Teksti suurus:

Hankelepingu esemeks oleva maanteesõiduki kohta riigihanke alusdokumentides kehtestatavad keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja tingimused

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.02.2023, 5

Hankelepingu esemeks oleva maanteesõiduki kohta riigihanke alusdokumentides kehtestatavad keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja tingimused1

Vastu võetud 16.02.2023 nr 6

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 77 lõike 71 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrust kohaldatakse avaliku sektori ja võrgustiku sektori hankijale maanteesõidukite riigihanke menetluste läbiviimisel riigihangete seaduse tähenduses, sealhulgas:
  1) hankelepingute suhtes, mis käsitlevad asjade ostmist, kui neid sõlmivad riigihangete seaduse § 5 lõikes 2 või 3 nimetatud avaliku sektori või võrgustiku sektori hankijad;
  2) avaliku teenindamise lepingute suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/70 (ELT L 315, 3.12.2007, lk 1–13), tähenduses, kui lepingu reguleerimisesemeks on reisijate maanteeveoteenuste osutamine ulatuses, mis ületab määruse (EÜ) nr 1370/2007 artikli 5 lõikes 4 sätestatud kohaldatavat piirmäära;
  3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/1161, millega muudetakse direktiivi 2009/33/EÜ keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise kohta (ELT L 188, 12.7.2019, lk 116–130), lisa tabelis 1 esitatud teenuste hankelepingute suhtes, kui neid sõlmivad avaliku sektori hankijad või võrgustiku sektori hankijad, kellel on kohustus kohaldada direktiivis 2014/24/EL või 2014/25/EL sätestatud riigihanke menetlusi.

  (2) Määrust ei kohaldata:
  1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/1161 artikli 1 punktis 3 nimetatud sõidukite suhtes;
  2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/858 mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 715/2007 ja (EÜ) nr 595/2009 ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2007/46/EÜ (ELT L 151, 14.6.2018, lk 1–218) artikli 2 lõigetes 2 ja 3 nimetatud sõidukite suhtes;
  3) muude M3-kategooria sõidukite suhtes kui nende sõidukite suhtes, mis ei ole I klassi M3-kategooria sõidukid, mille mahutavus on üle 22 reisija lisaks juhile ning mis on ehitatud seisukohtadega reisijatele, et võimaldada reisijate sagedast liikumist; ega ole A klassi M3-kategooria sõidukid, mille mahutavus ei ületa 22 reisijat lisaks juhile, mis on ehitatud seisukohtadega reisijatele ning milles on istmed ja seisukohtade ruum.

§ 2.  Maanteesõiduk

  Maanteesõiduk käesoleva määruse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/858 artikli 4 lõike 1 punktides a ja b määratletud M- või N-kategooria sõiduk.

§ 3.  Keskkonnahoidlik maanteesõiduk

  Keskkonnahoidlik maanteesõiduk käesoleva määruse tähenduses on:
  1) M1-, M2- või N1-kategooria sõiduk ehk keskkonnahoidlik kergsõiduk, mille maksimaalne summutist väljuv CO2-heide (väljendatud g/km) ja tegelikus liikluses tekkivad õhusaasteainete heited protsendina heite piirnormidest on väiksemad käesoleva määruse lisa tabelis 1 sätestatutest, või
  2) M3-, N2- või N3-kategooria sõiduk, mis kasutab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/94/EL artikli 2 punktides 1 ja 2 määratletud alternatiivkütuseid, välja arvatud kütused, mis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2018/2001 taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (ELT L 328, 21.12.2018, lk 82–209) artiklile 26 on toodetud maakasutuse kaudse muutuse suure riskiga lähtematerjalist, mille kasvatamise ala on märkimisväärselt laienenud suure süsinikuvaruga maale. Sealjuures tuleb alternatiivkütuste kasutamisel arvestada, et keskkonnahoidlik maanteesõiduk on selline, kus kasutatakse vedelaid biokütuseid, sünteetilisi kütuseid või parafiinkütuseid, mida ei ole segatud traditsiooniliste fossiilkütustega.

§ 4.  Heiteta raskesõiduk

  Heiteta raskesõiduk käesoleva määruse tähenduses on:
  1) paragrahvi 3 punktis 2 määratletud keskkonnahoidlik maanteesõiduk, millel ei ole sisepõlemismootorit või mille sisepõlemismootor tekitab 1 kWh kohta heidet vähem kui 1 g CO2, mõõdetuna vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 595/2009, mis käsitleb mootorsõidukite ja mootorite tüübikinnitust seoses raskeveokite heitmetega (Euro VI) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007 ja direktiivi 2007/46/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 80/1269/EMÜ, 2005/55/EÜ ja 2005/78/EÜ (ELT L 188, 18.7.2009, lk 1–13), ja selle rakendusmeetmetele, või
  2) maanteesõiduk, mis tekitab 1 kWh kohta heidet vähem kui 1 g CO2, mõõdetuna vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT L 171, 29.6.2007, lk 1–16), ja selle rakendusmeetmetele.

§ 5.  Sõidukid, mida on moderniseeritud

  Sõidukid, mis pärast moderniseerimist vastavad käesoleva määruse § 3 kohasele keskkonnahoidliku maanteesõiduki määratlusele või käesoleva määruse § 4 kohasele heiteta raskesõiduki määratlusele, võib lugeda minimaalsete hankeeesmärkide täitmise eesmärgil vastavalt keskkonnasõbralikeks sõidukiteks või heiteta raskesõidukiteks.

§ 6.  Maanteesõidukite kohta riigihanke alusdokumentides kehtestatavad keskkonnahoidlikud tingimused

  (1) Hankija peab võtma maanteesõidukite riigihangete puhul arvesse hangitava maanteesõiduki või teenuse kogu kasutusiga hõlmavat energia- ja keskkonnamõju, sealhulgas energiatarbimist ning CO2 ja saasteainete heidet.

  (2) Hankija kehtestab käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate maanteesõidukite ja teenuste hankimisel käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt riigihanke alusdokumentides keskkonnahoidlikud tingimused ja seab nende kohta nõuded.

  (3) Hankija peab juhinduma keskkonnahoidlike maanteesõidukite ja teenuste hankimisel käesoleva määruse lisas toodud keskkonnahoidlikele maanteesõidukitele sätestatud heite piirmääradest selle perioodi sihtarvudest, mis kehtivad riigihanke menetluse alustamisel.

  (4) Hankija peab tagama keskkonnahoidlike maanteesõidukite ja teenuste hankimisel käesoleva määruse lisas sätestatud keskkonnahoidlike maanteesõidukite hankimise osakaalu sihtarvude täitmise lepingutega hõlmatud maanteesõidukite koguarvust selle perioodi sihtarvude järgi, mis kehtivad riigihanke menetluse alustamisel.

  (5) Kohustuslikke sihtmäärasid rakendatakse hangetele alates teatud sõidukite või samaväärse teenuse mahu osutamise arvust:
  1) kui hangitakse M3-kategooria sõidukeid – üle 3 sõiduki või samaväärse mahuga teenuse hankimisel;
  2) kui hangitakse M1-, M2-, või N1-kategooria sõidukeid – üle 4 sõiduki või samaväärse mahuga teenuse hankimisel;
  3) kui hangitakse N2- või N3-kategooria sõidukeid – üle 5 sõiduki või samaväärse mahuga teenuse hankimisel.

  (6) M3-kategooria sõidukite hankimisel võib põhjendatud juhtudel hanke alusdokumentides kajastada analüüsi, kui see on objektiivsetel põhjustel õigustatud ja seega peetakse põhjendamatult raskendatuks või ebamõistlikuks hanke alusdokumentides rakendada 50% ulatuses heiteta raskesõidukite hankimise osakaalu keskkonnahoidlike maanteesõidukite sihtarvu kogutasemest.

§ 7.  Keskkonnahoidlikkuse kriteeriumide ja tingimuste kohta teabe esitamine

  Keskkonnahoidlikele maanteesõidukitele sätestatud heite piirmääradest selle perioodi sihtarvudest lähtumise teave tuleb kajastada riigihangete registris.

§ 8.  Rakendussäte

  Enne määruse jõustumist algatatud riigihanke menetlused viiakse lõpuni enne määruse jõustumist kehtinud regulatsiooni alusel.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/1161, millega muudetakse direktiivi 2009/33/EÜ keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise kohta (ELT L 188, 12.7.2019, lk 116–130).

Madis Kallas
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa Keskkonnahoidlike maanteesõidukite heite piirmäärad ja hankimise sihtmäärad lepingutega hõlmatud sõidukite koguarvust

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json