Teksti suurus:

Relva ja laskemoona Euroopa Liidus edasitoimetamise dokumentide vormid ja Euroopa tulirelvapassi väljaandmise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.02.2020, 1

Relva ja laskemoona Euroopa Liidus edasitoimetamise dokumentide vormid ja Euroopa tulirelvapassi väljaandmise kord1

Vastu võetud 17.02.2020 nr 6

Määrus kehtestatakse relvaseaduse § 624 lõigete 4 ja 8 ning § 628 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse järgmiste Euroopa Liidus relvade ja laskemoona edasitoimetamise dokumentide vormid:
  1) relva ja laskemoona Euroopa Liidus edasitoimetamise eelloa vorm;
  2) relva ja laskemoona Euroopa Liidus edasitoimetamise loa vorm;
  3) relva ja laskemoona kaubana Euroopa Liidus alalise edasitoimetamise deklaratsiooni vorm;
  4) Euroopa tulirelvapassi vorm.

  (2) Peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 esitatu kehtestatakse määrusega Euroopa tulirelvapassi väljaandmise kord.

§ 2.  Relva ja laskemoona Euroopa Liidus edasitoimetamise eelloa vorm

  (1) Relva ja laskemoona Euroopa Liidus edasitoimetamise eelluba on valgel paberil A4-formaadis dokument. Eelloa vorm on esitatud määruse lisas 1.

  (2) Relva ja laskemoona Euroopa Liidus edasitoimetamise eelloal võib olla lisa, mis on valgel paberil A4-formaadis dokument. Eelloa lisa vorm on esitatud määruse lisas 2.

§ 3.  Relva ja laskemoona Euroopa Liidus edasitoimetamise loa vorm

  (1) Relva ja laskemoona Euroopa Liidus edasitoimetamise luba on valgel paberil A4-formaadis dokument. Loa vorm on esitatud määruse lisas 3.

  (2) Relva ja laskemoona Euroopa Liidus edasitoimetamise loal võib olla lisa, mis on valgel paberil A4-formaadis dokument. Loa lisa vorm on esitatud määruse lisas 4.

§ 4.  Relva ja laskemoona kaubana Euroopa Liidus edasitoimetamise deklaratsiooni vorm

  (1) Relva ja laskemoona kaubana Euroopa Liidus edasitoimetamise deklaratsioon on valgel paberil A4-formaadis dokument. Deklaratsiooni vorm on esitatud määruse lisas 5.

  (2) Relva ja laskemoona kaubana Euroopa Liidus edasitoimetamise deklaratsioonil võib olla lisa, mis on valgel paberil A4-formaadis dokument. Deklaratsiooni lisa vorm on esitatud määruse lisas 6.

§ 5.  Euroopa tulirelvapassi vorm

  (1) Euroopa tulirelvapass on ühtse kujunduse ja ühtse numeratsiooniga, formaadis 13 cm × 9,5 cm, kahepoolne seitsme lehe ja 14 leheküljega voldik.

  (2) Euroopa tulirelvapassi vorm on esitatud määruse lisas 7.

  (3) Euroopa tulirelvapass vormistatakse väikese riigivapi kujutisega turvamustriga kollasel paberil, mille kirjed on sinised.

  (4) Euroopa tulirelvapassi esimesel lehel on Euroopa Liidu lipu ja sihiku kujutis, politseivapi kujutisega hologramm-märk ja Euroopa tulirelvapassi nimetus Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

§ 6.  Euroopa tulirelvapassi väljastamine

  (1) Euroopa tulirelvapassi taotlemiseks esitatakse Politsei- ja Piirivalveametile:
  1) taotlus, millel on taotleja nimi ja isikukood, tulirelvapassi kantava relva andmed ning relva omamist või valdamist tõendava relvaloa või paralleelrelvaloa või relvakandmisloa andmed;
  2) foto mõõtmetega 3 × 4 cm või annab taotleja nõusoleku kasutada isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot;
  3) paralleelrelvaloa alusel relva valdamise korral relva omaniku nõusolek;
  4) relvakandmisloa alusel relva valdamise korral juriidilise isiku nõusolek.

  (2) Euroopa tulirelvapassi esimesse jaotisesse kantakse tulirelvapassi omaniku andmed ja teise jaotisesse tulirelvapassi andmed. Kolmandasse jaotisesse kantakse ühe või mitme A-, B-, või C-klassi kuuluva relva andmed. Neljandasse jaotisesse kantakse tulirelvapassi kantud relva relvaloa või paralleelrelvaloa või relvakandmisloa kehtivus. Kuuendasse jaotisesse kantakse teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kehtestatud piirangud tulirelvapassi kantud relvadega liikumiseks nende riikide territooriumil.

  (3) Foto Euroopa tulirelvapassis kinnitatakse pitseriga ning iga sissekande teises, kolmandas ja neljandas jaotises kinnitab ametnik allkirjaga.

  (4) Euroopa tulirelvapassi väljastamisel kirjutab taotleja allkirja tulirelvapassi.

§ 7.  Määruse rakendamine

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud relva ja laskemoona Euroopa Liidus edasitoimetamise dokumendid kehtivad kuni tähtaja lõpuni või uue dokumendi väljastamiseni.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist trükitud Euroopa tulirelvapassi planke võib kasutada kuni 2020. aasta 31. detsembrini.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2020. aastal.


1 Nõukogu direktiiv 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta (EÜT L 256, 13.09.1991, lk 51–58), muudetud direktiiviga 2008/51/EÜ (ELT L 179, 08.07.2008, lk 5–11);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2017/853, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta (ELT L 137, 24.05.2017, lk 22–39);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/28/EL tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide turul kättesaadavaks tegemist ja järelevalvet käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 96, 29.3.2014, lk 1–44).

Mart Helme
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa 1 Relva ja laskemoona Euroopa Liidus edasitoimetamise eelloa vorm

Lisa 2 Relva ja laskemoona Euroopa Liidus edasitoimetamise eelloa lisa vorm

Lisa 3 Relva ja laskemoona Euroopa Liidus edasitoimetamise loa vorm

Lisa 4 Relva ja laskemoona Euroopa Liidus edasitoimetamise loa lisa vorm

Lisa 5 Relva ja laskemoona kaubana Euroopa Liidus alalise edasitoimetamise deklaratsiooni vorm

Lisa 6 Relva ja laskemoona kaubana Euroopa Liidus alalise edasitoimetamise deklaratsiooni lisa vorm

Lisa 7 Euroopa tulirelvapassi vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json