Teksti suurus:

Keskkonnaministri 7. detsembri 2016. a määruse nr 64 „Kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 21.01.2020, 5

Keskkonnaministri 7. detsembri 2016. a määruse nr 64 „Kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise kord” muutmine

Vastu võetud 16.01.2020 nr 5

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 155 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Keskkonnaministri 7. detsembri 2016. a määruses nr 64 „Kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” läbivalt sõnaga „Keskkonnaamet” vastavas käändes;

2) paragrahv 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) määrust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Tasuta lubatud heitkoguse ühikute taotlemise kord kauplemisperioodil 2021–2030

(1) Kauplemissüsteemi kuuluv käitaja, kellel on Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/331, millega määratakse kindlaks üleliidulised üleminekueeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a kohaste lubatud heitkoguse ühikute tasuta eraldamiseks ühtlustatud viisil (ELT L 59, 27.2.2019, lk 8–69), kohaselt õigus taotleda tasuta lubatud heitkoguse ühikuid, võib Keskkonnaametile esitada eraldamisperioodil tasuta lubatud heitkoguse ühikute saamiseks Keskkonnaameti veebilehel avaldatud vormide kohase tõendatud taotluse ja seiremetoodikakava.

(2) Eraldamisperiood käesoleva määruse tähenduses on viieaastane periood kauplemisperioodi jooksul. Esimene eraldamisperiood on 2021–2025.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlus ja seiremetoodikakava esitatakse Keskkonnaametile 2019. aasta 30. maiks ning sellest kuupäevast alates iga viie aasta tagant.

(4) Kauplemissüsteemi siseneja, kellel on Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/331 kohaselt õigus taotleda eraldamisperioodiks tasuta lubatud heitkoguse ühikuid, esitab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele uue osaleja aruande, mis sisaldab tootmistaseme andmeid esimese kalendriaasta kohta pärast tavavõimsusega tegevuse algust.

(5) Tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute taotlemine toimub Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/331 kohaselt.

(6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 4 nimetatud dokumendid tõendatakse vastavalt Euroopa Komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2018/2067, milles käsitletakse andmete tõendamist ja tõendajate akrediteerimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ (ELT L 334, 31.12.2018, lk 94–134).”;

4) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) määrust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

§ 31. Seiremetoodikakava muudatustest teavitamise kohustus

(1) Käitaja, kellele eraldatakse lubatud heitkoguse ühikuid tasuta Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/331 kohaselt, on kohustatud pidevalt kontrollima, kas seiremetoodikakava kajastab käitise laadi ja tegevust ning kas seiremetoodikakava on võimalik ajakohastada.

(2) Käitaja muudab seiremetoodikakava ja teavitab Keskkonnaametit kavandatavatest muudatustest viivitamata järgmistel juhtudel:
1) seiremetoodikakavaga seni hõlmamata uute tegevusvaldkondade või uute kütuste või materjalide kasutamise tõttu on tekkinud uusi heiteid või on tootmistase muutunud;
2) uut tüüpi mõõtevahendite, uute proovivõtu- või analüüsimeetodite või uute andmeallikate kasutamise või muude tegurite tulemusena on esitatud andmete kindlaksmääramise täpsus suurem;
3) varem kohaldatud seiremetoodikaga saadud andmed on osutunud valeks;
4) seiremetoodikakava ei vasta enam Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/331 nõuetele;
5) on vaja rakendada tõendamisaruandes sisalduvaid seiremetoodikakava parandamise soovitusi.

(3) Kui käitaja, kellele eraldatakse lubatud heitkoguse ühikuid tasuta Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/331 kohaselt, seiremetoodikakava kavandatavad muudatused on muud laadi kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetletud juhud, esitab käitaja teabe nimetatud muudatuste kohta Keskkonnaametile 31. detsembriks.

(4) Keskkonnaamet kinnitab seiremetoodikakava muudatused Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/331 kohaselt 30 päeva jooksul nõuetekohase seiremetoodikakava esitamisest arvates.”;

6) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Lubatud heitkoguse ühikute tasuta eraldamine toimub Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/331 kohaselt.”;

7) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Keskkonnaamet võib otsustada tegevuse peatanud käitise käitajale tasuta lubatud heitkoguse ühikuid mitte eraldada seni, kuni käitaja ei ole esitanud kinnitust tegevuse taasalustamise kohta.”;

8) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Paikse heiteallika käitajale, kelle käitis on tegevuse lõpetanud, ei eraldata tasuta lubatud heitkoguse ühikuid alates tegevuse lõpetamisele järgnevast aastast.”;

9) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Tegevuse lõpetanud paikse heiteallika käitajana käsitatakse käitajat, kelle kauplemissüsteemi loa kehtivusaeg on lõppenud või kelle luba on kehtetuks tunnistatud, ning käitajat, kelle tegevus või tegevuse taasalustamine ei ole tehniliselt võimalik.”;

10) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 8 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Heitkoguse tõendamine toimub vastavalt Euroopa Komisjoni rakendusmäärusele (EL) nr 2018/2067.”;

12) paragrahvi 10 tekstis asendatakse sõnad „Euroopa Komisjoni määruse (EL) 389/2013” sõnadega „Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/1122, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ seoses liidu registri toimimisega (ELT L 177, 2.7.2019, lk 3–62)”;

13) paragrahvi 11 lõikes 1 asendatakse sõnad „Euroopa Komisjoni määruse (EL) 389/2013” sõnadega „Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/1122”.

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub üldises korras.

  (2) Määruse § 1 punktid 2, 4, 6, 8, 12 ja 13 jõustuvad 2021. aasta 1. jaanuaril.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

/otsingu_soovitused.json