Teksti suurus:

Sügavallapanusõnniku auna rajamise teatise andmekoosseis ja esitamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.01.2022, 18

Sügavallapanusõnniku auna rajamise teatise andmekoosseis ja esitamise kord
[RT I, 21.01.2022, 10 - jõust. 24.01.2022]

Vastu võetud 01.10.2019 nr 47
RT I, 02.10.2019, 4
jõustumine 05.10.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.01.2022RT I, 21.01.2022, 1024.01.2022

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 165 lõike 6 ja § 166 lõike 8 alusel.
[RT I, 21.01.2022, 10 - jõust. 24.01.2022]

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse sügavallapanusõnniku hoidmiseks või kompostimiseks auna rajamise ja nende asukoha teatise esitamise kord.
[RT I, 21.01.2022, 10 - jõust. 24.01.2022]

§ 2.  Sügavallapanusõnniku hoidmiseks auna ja sügavallapanusõnniku kompostimiseks auna rajamise teatise esitamine ja teatise andmekoosseis

  (1) Veeseaduse § 165 lõike 3 alusel sügavallapanusõnniku auna rajamisest ja selle asukohast ning veeseaduse § 166 lõike 4 alusel sügavallapanusõnniku kompostimiseks auna rajamisest ja selle asukohast tuleb teavitada Keskkonnaametit, esitades teatise Keskkonnaametile vähemalt 14 päeva enne aunastamise alustamist, kui isik peab loomi rohkem kui 5 loomühikut.

  (2) Sügavallapanusõnniku hoidmiseks ja kompostimiseks auna rajamise teatises esitatakse järgmised andmed:
  1) sõnniku aunas hoidmist või kompostimist kavandava isiku nimi ja registrikood või isikukood;
  2) sõnniku aunas hoidmist või kompostimist kavandava isiku asukoha või elukoha aadress, e-posti aadress ja telefoninumber;
  3) põllumassiivi tunnus, kuhu sügavallapanusõnniku põlluaun kavandatakse;
  4) auna või komposti veetava sügavallapanusõnniku kavandatav kogus;
  5) sügavallapanusõnniku auna moodustamise kavandatav alguskuupäev;
  6) sügavallapanusõnniku kavandatav laotusaeg;
  7) kavandatava sügavallapanusõnniku auna asukoht Eesti põhikaardil, sealhulgas auna keskpunkti koordinaadid;
  8) kompostitavast sügavallapanusõnnikust võetud proovi kuivainesisaldus lähtuvalt veeseaduse § 166 lõikes 3 sätestatust;
  9) teatise esitamise kuupäev.

§ 3.  Veekaitsevööndis karjatamise teatise esitamine ja teatise andmekoosseis
[Kehtetu - RT I, 21.01.2022, 10 - jõust. 24.01.2022]

§ 4.  Andmete muutumisest teatamine

  (1) Sügavallapanusõnniku aunastamisel sõnniku koguse kavandatust suurenemisel rohkem kui 20% või sõnnikuauna hoidmise aja muutuse korral esitab sõnnikuauna rajanud isik Keskkonnaametile esitatud teatise kohta muudatused või uue teatise viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates.

  (2) [Kehtetu - RT I, 21.01.2022, 10 - jõust. 24.01.2022]

§ 5.  Karjatamise alustamine
[Kehtetu - RT I, 21.01.2022, 10 - jõust. 24.01.2022]

§ 6.  Määruse rakendamine

  Kuni veeseaduse § 165 lõikes 3 ja § 166 lõikes 4 nimetatud infosüsteemi valmimiseni teavitatakse Keskkonnaametit sügavallapanusõnniku auna rajamisest kirjalikus vormis.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json