Teksti suurus:

Veekasutuse aruande täpsustatud andmekoosseis ja aruande esitamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2022, 26

Veekasutuse aruande täpsustatud andmekoosseis ja aruande esitamise kord

Vastu võetud 16.01.2020 nr 6
RT I, 21.01.2020, 2
jõustumine 24.01.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2021RT I, 26.01.2021, 229.01.2021
25.01.2022RT I, 29.01.2022, 201.02.2022
15.12.2022RT I, 21.12.2022, 601.01.2023

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 195 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse veekasutuse aastaaruande (edaspidi aruanne) andmekoosseis ja esitamise kord.

§ 2.   Aruande esitamine

  (1) Vee erikasutuse keskkonnaloa (edaspidi veeluba) või kompleksloa omaja esitab aruande keskkonnaotsuste infosüsteemis aruandeaastale järgneva aasta 15. veebruariks.
[RT I, 26.01.2021, 2 - jõust. 29.01.2021]

  (2) Aruandeaasta on kalendriaasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

§ 3.   Aruande andmekoosseis

  (1) Aruandes esitatakse andmed veekasutuse kohta käesoleva määruse lisas oleva andmekoosseisu kohaselt.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele esitatakse aruandes järgmised üldised andmed:
  1) veeloa või kompleksloa andmed, sealhulgas loa number ja liik;
  2) aruande esitaja nimi, registrikood või isikukood, aadress ja kontaktandmed;
  3) aruande koostaja nimi ja kontaktandmed;
  4) [kehtetu - RT I, 29.01.2022, 2 - jõust. 01.02.2022]
  5) tegevusala ja selle andmed.

§ 4.   Aruande kontrollimine

  (1) Keskkonnaagentuur kontrollib aruande vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele ja andmete sisu 75 päeva jooksul alates käesoleva määruse § 2 lõikes 1 sätestatud tähtpäevast. Kui aruanne esitati pärast tähtpäeva, kontrollib Keskkonnaagentuur aruande vastavust ja andmeid 75 päeva jooksul alates aruande esitamisest.

  (2) Kui Keskkonnaagentuur ei nõustu aruandes esitatud andmetega või aruande töötlemisel tekib kahtlus, et aruandes esitatud andmed ei ole täielikud ja õiged, samuti juhul, kui mitme aruandja esitatud andmed omavahel ei ühti, juhib Keskkonnaagentuur puudustele tähelepanu ning määrab aruande esitajale puuduste kõrvaldamiseks tähtaja.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtaja kulgemine peatub aruande esitajale puuduste kõrvaldamise tähtajast teatamisest alates, kuni aruande esitaja on puudused kõrvaldanud.

  (4) Kui puudusi Keskkonnaagentuuri määratud tähtajal ei kõrvaldata, loetakse aruanne esitamata jäetuks.

  (5) Keskkonnaagentuur võib aruandes ise parandada toimetuslikud ebatäpsused, kui see aruande sisu ei muuda, teavitades sellest aruande esitajat pärast muudatuse tegemist. Muudatusega mittenõustumise korral on aruande esitajal teavituse saamisest arvates 14 päeva oma vastuväite esitamiseks.
[RT I, 29.01.2022, 2 - jõust. 01.02.2022]

§ 5.   Rakendussäte

  2019. aasta aruande esitab veeloa või kompleksloa omaja keskkonnaotsuste infosüsteemis 2020. aasta 1. märtsiks.

Lisa Veekasutuse aruande andmekoosseis
[RT I, 21.12.2022, 6 - jõust. 01.01.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json