Teksti suurus:

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 21.02.2017, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
15.02.2017 otsus nr 61

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.02.2017

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„(31) Eestis sündinud vastsündinu registreeritakse sünni järel automaatselt tema ema perearsti nimistusse.

(32) Kui vastsündinu ema ei ole registreeritud perearsti nimistusse, registreeritakse laps vanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel avalduses märgitud perearsti nimistusse või määrab lapsele perearsti Terviseamet.”;

2) paragrahvi 8 lõige 48 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(48) Terviseamet avaldab oma veebilehel järgmised perearsti nimistu andmed:
1) perearsti ja temaga koos töötava tervishoiutöötaja nimi;
2) perearsti teeninduspiirkond ja tegevuskoht;
3) perearsti ja pereõe iseseisva vastuvõtu ajad ja kontaktandmed;
4) tegevuskoha lahtiolekuajad ja kontaktandmed;
5) tegevuskoha veebilehe olemasolul selle aadress;
6) nimistu piirsuurus;
7) andmed perearsti asendamise kohta;
8) selle füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu ärinimi, mille kaudu perearst üldarstiabi osutab.”;

3) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 49 järgmises sõnastuses:

„(49) Üldarstiabi osutamise tegevusloa omaja esitab Terviseametile digitaalselt allkirjastatud teate, märkides perearsti nime ja tegevuskoha aadressi ning selle füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu ärinime, mille kaudu perearst üldarstiabi osutab, muudatuse jõustumise kuupäeva ja käesoleva seaduse § 43 lõikes 1 nimetatud isikute koosseisu. Andmed edastatakse muudatuste korral viivitamata. Üldarstiabi osutamise tegevusloa omaja esitab Terviseametile Eesti teabevärava kaudu järgmised andmed:
1) perearstiga koos töötava tervishoiutöötaja nimi;
2) perearsti ja pereõe iseseisva vastuvõtu ajad ja kontaktandmed;
3) tegevuskoha lahtiolekuajad ja kontaktandmed;
4) tegevuskoha veebilehe olemasolul selle aadress.”;

4) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksused, kui vähemalt ühel nende haldusterritooriumidest asub üldarstiabi osutava äriühingu tegevuskoht.”;

5) paragrahvi 36 lõike 2 punktid 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 36 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) käesoleva seaduse § 37 lõike 1 punktis 1 nimetatud taotluse esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kuus kuud enne nimistuga perearstina töötamisest loobumist.”;

7) paragrahvi 38 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Perearstina tegutsemise õiguse äravõtmisel käesoleva seaduse § 37 lõikes 1 sätestatud juhtudel on üldarstiabi osutamise tegevusloa omaja, mille kaudu perearst tegutses, kohustatud nimistut puudutavaid dokumente säilitama ning andma need üle sellele füüsilisest isikust ettevõtjale või äriühingule, mille kaudu jätkub üldarstiabi osutamine nimistusse kuuluvatele isikutele, või viimase puudumisel Terviseametile käesoleva seaduse § 38 lõikes 2 viidatud korras.”;

8) paragrahvi 38 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

9) paragrahvi 38 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui perearst oli üldarstiabi osutava äriühingu ainus osanik või aktsionär või füüsilisest isikust ettevõtja ning temalt võetakse perearstina tegutsemise õigus ära käesoleva seaduse § 37 lõike 1 punktides 7 ja 8 sätestatud juhtudel, korraldab Terviseamet nimistut puudutavate dokumentide säilitamise ja üleandmise sellele füüsilisest isikust ettevõtjale või äriühingule, mille kaudu jätkub üldarstiabi osutamine nimistusse kuuluvatele isikutele.

(4) Füüsilisest isikust ettevõtja või äriühing, mille kaudu jätkub üldarstiabi osutamine nimistusse kuuluvatele isikutele, on kohustatud nimistut puudutavad dokumendid käesoleva paragrahvi lõigetes 11 ja 3 nimetatud juhtudel üldarstiabi osutamise tegevusloa omajalt või Terviseametilt vastu võtma.”;

10) paragrahvi 593 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tervishoiuteenuse osutajal ja käesoleva seaduse § 43 lõike 1 punktis 2 nimetatud tervishoiuteenuse osutamisel osalejal on juurdepääs tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele tervishoiuteenuse osutamise lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json