielupaik Saare maakonnas Saaremaa vallas Linnuse külas.

(14) Kaitse alla võetakse valge sirmiku Norrkeldi püsielupaik Saare maakonnas Ruhnu vallas Ruhnu külas.

(15) Kaitse alla võetakse kroonliudiku püsielupaigad:
1) Raikküla Pakamäe Rapla maakonnas Rapla vallas Raikküla külas;
2) Rõkkalu Rapla maakonnas Rapla vallas Loe külas;
3) Kose nõmme Rapla maakonnas Rapla vallas Nõmmküla külas;
4) Mõisa nõmme Rapla maakonnas Rapla vallas Lipametsa külas;
5) Lipa Rapla maakonnas Rapla vallas Nõmmküla külas;
6) Laheva Lääne maakonnas Haapsalu linnas Laheva külas.

(16) Kaitse alla võetakse kährikseene püsielupaigad:
1) Kandle-2 Saare maakonnas Saaremaa vallas Nõmpa külas;
2) Triigi Saare maakonnas Saaremaa vallas Triigi külas.

(17) Kaitse alla võetakse sellerheiniku püsielupaigad:
1) Järvselja Tartu maakonnas Kastre vallas Järvselja külas;
2) Jõempa Saare maakonnas Saaremaa vallas Jõempa külas.”;

13) paragrahvi 2 lõige 18 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Kaitsekord

(1) Püsielupaiga maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndisse.

(2) Püsielupaigas tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid käesolevas määruses ettenähtud erisustega.

(3) Püsielupaigas on lubatud:
1) inimeste viibimine, kalapüük, jahipidamine, marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumine;
2) telkimine, lõkke tegemine ja rahvaürituste korraldamine selleks ette valmistatud ja püsielupaiga valitseja nõusolekul tähistatud kohas;
3) sõidukiga sõitmine teedel, välja arvatud mootoriga sõidukiga sõitmine käesoleva määruse § 2 lõike 41 punktides 2 ja 3 nimetatud püsielupaikades;
4) jalgrattaga sõitmine radadel;
5) käesoleva lõike punktides 3 ja 4 nimetamata juhtudel sõidukiga ja maastikusõidukiga sõitmine järelevalve- ja päästetöödel, püsielupaiga valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel, püsielupaiga valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel ning kaitse-eeskirjaga lubatud tegevusel.

(4) Püsielupaiga valitseja nõusolekul on lubatud:
1) olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd, välja arvatud käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 2 nimetatud püsielupaigas;
2) tootmisotstarbeta ehitise püstitamine püsielupaigas paikneva kinnistu tarbeks käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 2 ja lõike 41 punktis 6 nimetatud püsielupaikades;
3) olemasolevate ehitiste hooldustööd;
4) kaitsealuste seeneliikide elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus, sealhulgas käesoleva määruse § 2 lõigetes 1, 8, 9 ja 11 nimetatud püsielupaikades niitmine kuni 15. juulini ning puu- ja põõsarinde harvendamine tingimusel, et niidetud hein ja raiutud materjal eemaldatakse püsielupaigast hiljemalt kümne päeva jooksul pärast niitmist või raiumist.

(5) Püsielupaigas on keelatud, arvestades käesoleva määrusega sätestatud erisusi:
1) majandustegevus;
2) loodusvarade kasutamine.”;

15) määruse lisa täiendatakse käesoleva määruse lisades 1−10 esitatud kaartidega (lisatud)1;

16) määruse lisas asendatakse kährikseene Triigi püsielupaiga kaart käesoleva määruse lisas 11 esitatud kaardiga (lisatud);

17) määruse lisas asendatakse leht-kobartoriku Rasina mõisa püsielupaiga kaart käesoleva määruse lisas 12 esitatud kaardiga (lisatud);

18) määruse lisas esitatud lilla põdramoka Liiva-Putla püsielupaiga, lilla mütsnarmiku Liiva-Putla püsielupaiga, võrkheiniku Umminiidu püsielupaiga ja ebe-limanuti Jaluse püsielupaiga kaart tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Muudatuste põhjendused

Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
4) kaitstava loodusobjekti välis- ja vööndite piiride kulgemise kohta;
5) kaitsekorra kohta.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.  Menetluse läbiviimine

Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 7. detsembri 2018. a käskkirjaga nr 1-2/18/907 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 5.  Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis ja Keskkonnaametis.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa 1 Kasti leht-kobartoriku püsielupaik

Lisa 2 Kiltsi leht-kobartoriku püsielupaik

Lisa 3 Jõempa lilla põdramoka püsielupaik

Lisa 4 Harju-Kolga limatünniku püsielupaik

Lisa 5 Kaagvere limatünniku püsielupaik

Lisa 6 Jaamakuusiku limatünniku püsielupaik

Lisa 7 Meeksi limatünniku püsielupaik

Lisa 8 Voorepalu limatünniku püsielupaik

Lisa 9 Vähkjärve limatünniku püsielupaik

Lisa 10 Valtina limatünniku püsielupaik

Lisa 11 Triigi kährikseene püsielupaik

Lisa 12 Rasina mõisa leht-kobartoriku püsielupaik

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json