Teksti suurus:

Sadamarajatise turvaülevaatuse läbiviimise ning turvatunnistuse väljastamise kord ja tunnistuse vorm

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.01.2022, 21

Sadamarajatise turvaülevaatuse läbiviimise ning turvatunnistuse väljastamise kord ja tunnistuse vorm
[RT I, 21.01.2022, 17 - jõust. 24.01.2022]

Vastu võetud 09.12.2009 nr 121
RTL 2009, 91, 1327
jõustumine 14.12.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.01.2022RT I, 21.01.2022, 1724.01.2022

Määrus kehtestatakse «Sadamaseaduse» § 24 lõike 12 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse sadamarajatise turvaülevaatuse läbiviimise ning turvatunnistuse väljastamise kord ja tunnistuse vorm.
[RT I, 21.01.2022, 17 - jõust. 24.01.2022]

§ 2.   Teabe asutusesiseseks tunnistamine
[Kehtetu - RT I, 21.01.2022, 17 - jõust. 24.01.2022]

§ 3.   Sadamarajatise korralise ja täisülevaatuse läbiviimine

  (1) Sadamarajatise korralise ja täisülevaatuse viib Transpordiamet läbi sadamarajatise valdaja taotluse alusel.
[RT I, 21.01.2022, 17 - jõust. 24.01.2022]

  (2) Ülevaatuse läbiviimiseks esitatakse sadamaregistri kaudu taotlus vähemalt 30 päeva enne taotletavat ülevaatuse aega.
[RT I, 21.01.2022, 17 - jõust. 24.01.2022]

  (3) Ülevaatuse taotluses peavad sisalduma:
  1) sadama ja sadamarajatise nimi;
  2) taotletav ülevaatuse aeg;
  3) sadamarajatise valdaja esindaja nimi ja kontaktandmed.

  (4) Ülevaatuse läbiviimise aja määrab Transpordiamet, arvestades võimalusel sadamarajatise valdaja taotletud ajaga.
[RT I, 21.01.2022, 17 - jõust. 24.01.2022]

§ 4.   Sadamarajatise erakorralise ja esmase turvaülevaatuse läbiviimine

  (1) Erakorralise ülevaatuse läbiviimise vajadusest teavitab sadamarajatise valdajat Transpordiamet.
[RT I, 21.01.2022, 17 - jõust. 24.01.2022]

  (2) Erakorraline ülevaatus viiakse läbi eelkõige järgmistel juhtudel:
  1) sadamarajatise turvaplaanis on tehtud oluline muudatus;
  2) vahetub sadamarajatise valdaja;
  3) sadamarajatisel on toimunud oluline turvaintsident;
  4) on vaja kontrollida eelneva ülevaatuse käigus avastatud puuduste kõrvaldamist.

  (3) Erakorralise ja esmase ülevaatuse läbiviimise aja määrab Transpordiamet, arvestades võimalusel sadamarajatise valdaja arvamusega.
[RT I, 21.01.2022, 17 - jõust. 24.01.2022]

§ 5.   Sadamarajatise turvaülevaatuse vormistamine

  (1) Sadamarajatise turvaülevaatuse tulemuste kohta koostatakse ning saadetakse sadamarajatise valdajale ülevaatuse aruanne 30 päeva jooksul pärast ülevaatuse läbiviimist. Vajadusel lisatakse aruandele ettekirjutus ülevaatusel ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks.
[RT I, 21.01.2022, 17 - jõust. 24.01.2022]

  (2) Täiendatavate asjaolude selgitamiseks võib lõikes 1 nimetatud tähtaega pikendada 15 päeva võrra teavitades sellest sadamarajatise valdajat.

  (3) Sadamarajatise kohta väljastatakse turvatunnistus 30 päeva jooksul pärast esmase või täisülevaatuse läbiviimist.
[RT I, 21.01.2022, 17 - jõust. 24.01.2022]

  (31) Turvatunnistusele tehakse märge korralise ülevaatuse läbimise kohta 5 tööpäeva jooksul pärast tunnistuse esitamist märke tegemiseks.
[RT I, 21.01.2022, 17 - jõust. 24.01.2022]

  (4) Turvatunnistuse väljastamisel näidatakse sellel vaid laevatüübid, mille osas sadamarajatise turvaplaan on kooskõlastatud. Teenindatavate laevatüüpide muutumisel väljastatakse sadamarajatisele sama kehtivusajaga uus turvatunnistus pärast vastava turvaplaani muudatuse kooskõlastamist ja erakorralise ülevaatuse läbiviimist.
[RT I, 21.01.2022, 17 - jõust. 24.01.2022]


Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 9.12.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-06077.

Lisa Sadamarajatise turvatunnistus
[RT I, 21.01.2022, 17 - jõust. 24.01.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json