Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruse nr 54 „Nõuded mootorsõidukijuhi koolitaja õppevahenditele, õppeväljakutele ja õppesõidukitele” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.02.2013
Avaldamismärge:RT I, 21.02.2013, 5

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruse nr 54 „Nõuded mootorsõidukijuhi koolitaja õppevahenditele, õppeväljakutele ja õppesõidukitele” muutmine

Vastu võetud 08.02.2013 nr 11

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 112 lõike 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruses nr 54 „Nõuded mootorsõidukijuhi koolitaja õppevahenditele, õppeväljakutele ja õppesõidukitele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse uue lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Mootorsõidukijuhi koolitusel kasutatav simulaator peab vastama käesoleva määruse lisas 3 sätestatud nõuetele.”;

2) määrust täiendatakse uue paragrahviga 61 järgmises sõnastuses:

§ 61. Üldnõuded simulaatorile

(1) Mootorsõidukijuhi koolitusel kasutatav simulaator peab olema sobilike omaduste ja funktsioonidega, mis aitavad kaasa koolitaja kinnitatud õppekavas toodud eesmärkide ja õpiväljundite saavutamisele. Kasutatav infotehnoloogiline lahendus peab tagama, et kasutatavad liiklusmärgid ja teemärgised ning teeliikluse põhimõtted vastavad Eestis kehtivatele õigusaktidele.

(2) Simulaatori vastavust kehtivatele nõuetele hindab Maanteeamet. Maanteeamet väljastab koolitajale sellekohase hinnangu 30 päeva jooksul pärast koolitajalt taotluse saamist.”;

3) paragrahvi 7 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Elektroonilise õppevormi õppekeskkond peab vastama käesoleva määruse §-s 3 sätestatud nõuetele alates 2012. aasta 1. jaanuarist.

(2) Enne käesoleva määruse jõustumist mootorsõidukijuhi koolitusel kasutatavad simulaatorid peavad saama Maanteeameti hinnangu hiljemalt 2013. aasta 31. maiks.”;

4) määrust täiendatakse uue lisaga 3 (lisatud).

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 3 Mootorsõidukijuhi õppel kasutatavale simulaatorile esitatavad nõuded

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json