Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2003. a määruse nr 184 „Võrgueeskiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 21.02.2019, 1

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2003. a määruse nr 184 „Võrgueeskiri” muutmine

Vastu võetud 14.02.2019 nr 9

Määrus kehtestatakse elektrituruseaduse § 42 lõike 2 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2003. a määruses nr 184 „Võrgueeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrusega kehtestatakse:
1) elektrisüsteemi varustuskindlusest tulenevad tehnilised nõuded tootmisseadmetele;
2) lihtsustatud tingimused alla 15 kW võimsusega taastuvat energiaallikat tootmiseks kasutavate tootmisseadmete ühendamiseks võrguga.

(2) Määrust kohaldatakse komisjoni määruse (EL) 2016/631, millega kehtestatakse võrgueeskiri elektritootmisüksuste võrku ühendamise nõuete kohta (ELT L 112, 27.04.2016, lk 1–68), artikli 4 lõike 2 kohastele olemasolevatele tootmismoodulitele:
1) mis ei vasta komisjoni määruse (EL) 2016/631 artikli 4 lõike 1 punktis a esitatud tingimustele;
2) mille kohta ei ole põhivõrguettevõtjale esitatud taotlust komisjoni määruse (EL) 2016/631 nõuete rakendamiseks.”;

2) paragrahvi 2 lõiked 1, 2, 6, 81–13, 15, 16–181 ja 20, 2. peatüki 1.–3. jagu, § 131 ja § 132 lõiked 1–4 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 132 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Elektritootjad esitavad süsteemihaldurile elektrisüsteemi piisavuse varu hindamiseks iga aasta 1. veebruariks elektrituruseaduse § 42 lõike 3 alusel kehtestatud määruses nimetatud andmed järgmise viieteistkümne aasta kohta.”;

4) 4.–6. ja 71.–81. peatükk ning määruse lisad 1, 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määrus jõustub 27. aprillil 2019. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json