Teksti suurus:

Avaliku konkursi läbiviimise kord ja tingimused sagedusalas 24,7–27,1 GHz

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.02.2023, 6

Avaliku konkursi läbiviimise kord ja tingimused sagedusalas 24,7–27,1 GHz

Vastu võetud 15.02.2023 nr 10

Määrus kehtestatakse elektroonilise side seaduse § 91 lõigete 1, 4, 5 ja 6 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Kohaldamisala

  Määrusega kehtestatakse avaliku konkursi läbiviimise menetluskord ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 24,7–27,1 GHz (edaspidi konkurss) ning tehnilised tingimused selles sagedusalas loodavale üldkasutatavale elektroonilise side võrgule.

§ 2.  Konkursi objektid

  (1) Konkursi objektideks on kuus 400 MHz ribalaiusega sagedusluba sagedusvahemikus 24,7–27,1 GHz üleriigiliseks kasutamiseks.

  (2) Iga lõikes 1 nimetatud sagedusluba on eraldiseisev konkursi objekt. Sageduslubade jaotus ja nende tehnilised tingimused on sätestatud määruse lisas.

  (3) Lõikes 1 nimetatud sagedusload antakse enampakkumisel selliselt, et enampakkumise võitmisel saab elektroonilise side ettevõtja (edaspidi osaleja) õiguse omandada maksimaalselt kaks sagedusluba.

§ 3.  Alghind ja tagatisraha

  (1) Iga konkursi objekti alghind on 800 000 eurot.

  (2) Osaleja tasub konkursil osalemise eest tagatisraha summas 200 000 eurot hiljemalt konkursil osalemise avalduse (edaspidi avaldus) esitamise tähtpäevaks.

§ 4.  Konkursi väljakuulutamine

  (1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi konkursi korraldaja) avaldab konkursi väljakuulutamise teate väljaandes Ametlikud Teadaanded ning konkursi korraldaja veebilehel.

  (2) Konkursi väljakuulutamise teade sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) konkursi korraldaja nimi ja aadress ning kontaktisiku nimi, telefon ja e-posti aadress;
  2) konkursi objektid ja nende kirjeldus;
  3) iga konkursi objekti alghind, sagedusloa andmise riigilõivu suurus, tagatisraha suurus ja tasumise kord;
  4) osaleja kvalifitseerimise tingimused;
  5) asjaolu, et pakkumuse vormistamise keeleks on eesti keel;
  6) avalduse esitamise viis, koht ja tähtpäev;
  7) märge konkursi korraldaja kontaktisikult konkurssi puudutava lisateabe saamise õiguse kohta;
  8) konkursi muud olulised tingimused.

§ 5.  Konkursi tingimuste kohta selgituste andmine

  (1) Osalejal on õigus küsida konkursi korraldajalt konkursi tingimuste kohta selgitusi. Küsimused esitatakse e-postiga konkursi korraldaja kontaktisikule.

  (2) Konkursi korraldaja vastab küsimustele kolme tööpäeva jooksul nende laekumisest arvates. Vähem kui kolm tööpäeva enne avalduse esitamise tähtpäeva laekunud küsimustele ei vastata.

  (3) Konkursi korraldaja avaldab esitatud küsimused ja nende vastused oma veebilehel viivitamata pärast küsimustele vastamist.

§ 6.  Osalejale esitatavad nõuded

  (1) Lisaks elektroonilise side seaduse § 91 lõikes 3 sätestatud nõuetele peab osaleja:
  1) olema registreeritud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni äriregistris või muus Euroopa samaväärses registris;
  2) netovara vastama avalduse esitamisele eelnenud viimase lõppenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruandest nähtuvalt äriseadustikus või asukohariigi õigusaktis sätestatud nõuetele, ta ei või olla pankrotis ja tema suhtes ei või olla algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
  3) olema esitanud äriregistrile või asukohamaa asjakohasele registrile avalduse esitamise ajaks viimase lõppenud majandusaasta kinnitatud aruande, kui õigusaktidest tulenevalt on aruande esitamise kohustus;
  4) omama tehnilist kompetentsust ja võimekust määruse lisas kirjeldatud tingimustele vastava üldkasutatava elektroonilise side võrgu (edaspidi sidevõrk) loomisel ja haldamisel;
  5) avalduse esitamisele eelnenud viimase lõppenud majandusaasta üldkasutatava elektroonilise side teenuse (edaspidi sideteenus) müügitulu olema vähemalt 200 000 eurot.

  (2) Kui lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud juhul ei ole avalduse esitamise ajaks viimase lõppenud majandusaasta aruande kinnitamise tähtpäev õigusaktide kohaselt saabunud, lähtub konkursi korraldaja avalduse esitamisele eelnenud eelviimase lõppenud majandusaasta aruandest.

  (3) Ühest kontsernist võib konkursil osaleda ainult üks osaleja.

2. peatükk Nõuded avaldusele, avalduse esitamine ning osaleja kvalifitseerimine 

§ 7.  Nõuded avaldusele

  (1) Osaleja esitab konkursi korraldajale osaleja esindusõigust omava juhatuse liikme või volitatud esindaja digitaalallkirjastatud avalduse e-postiga või allkirjastatud avalduse kinnises pakendis hiljemalt konkursi väljakuulutamise teates märgitud tähtpäevaks. Konkursi väljakuulutamise teates määratud avalduse esitamise kuupäeval postitempli järgi postitatud avaldus loetakse tähtaegselt esitatuks.

  (2) Avaldus peab sisaldama vähemalt järgmisi dokumente ja andmeid:
  1) osaleja nimi, aadress, e-posti aadress ja tema Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni äriregistri või muu Euroopa samaväärse registri kood või tunnus;
  2) sooviavaldus enampakkumisel osalemiseks § 3 lõikes 1 nimetatud alghinnaga;
  3) kinnitus, et osaleja vastab § 6 lõigetes 1 ja 3 sätestatud nõuetele;
  4) kinnitus, et osaleja kinnitab konkursi korraldaja e-posti teel saadetud teadete kättesaamist;
  5) kinnitus, et osaleja nõustub konkursi tingimustega ning peab kinni enampakkumise pakkumuses endale võetud kohustustest ja temale õigusaktidest tulenevatest kohustustest;
  6) nõusolek konkursi korraldajale järelepärimise tegemiseks Maksu- ja Tolliametile või välisriigi maksuametile, et kontrollida elektroonilise side seaduse § 91 lõike 3 punkti 1 nõude täitmist;
  7) viimane lõppenud majandusaasta aruanne, kui see ei ole asukohariigi registris avalikult kättesaadav, kui asukohariigi õigusaktidest tulenevalt on aruande esitamine kohustuslik;
  8) volitatud esindaja volitusi tõendav volikiri, kui avalduse on allkirjastanud osaleja volitatud esindaja;
  9) kinnitus, et sagedusloa saamisel ehitatakse välja sidevõrk, mille kaudu edastatav sideteenus baseerub vähemalt Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi (European Telecommunications Standards Institute – ETSI) kolmanda generatsiooni partnerlusprojekti (3rd Generation Partnership Project – 3GPP) versioonil 15;
  10) kinnitus, et rajatav sidevõrk võimaldab pakkuda 5G traadita püsiühendusvõrgu (Fixed Wireless Access – FWA) sideteenust.

  (3) Avaldus esitatakse eesti keeles. Võõrkeelsed dokumendid esitatakse koos osaleja kinnitatud eestikeelse tõlkega.

§ 8.  Avalduse esitamine

  (1) Avalduse esitamise tähtaeg ei ole lühem kui 45 kalendripäeva alates konkursi väljakuulutamisest.

  (2) Allkirjastatult kinnises pakendis esitatavale avalduse pakendile märgitakse osaleja nimi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni äriregistri või muu Euroopa samaväärse registri kood või tunnus, aadress ja kontaktandmed.

  (3) Osaleja võib enne avalduse esitamise tähtpäeva oma avalduse tagasi võtta ja esitada uue avalduse.

  (4) Avaldus, mille osaleja esitab konkursi korraldajale pärast konkursi väljakuulutamise teates määratud tähtpäeva, tagastatakse osalejale.

  (5) Osalejale, kes uut avaldust esitamata on enne avalduse esitamise tähtpäeva oma avalduse tagasi võtnud või esitanud uue avalduse pärast avalduse esitamise tähtpäeva, tagastatakse tasutud tagatisraha kümne tööpäeva jooksul.

§ 9.  Avalduste läbivaatamine ja osaleja kvalifitseerimine

  (1) Konkursi korraldaja kontrollib tähtajaks laekunud avalduste vastavust konkursi tingimustes sätestatud nõuetele. Kui avalduses on puudusi, määrab konkursi korraldaja tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Konkursi korraldaja kvalifitseerib osaleja, kui osaleja ja tema taotlus vastavad käesoleva määruse nõuetele. Konkursi korraldaja otsus osaleja kvalifitseerimise kohta edastatakse osalejale kolme tööpäeva jooksul selle tegemisest arvates.

  (3) Lisaks elektroonilise side seaduse § 91 lõikes 3 sätestatud alustele ei kvalifitseeri konkursi korraldaja järgmist osalejat ja tagastab tema avalduse:
  1) kes ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
  2) kelle avaldus ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
  3) kes ei ole tähtajaks kõrvaldanud avalduses puudusi;
  4) kes ei ole tähtaegselt tasunud tagatisraha.

  (4) Konkursi korraldajal on õigus osaleja konkursilt igal ajal kõrvaldada, kui selgub, et osaleja on esitanud valeandmeid või on rikkunud määruses või elektroonilise side seaduses sätestatuid nõudeid.

  (5) Konkursi korraldaja tagastab lõikes 3 või 4 nimetatud juhul juba tasutud tagatisraha osalejale kümne tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.

  (6) Kui konkursile kvalifitseerub ainult üks osaleja, annab konkursi korraldaja osalejale lõikes 2 nimetatud otsuse tegemisest arvates kolme tööpäeva pikkuse tähtaja, mille jooksul on osaleja kohustatud konkursi korraldajale teatama, milliseid § 2 lõigetes 1 ja 2 nimetatud konkursi objekte osaleja omandada soovib, arvestades § 2 lõiget 3 ja § 11 lõiget 3.

  (7) Lõikes 6 nimetatud juhul enampakkumist läbi ei viida ning konkursi korraldaja tunnistab võitjaks ainsa kvalifitseeritud osaleja tema valitud konkursi objektide osas. Sellisel juhul loetakse iga valitud konkursi objekti ühekordseks loatasuks § 3 lõikes 1 sätestatud alghind.

3. peatükk Enampakkumise läbiviimine, objektide valimine ja konkursi lõppemine 

§ 10.  Enampakkumise läbiviimine

  (1) Enampakkumine viiakse kvalifitseeritud osalejate vahel läbi kõikide § 2 lõikes 2 nimetatud konkursi objektide osas samaaegselt.

  (2) Konkursi korraldaja küsib kvalifitseeritud osalejate käest e-posti teel pakkumused järgneva menetluse kohaselt:
  1) konkursi korraldaja määrab pakkumuse esitamiseks tähtaja tööpäeval ajavahemikus 9.00–16.30;
  2) esimese vooru pakkumuse esitamise tähtajast teavitatakse osalejaid koos osaleja kvalifitseerimise otsusega, järgneva vooru pakkumuse esitamise tähtajast teavitatakse osalejaid eelneva vooru lõppemisel;
  3) pakkumusi saavad esitada ainult osalejate seaduslikud või volitatud esindajad;
  4) pakkumuse esitamiseks peab jääma osalejale vähemalt üks tund konkursi eelneva vooru tulemuste teatavaks tegemisest arvates;
  5) pakkumus esitatakse määratud tähtajaks digitaalallkirjastatuna e-postiga;
  6) osaleja võib enne pakkumuse esitamise tähtaega oma pakkumuse tagasi võtta ja esitada uue pakkumuse;
  7) osaleja ei saa eelnevate voorude pakkumusi tagasi võtta ega tühistada;
  8) iga enampakkumise vooru järel moodustab konkursi korraldaja pakkumustest pingerea vastavalt pakkumuste suurusele ja toob välja juhtivad pakkumused;
  9) konkursi korraldaja teavitab konkursil osalejaid e-posti teel pakkumuste vooru tulemustest koos pakkumuste pingereaga, nimetab juhtivad pakkumised ja osalejate nimed.

  (3) Juhtiv pakkumus on pakkumus, mis kuulub vooru kuni kuue kõrgema pakkumuse hulka. Kui rohkem kui kuus kõrgemat pakkumust on võrdsed, siis juhtivat pakkumust välja ei selgitata.

  (4) Osaleja teeb igas voorus pakkumused kuni kahele konkursi objektile, tuues välja, millise hinnaga ta soovib ühte konkursi objekti ja millise hinnaga teist konkursi objekti.

  (5) Pakkumus peab vastama järgnevatele tingimustele:
  1) esimeses voorus on pakkumuse hind vähemalt § 3 lõikes 1 sätestatud alghind;
  2) kui osaleja eelnevas voorus esitatud pakkumus ei olnud juhtiv pakkumus, siis järgneva vooru pakkumus peab olema vähemalt 50 000 euro võrra suurem eelneva vooru pakkumuste pingerea kõige madalamast juhtivast pakkumusest;
  3) kui osaleja eelnevas voorus esitatud pakkumus oli juhtiv pakkumus ja ta järgnevas voorus uut pakkumust ei tee, siis loetakse tema eelneva vooru pakkumus järgneva vooru pakkumuseks;
  4) kui osaleja eelnevas voorus esitatud pakkumus oli juhtiv pakkumus ja ta esitab järgnevas voorus uue pakkumuse, siis peab see olema vähemalt 50 000 euro võrra suurem tema eelneva vooru esitatud pakkumusest;
  5) kui eelnevas voorus ei olnud ühtegi juhtivat pakkumust, siis järgneva vooru pakkumus peab olema vähemalt 50 000 euro võrra suurem eelneva vooru võrdsetest kõrgematest pakkumustest.

  (6) Osaleja võib teha voorus pakkumused kahele objektile, kui:
  1) see on enampakkumise esimene voor;
  2) osaleja esitas eelnevas voorus pakkumused kahele objektile.

  (7) Osaleja võib teha voorus pakkumuse ainult ühele objektile, kui ta tegi eelnevas voorus pakkumuse ühele objektile.

  (8) Kui osaleja ei esita uues voorus ühtegi pakkumust ja tal ei ole eelnevas voorus ühtegi juhtivat pakkumust, siis tema järgnevaid pakkumusi pingerea koostamisel arvesse ei võeta.

  (9) Vooru pingrea koostamisel ei võeta arvesse pakkumust, mis ei vasta lõigetes 4–8 esitatud tingimustele.

  (10) Enampakkumine lõpeb, kui pakkumuse vooru tähtajaks ei esitata ühtegi uut nõuetele vastavat pakkumust.

§ 11.  Konkursi objektide sagedusvahemike valimine

  (1) Pärast enampakkumise lõppemist moodustab konkursi korraldaja konkursi objektide valimise järjekorra väljaselgitamiseks lõpliku pakkumuste pingerea, milleks liidetakse kokku iga osaleja enampakkumise viimase vooru juhtivate pakkumuste summad.

  (2) Lõikes 1 moodustunud pingerea alusel valivad osalejad alates pingerea esimesel positsioonil olevast osalejast määruse lisas toodud konkursi objekti või objektid, lähtudes sellest, mitu juhtivat pakkumust tal enampakkumise lõppedes oli.

  (3) Konkursi objekti valimisel arvestatakse, et igal kahe konkursi objekti võitjal säiliks võimalus valida kõrvuti olevad konkursi objektid.

  (4) Kui osalejate lõpliku pakkumuste pingerea juhtivate pakkumuste summad on võrdsed (edaspidi võrdsed pakkumused), moodustatakse lõplik pingerida võrdseid pakkumusi teinud osalejate osas liisuheitmise teel.

  (5) Liisuheitmiseks kasutatakse sedeleid, millele on kantud võrdseid pakkumusi teinud osalejate nimed ning ümbrikke, mida ei ole võimalik väliselt eristada. Sedelid asetatakse eraldi ümbrikutesse.

  (6) Liisuheitmise juures võivad viibida võrdseid pakkumusi teinud osalejate esindajad. Konkursi korraldaja teavitab liisuheitmise ajast ja kohast kõiki võrdseid pakkumusi teinud osalejaid.

  (7) Konkursi korraldaja tunnistab enampakkumise võitjateks § 11 lõikes 1 moodustunud pakkumuste pingerea juhtiva pakkumuse teinud osalejad ning kinnitab nende vastavalt lõikele 2 valitud sagedusvahemikud. Teate selle kohta edastab konkursi korraldaja enampakkumisel osalenud osalejatele kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 12.  Riigilõivu ja ühekordse loatasu maksmine, tagatisraha tagastamine ning sagedusloa andmine

  (1) Sagedusloa saamiseks esitavad § 11 lõikes 7 nimetatud enampakkumise võitjad konkursi korraldajale elektroonilise side seaduse § 12 lõikes 1 sätestatud vormikohase taotluse kolme tööpäeva jooksul § 11 lõikes 7 sätestatud teate kättesaamisest arvates.

  (2) Teate sagedusloa eest tasumisele kuuluva riigilõivu ja ühekordse loatasu kohta edastab konkursi korraldaja konkursi objekti või objektide enampakkumise võitjale kolme tööpäeva jooksul lõikes 1 nimetatud sagedusloa taotluse saamisest arvates.

  (3) Enampakkumise võitja tasub viie tööpäeva jooksul lõikes 2 nimetatud teate kättesaamisest arvates sagedusloa või sageduslubade andmise eest ettenähtud riigilõivu riigilõivuseaduse § 206 lõike 5 ja lisa 3 punktis 2.5 sätestatud määras ja ühekordset loatasu oma lõplike pakkumuste pingerea summas, millest on maha arvatud makstud tagatisraha.

  (4) Konkursi korraldaja annab enampakkumise võitjatele määruse lisas sätestatud tingimustega sagedusloa kolme tööpäeva jooksul riigilõivu ja ühekordse loatasu laekumisest arvates.

  (5) Kui lõikes 3 sätestatud summad ei ole laekunud lõikes 3 nimetatud tähtpäevaks, tunnistab konkursi korraldaja § 11 lõike 7 nimetatud otsuse selle osaleja osas kehtetuks.

  (6) Osalejale, kes ei osutunud ühegi konkursi objekti enampakkumise võitjaks, tagastatakse tasutud tagatisraha kümne tööpäeva jooksul pärast § 11 lõikes 7 nimetatud otsuse tegemist.

  (7) Konkursi enampakkumise võitjaks tunnistatud osaleja tasutud tagatisraha loetakse osaks elektroonilise side seaduse § 91 lõikes 7 sätestatud ühekordsest loatasust.

§ 13.  Konkursi lõppemine

  (1) Konkurss lõpeb, kui:
  1) konkursi objekti enampakkumise võitjale antakse sagedusluba;
  2) tähtajaks ei esitatud ühtegi § 7 nimetatud avaldust;
  3) ükski osaleja ei kvalifitseerunud konkursile.

  (2) Konkursi lõppemise kohta lõike 1 punktides 2 ja 3 sätestatud alustel koostab konkursi korraldaja protokolli, mis edastatakse osalejatele hiljemalt protokolli allkirjastamisele järgneval tööpäeval.

  (3) Kümne tööpäeva jooksul konkursi lõppemisest arvates avalikustab konkursi korraldaja konkursi tulemused samades väljaannetes, kus avaldati konkursi väljakuulutamise teade.

§ 14.  Lõppsäte

  Määruse menetlus viidi läbi ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 09.12.2022. aasta kirjaga nr 2-1/2022/7516 alustatud haldusmenetluses, mille ülevaade koos ärakuulamise tulemuste ning määruse põhjendustega on esitatud seletuskirjas. Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel.

Kristjan Järvan
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ahti Kuningas
Kantsler

Lisa Konkursi objektide sagedusvahemikud ja sagedusloa tehnilised tingimused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json