Teksti suurus:

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.02.2013
Avaldamismärge:RT I, 21.02.2013, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
18.02.2013 otsus nr 235

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.02.2013

§ 1.  Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „täiendavate otsetoetuste” sõnadega „ja üleminekutoetuse”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkti 2 täiendatakse pärast sõnu „täiendavad otsetoetused” sõnadega „ja artiklis 133a sätestatud üleminekutoetus”;

3) 4. peatüki 1. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1. jagu
Otsetoetused, täiendavad otsetoetused ja üleminekutoetused
”;

4) paragrahvi 12 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 12. Otsetoetus, täiendav otsetoetus ja üleminekutoetus”;

5) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Üleminekutoetus käesoleva seaduse tähenduses on riigieelarvest eraldatud rahalistest vahenditest nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 133a alusel antav toetus. Üleminekutoetuse suhtes kohaldatakse käesolevas jaos täiendava otsetoetuse kohta sätestatut.”;

6) paragrahvi 13 pealkirjas ning § 18 pealkirjas ja lõikes 1 asendatakse sõnad „Otsetoetuse ja täiendava otsetoetuse” tekstiosaga „Otsetoetuse, täiendava otsetoetuse ja üleminekutoetuse”;

7) 4. peatüki 1. jao 2. jaotise pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2. jaotis
Otsetoetuse, täiendava otsetoetuse ja üleminekutoetuse saamise nõuded ning täiendava otsetoetuse toetusõigused
”;

8) paragrahvide 15, 20 ja 21 pealkirju täiendatakse pärast sõnu „Täiendava otsetoetuse” sõnadega „ja üleminekutoetuse”;

9) paragrahvi 15 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „Täiendavat otsetoetust” sõnadega „ja üleminekutoetust”;

10) paragrahvi 15 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Täiendava otsetoetuse ja üleminekutoetuse saamise nõuded kehtestab põllumajandusminister määrusega kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 asjakohastes artiklites sätestatud korras saadud Euroopa Komisjoni nõusolekuga. Nõuded võib kehtestada eraldi iga täiendava otsetoetuse ja üleminekutoetuse liigi kohta.”;

11) paragrahvi 17 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõnad „täiendava otsetoetuse taotlusega” sõnadega „täiendava otsetoetuse või üleminekutoetuse taotlusega”;

12) 4. peatüki 1. jao 3. jaotise pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

3. jaotis
Otsetoetuse, täiendava otsetoetuse ja üleminekutoetuse taotlemine ja vähendamine, taotluse rahuldamata jätmine ning ühikumäära kehtestamine
”;

13) paragrahvi 18 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Otsetoetuse, täiendava otsetoetuse ja üleminekutoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise korra ning taotluse vormi võib põllumajandusminister määrusega kehtestada eraldi iga otsetoetuse, täiendava otsetoetuse ja üleminekutoetuse liigi kohta.”;

14) paragrahvi 18 lõikes 4 asendatakse sõnad „otsetoetuse või täiendava otsetoetuse” tekstiosaga „otsetoetuse, täiendava otsetoetuse või üleminekutoetuse”;

15) paragrahvi 20 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „Täiendavat otsetoetust” sõnadega „ja üleminekutoetust”;

16) paragrahvi 20 lõiget 2 ja § 21 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „Täiendava otsetoetuse” sõnadega „ja üleminekutoetuse”;

17) paragrahvi 22 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 22. Otsetoetuse, täiendava otsetoetuse ja üleminekutoetuse ühikumäär”;

18) paragrahvi 22 lõiked 3–5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Põllumajandusminister otsustab käskkirjaga täiendavate otsetoetuste ja üleminekutoetuste riigieelarvest eraldatud rahaliste vahendite jaotuse toetuse liikide kaupa.

(4) PRIA otsustab täiendava otsetoetuse ja üleminekutoetuse ühikumäära, lähtudes käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel kehtestatud rahaliste vahendite jaotusest ja toetusõiguslikuks tunnistatud täiendava otsetoetuse ja üleminekutoetuse ühikutest ning järgides taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet.

(5) Otsetoetuse, täiendava otsetoetuse ja üleminekutoetuse maksmisel arvestatakse Euroopa Liidu asjakohastes määrustes kehtestatud piirmäärasid ning käesoleva paragrahvi lõigete 2 ja 3 alusel põllumajandusministri määratud toetuse kogusummat ning täiendavate otsetoetuste ja üleminekutoetuste rahaliste vahendite jaotust.”;

19) paragrahvi 99 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu „täiendava otsetoetuse” sõnadega „või üleminekutoetuse”;

20) seadust täiendatakse §-ga 1162 järgmises sõnastuses:

§ 1162. Täiendav otsetoetus ja üleminekutoetus

(1) Alates 2013. aasta 1. märtsist ei saa taotleda täiendavat otsetoetust.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtpäevast alates esitatud täiendava otsetoetuse taotluse loeb PRIA taotleja nõusolekul üleminekutoetuse taotluseks. Kui taotleja ei ole sellega nõus, jätab PRIA täiendava otsetoetuse taotluse läbi vaatamata.

(3) Kui taotleja esitab pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtpäeva nii täiendava otsetoetuse kui ka üleminekutoetuse taotluse, jätab PRIA täiendava otsetoetuse taotluse läbi vaatamata.”

§ 2.  Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 28. veebruaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json