Teksti suurus:

Töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2017
Avaldamismärge:RT I, 21.02.2017, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
15.02.2017 otsus nr 60

Töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.02.2017

§ 1.  Töötuskindlustuse seaduse muutmine

Töötuskindlustuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 143 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kindlustushüvitise taotlemiseks koondamise korral esitab tööandja töötukassale avalduse viie kalendripäeva jooksul töö- või teenistussuhte lõppemisest arvates.

(2) Kui tööandja ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul avaldust kindlustushüvitise taotlemiseks koondamise korral esitanud, on töötukassale eespool nimetatud avalduse esitamise õigus ka töötajal või ametnikul.

(3) Avalduses märgitakse:
1) töötaja või ametniku nimi, isikukood ja aadress või e-posti aadress ning käesoleva seaduse § 144 lõikes 4 nimetatud pangakonto number;
2) tööandja nimi, isiku- või registrikood ja aadress või e-posti aadress;
3) töötaja või ametniku töö- või teenistussuhte alguse kuupäev;
4) ametniku teenistusstaaži pikkus.

(4) Töötukassa nõudel esitab tööandja, töötaja või ametnik kindlustushüvitise koondamise korral määramiseks vajalikke andmeid tõendavad dokumendid.”;

2) paragrahvi 144 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Töötukassa vaatab avalduse kindlustushüvitise taotlemiseks koondamise korral läbi ja teeb otsuse 14 kalendripäeva jooksul käesoleva seaduse §-s 143 sätestatud nõuetele vastava avalduse ja dokumentide vastuvõtmise päevast arvates.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2017. aasta 1. aprillil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json