Teksti suurus:

Kaitseministri 20. juuni 2016. a määruse nr 8 „Kaitseväeteenistusväliste isikute loetelu, kellele võib väljastada kaitseväelase eraldusmärgi ja vormiriietuse, ning nimetatud isikutele kaitseväelase eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 21.01.2022, 1

Kaitseministri 20. juuni 2016. a määruse nr 8 „Kaitseväeteenistusväliste isikute loetelu, kellele võib väljastada kaitseväelase eraldusmärgi ja vormiriietuse, ning nimetatud isikutele kaitseväelase eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 14.01.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 13 lõike 5 alusel.

Kaitseministri 20. juuni 2016. a määruses nr 8 „Kaitseväeteenistusväliste isikute loetelu, kellele võib väljastada kaitseväelase eraldusmärgi ja vormiriietuse, ning nimetatud isikutele kaitseväelase eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

„13) Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseumiga töösuhtes olevale isikule.”;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseumiga töösuhtes olevale isikule, kes töötab sõjaväeorkestris, võib väljastada vormiriietuse Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseumi direktori kirjaliku taotluse alusel kontserttegevuse ja tseremooniate ajaks.”;

3) paragrahvi 5 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kaitseressursside Ametiga teenistus- või töösuhtes olevale isikule, Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseumiga töösuhtes olevale isikule ja muu valitsusasutuse ametnikule väljastatav vormiriietus väljastatakse vastavalt Kaitseressursside Ametile, Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseumile või valitsusasutusele.”;

4) paragrahvi 10 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva määruse § 5 lõikes 4 sätestatud juhul Kaitseressursside Ametiga, Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseumiga või muu valitsusasutusega sõlmitavas kasutuslepingus lepitakse peale käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatu kokku eraldusmärgi ja vormiriietuse käitlemise ning Kaitseressursside Ametiga teenistus- või töösuhtes olevale isikule, Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseumiga töösuhtes olevale isikule või muu valitsusasutuse ametnikule väljastatava eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamise tingimused.”;

5) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Kalle Laanet
Minister

Kusti Salm
Kantsler

Lisa Väljastatava vormiriietuse loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json