Teksti suurus:

Veekasutuse aruande täpsustatud andmekoosseis ja aruande esitamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 21.01.2020, 2

Veekasutuse aruande täpsustatud andmekoosseis ja aruande esitamise kord

Vastu võetud 16.01.2020 nr 6

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 195 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse veekasutuse aastaaruande (edaspidi aruanne) andmekoosseis ja esitamise kord.

§ 2.  Aruande esitamine

  (1) Vee erikasutuse keskkonnaloa (edaspidi veeluba) või kompleksloa omaja esitab aruande keskkonnaotsuste infosüsteemis aruandeaastale järgneva aasta 31. jaanuariks.

  (2) Aruandeaasta on kalendriaasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

§ 3.  Aruande andmekoosseis

  (1) Aruandes esitatakse andmed veekasutuse kohta käesoleva määruse lisas oleva andmekoosseisu kohaselt.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele esitatakse aruandes järgmised üldised andmed:
  1) veeloa või kompleksloa andmed, sealhulgas loa number ja liik;
  2) aruande esitaja nimi, registrikood või isikukood, aadress ja kontaktandmed;
  3) aruande koostaja nimi ja kontaktandmed;
  4) aruande kinnitaja nimi ja kontaktandmed;
  5) tegevusala ja selle andmed.

§ 4.  Aruande kontrollimine

  (1) Keskkonnaamet kontrollib aruande vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele ja andmete sisu 30 päeva jooksul aruande esitamisest arvates.

  (2) Kui Keskkonnaamet ei nõustu aruandes esitatud andmetega, teavitab ta aruande esitajat puudustest ja teeb ettepaneku andmeid kontrollida ning määrab tähtaja parandatud aruande esitamiseks.

  (3) Esitatud aruandega nõustumist kinnitab Keskkonnaameti vastutav töötaja keskkonnaotsuste infosüsteemis.

§ 5.  Rakendussäte

  2019. aasta aruande esitab veeloa või kompleksloa omaja keskkonnaotsuste infosüsteemis 2020. aasta 1. märtsiks.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa Veekasutuse aruande andmekoosseis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json