Teksti suurus:

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2014
Avaldamismärge:RT I, 21.02.2014, 1

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” muutmine

Vastu võetud 14.02.2014 nr 9

Määrus kehtestatakse ravimiseaduse § 33 lõike 7 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruses nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) ravimpreparaadi nimetuse kasutamisel põhjendus asendamise keelamise kohta;”;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) retsepti väljakirjutaja nimi (trükitähtedega, trükituna või pitsatina), Terviseameti registreerimistõendi number, eriala (digiretseptil), telefon, e-posti aadress (paberretseptil) ja allkiri (paberretseptil);”;

3) paragrahvi 4 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Ravimi väljakirjutaja võib kasutada ravimpreparaadi nimetust juhul, kui ta hindab ravimi asendamist teise sama toimeainet samas koguses ja samas või samaväärses ravimvormis sisaldava ravimpreparaadiga patsiendile meditsiiniliselt sobimatuks, sealhulgas kui tegemist on bioloogilise ravimiga. Sel juhul märgib ravimi väljakirjutaja retseptile põhjenduse ravimpreparaadi asendamise keelamise kohta ning kannab põhjenduse ka tervishoiuteenuse osutamist tõendavasse dokumenti.”;

4) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ravimi väljakirjutaja on kohustatud retsepti välja kirjutama elektrooniliselt, välja arvatud juhul, kui retseptikeskust ei ole võimalik objektiivsetel põhjustel kasutada või isik vajab retsepti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse tähenduses piiriülese tervishoiuteenuse saamiseks teises Euroopa Liidu liikmesriigis.”;

5) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Enne 1. märtsi 2014. a trükitud retseptiplankide vorme võib väljastada ja kasutada kuni 31. oktoobrini 2015. a.”;

6) määrust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

1 Komisjoni rakendusdirektiiv 2012/52/EL, millega nähakse ette meetmed, et hõlbustada teises liikmesriigis väljakirjutatud retseptide tunnustamist (ELT L 356, 22.12.2012, lk 68–70).”;

7) määruse lisades 1–3 esitatud retseptiplankide vormidelt jäetakse välja lahter 7 ja muudetakse vastavalt teiste lahtrite numeratsiooni;

8) määruse lisades 1–3 esitatud retseptiplankide vormidel täiendatakse lahtrit 9 järgmise lausega:

„Ravimpreparaadi nimetuse kasutamisel põhjendus asendamise keelamise kohta.”;

9) lisades 1–3 esitatud retseptiplankide vormidel täiendatakse lahtrit 11 sõna „Tel” järel tekstiosaga „(rahvusvahelise suunakoodiga)”;

10) lisades 1–3 esitatud retseptiplankide vormidel täiendatakse lahtrit 11 sõnadega „E-posti aadress”;

11) lisa 3 (narkootilise ravimi retsept) lahtris 12 asendatakse number „14” numbriga „30”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. märtsil 2014. a.

Taavi Rõivas
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

/otsingu_soovitused.json