HALDUSÕIGUSVabad elukutsed

HALDUSÕIGUSÕigusabi ja õigusteenused

Teksti suurus:

Vandetõlgi seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:RT I, 21.03.2011, 12

Vandetõlgi seadus

Vastu võetud 17.01.2001
RT I 2001, 16, 70
jõust. vastavalt §-le 12

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.06.2002RT I 2002, 61, 37501.08.2002, osaliselt 01.10.2002
20.11.2002RT I 2002, 102, 60001.01.2003
29.01.2003RT I 2003, 18, 10007.03.2003
25.02.2004RT I 2004, 14, 9101.01.2004
14.04.2004RT I 2004, 30, 20801.05.2004
15.06.2005RT I 2005, 39, 30801.01.2006
15.12.2005RT I 2005, 71, 54901.01.2006
26.01.2006RT I 2006, 7, 4204.02.2006
21.11.2007RT I 2007, 67, 41328.12.2007
12.03.2008RT I 2008, 15, 10801.11.2008
19.06.2008RT I 2008, 30, 19101.07.2008
10.12.2008RT I 2008, 59, 33001.01.2009
06.05.2009RT I 2009, 27, 16408.06.2009
22.04.2010RT I 2010, 19, 10101.06.2010
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011, jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
17.06.2010RT I 2010, 38, 23101.07.2010
17.02.2011RT I, 14.03.2011, 324.03.2011
17.02.2011RT I, 21.03.2011, 101.01.2012

§ 1.  Reguleerimisala ning notariaadialaste seaduste kohaldamine

  (1) Käesolev seadus reguleerib vandetõlgi ametit.

  (2) Lisaks käesolevale seadusele kohaldatakse vandetõlgile vastavalt:
  1) notariaadiseaduse § 2 lõikeid 3–5, § 3–5, § 6 lõike 2 punkti 1, § 7 ja 101, § 11 lõikeid 1 ja 6 ning lõike 3 teist ja kolmandat lauset, § 16 lõikeid 1, 2 ja 5, § 18 lõikeid 3 ja 4 ning § 40–42 ja 57;
[RT I 2009, 27, 164 - jõust. 08.06.2009]
  2) tõestamisseaduse § 1 lõikeid 4–6, § 2 lõiget 2, § 3 ja 4, § 38 lõikeid 1 ja 11 ning lõike 2 punkte 3, 4 ja 7, § 41 ja 42, § 44 lõiget 1, § 45 ja § 46 lõiget 4;
[RT I 2009, 27, 164 - jõust. 08.06.2009]
  3) notari distsiplinaarvastutuse seadust, kusjuures distsiplinaarsüüteo tuvastamise komisjonis osaleb kohtuniku asemel vandetõlk. Selleks valivad vandetõlgid endi seast viieks aastaks viis isikut. Iga vandetõlk seab üles ja annab hääle viiele kandidaadile, valituks loetakse viis enim hääli kogunut. Vandetõlgi eksami komisjoni esimees korraldab valimised, samuti liisuheitmise komisjonis osalemise järjekorra määramiseks;
[RT I 2006, 7, 42 - jõust. 04.02.2006]
  4) haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi. Haldusmenetluse seadust ei kohaldata vandetõlgi ametitoimingute tegemisele.
[RT I, 14.03.2011, 3 - jõust. 24.03.2011]

§ 2.  Vandetõlgi ametipädevus

  (1) Vandetõlk on avalik-õigusliku ameti kandja, kellele riik on andnud õiguse kinnitada ametitunnistuses nimetatud ulatuses enda või mõne teise isiku tõlgitud dokumendi tõlke õigsust, sellise tõlke ärakirja õigsust ning dokumendi ärakirja õigsust.
[RT I 2007, 67, 413 - jõust. 28.12.2007]

  (11) Vandetõlgil on õigus keelduda tõlke õigsuse kinnitamisest, kui tal puuduvad eriti keeruka erialase sisuga dokumendi tõlke õigsuses veendumiseks piisavad teadmised.
[RT I 2007, 67, 413 - jõust. 28.12.2007]

  (12) Seaduses võib sätestada vandetõlgi kohustuse tõlkida dokumente, mis on vajalikud avalike ülesannete täitmiseks. Sellisel juhul ei ole vandetõlgil õigus tõlke õigsuse kinnitamisest käesoleva paragrahvi lõike 11 alusel keelduda.
[RT I 2010, 19, 101 - jõust. 01.06.2010]

  (13) Tõlketööde määramise ja täitmise korra ning tasumäärad kehtestab justiitsminister määrusega.
[RT I 2010, 19, 101 - jõust. 01.06.2010]

  (2) Kohtu-, tõestamis- ja haldusmenetluses ei pea vandetõlki eraldi vannutama ega hoiatama ebaõige tõlkimisega kaasneva vastutuse eest.

§ 3.  Ametisse nimetamine

  (1) Justiitsminister moodustab õppejõududest, tegevtõlkidest, riigiametnikest ning teistest asjatundjatest vandetõlgi eksami komisjoni ning kehtestab vandetõlgi eksami sooritamise, atesteerimise ja kordusatesteerimise nõuded, samuti komisjoni töökorra. Komisjonil võib olla mitu koosseisu võõrkeelte kaupa.
[RT I 2009, 27, 164 - jõust. 08.06.2009]

  (11) Justiitsminister võib kohustada ametisse nimetatud vandetõlki osalema vandetõlgi eksami komisjoni töös.
[RT I 2009, 27, 164 - jõust. 08.06.2009]

  (12) Vandetõlgi eksami komisjoni töös osalemise kohustuse ja tingimused kehtestab justiitsminister määrusega.
[RT I 2009, 27, 164 - jõust. 08.06.2009]

  (2) Vandetõlgi eksamile lubatakse taotluse alusel teovõimeline Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik, kelle kohta pole teada ühtki vandetõlgiks saamist takistavat asjaolu ning kes on omandanud riiklikult tunnustatud akadeemilise kraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni.
[RT I, 14.03.2011, 3 - jõust. 24.03.2011]
[RT I 2008, 30, 191 - jõust. 01.07.2008]

  (3) Justiitsminister nimetab eksami sooritanud isiku tema taotlusel ametisse. Enne seda peab taotleja andma justiitsministri ees ametivande:
[RT I 2009, 27, 164 - jõust. 08.06.2009]
«Tõotan oma au ja teadmiste juures olla truu Eesti Vabariigile, järgida tema põhiseadust, tegutseda vandetõlgina ausalt, väärikalt ja erapooletult ning kõigi oma võimete kohaselt

  (4) Justiitsminister väljastab ametisse nimetatud vandetõlgile ametitunnistuse, millel märgitakse keeled, millesse või millest tõlkimise kohta eksam sooritati, eksami- ja atesteerimistulemused ning muud vajalikud andmed.
[RT I 2009, 27, 164 - jõust. 08.06.2009]

§ 4.  Atesteerimine

  (1) Vandetõlgi eksami komisjon atesteerib vandetõlki üks kord viie aasta jooksul. Atesteerimine seisneb vandetõlgi ametioskuste kontrollimises.

  (2) Atesteerimise mittesooritanud läbivad kordusatesteerimise.
[RT I 2009, 27, 164 - jõust. 08.06.2009]

  (3) Justiitsminister, kuulanud ära vandetõlgi eksami komisjoni soovitused, võib kehtestada vandetõlgi aastase ametitoimingute arvu alampiiri. Alampiir võib olla võõrkeelte kaupa diferentseeritud. Vandetõlk, kes teeb ametitoiminguid alampiirist rohkem, vabastatakse atesteerimisest.
[RT I 2007, 67, 413 - jõust. 28.12.2007]

§ 5.  Ametitegevuse registreerimine

  (1) Vandetõlk peab tõlke ja ärakirja õigsuse kinnitamise kohta tegema sissekande ametitegevuse raamatusse. Ametitegevuse raamat kuulub riigile.

  (2) Vandetõlgi kinnitatud tõlkel ja ärakirjal peavad olema kinnitamise eest võetud tasu suurus, ametitegevuse raamatu sissekande number, vandetõlgi nimi ja ametitunnistuse number, allkiri ja pitsati jäljend.
[RT I 2009, 27, 164 - jõust. 08.06.2009]

  (3) [Kehtetu - RT I 2009, 27, 164 - jõust. 08.06.2009]

§ 6.  Ametist vabastamine ja tagandamine

  (1) Justiitsministeerium vabastab vandetõlgi ametist:
  1) vandetõlgi enda soovil;
  2) kordusatesteerimise mittesooritamisel või mõjuva põhjuseta kordusatesteerimisele mitteilmumisel;
  3) muude asjaolude ilmnemisel, mis teevad ametitegevuse võimatuks.

  (2) Justiitsministeerium tagandab vandetõlgi ametist:
  1) kui vandetõlgi suhtes on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus tahtlikult toimepandud kuriteo eest, samuti muu süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel, kui sellega mõistetud kriminaalkaristus teeb võimatuks vandetõlgina tegutsemise;
  2) tahtliku valetõlkimise, raske ametialase hooletuse või vääritu teo korral;
  3) kui vandetõlk ei asu ametisse notariaadiseaduse § 10 lõikes 1 nimetatud aja jooksul;
  4) muude asjaolude ilmnemisel, mis teevad võimatuks vandetõlgina töötamise.

  (3) Enne vandetõlgi ametist vabastamist või tagandamist kuulab Justiitsministeerium ära vandetõlgi selgitused, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud juhul.

  (4) Vandetõlk, kes on ametist vabastatud või tagandatud, peab oma ametitunnistuse ning ametitegevuse raamatu üle andma Justiitsministeeriumile. Vandetõlgi surma korral teeb seda pärija. Justiitsministeerium annab ametitegevuse raamatu säilitamiseks Rahvusarhiivi.
[RT I, 21.03.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 7.  Vandetõlkide andmete avalikustamine

  Justiitsministeerium avaldab vandetõlkide nimekirja, nende ametitegevuse aadressid, vastuvõtuajad ja sidevahendite numbrid ning muud andmed. Vandetõlk peab Justiitsministeeriumile teatama oma ametitegevuse aadressi, vastuvõtuajad ja sidevahendite numbrid.
[RT I 2007, 67, 413 - jõust. 28.12.2007]

§ 71.  [Kehtetu - RT I 2008, 15, 108 - jõust. 01.11.2008]

§ 8.  Vandetõlgi tasu

  (1) Vandetõlgi tasu dokumendi tõlke õigsuse kinnitamise eest on 3,15 eurot iga lehekülje eest.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Vandetõlgi tasu dokumendi ärakirja õigsuse kinnitamise eest on 3,15 eurot lehekülje eest.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Vandetõlgi tasu dokumendi tõlkimise ning tõlke toimetamise eest on kokkuleppeline.
[RT I 2007, 67, 413 - jõust. 28.12.2007]

  (4) Vabariigi Valitsus võib kehtestada vandetõlkidele kohtu- ja haldusmenetluse tarvis tehtavate suuliste ja kirjalike tõlketööde kohustusliku mahu ja määrata selliste toimingute tasu ülempiiri.
[RT I 2009, 27, 164 - jõust. 08.06.2009]

§ 9.  Vandetõlgi kõrvaltegevus, raamatupidamine ja maksustamine

  (1) Vandetõlk võib käesoleva seaduse §-s 2 nimetatud ametitegevuse kõrval tegelda ettevõtlusega, olla palgalisel tööl või avalikus teenistuses, kui see ei kahjusta vandetõlgi erapooletust või väärikust ega usaldatavust vandetõlgi ametitegevuse suhtes.
[RT I 2007, 67, 413 - jõust. 28.12.2007]

  (2) [Kehtetu - RT I 2007, 67, 413 - jõust. 28.12.2007]

  (3) Vandetõlki käsitatakse raamatupidamise ja maksustamise alal füüsilisest isikust ettevõtjana. Ühist bürood pidavatel vandetõlkidel võib olla ühine raamatupidamine.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõiget 3 ei kohaldata, kui büroo kuulub äriühingule. Äriühingu ja vandetõlgi suhted määratakse ametitegevuslepinguga. Ametitegevusleping ei tohi kahjustada vandetõlgi kui avalik-õigusliku ameti kandja ja vaba elukutse esindaja sõltumatust ja erapooletust.

  (41) Enne ametisse asumist on vandetõlk kohustatud ametitegevuslepingu tingimused esitama justiitsministrile heakskiitmiseks. Justiitsminister võib anda kuni neljakuulise tähtaja ametitegevuslepingus esinevate puuduste kõrvaldamiseks.

  (5) Vandetõlk, kes on riigiteenistuses, peab vandetõlgi ametisse nimetamise korral esitama avaliku teenistuse seaduse §-s 72 sätestatud loa.

  (6) Järelevalve vandetõlgi ametipidamise üle laieneb käesolevas paragrahvis nimetatud nõuete täitmisele.

§ 10.  Vandetõlgi vastutus
[RT I 2006, 7, 42 - jõust. 04.02.2006]

  (1) Vandetõlk vastutab oma ametikohustuse süülisest rikkumisest tekkinud kahju eest isiklikult, käesoleva seaduse § 9 lõikes 4 nimetatud juhul vastutavad vandetõlk ja äriühing solidaarselt.

  (2) Kui kahju hüvitamise nõudeid ei ole võimalik rahuldada vandetõlgi või käesoleva seaduse § 9 lõikes 4 nimetatud äriühingu vara arvel, või seda ei ole võimalik teha täies ulatuses, vastutab tekkinud kahju eest riik. Riigil on tagasinõude õigus hüvitatud kahju ulatuses vandetõlgi ja äriühingu vastu.
[RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]

  (21) Vandetõlk vastutab kui avaliku võimu kandja riigivastutuse seaduses sätestatud alustel ja ulatuses. Kahju hüvitamise nõue vaadatakse läbi hagimenetluses maakohtus.

  (3) Vandetõlk peab Justiitsministeeriumile teatama võimaliku ametikohustuste rikkumisega seotud kohtumenetluse algatamisest kirjalikult kahe nädala jooksul algatamisest teadasaamisest arvates.
[RT I 2006, 7, 42 - jõust. 04.02.2006]

  (4) [Kehtetu - RT I 2006, 7, 42 - jõust. 04.02.2006]

  (5) [Kehtetu - RT I 2006, 7, 42 - jõust. 04.02.2006]

§ 11.  Seaduse rakendamine

  Justiitsminister võib määrusega kehtestada:
[RT I 2009, 27, 164 - jõust. 08.06.2009]
  1) vandetõlgi ametialase kvalifikatsiooni huvides täpsustavaid tingimusi käesoleva seaduse § 9 lõikes 1 nimetatud kõrvaltegevuste kohta;
  2) vandetõlgi sõltumatuse ja erapooletuse tagamiseks oluliste tingimuste loetelu, millele peab vastama käesoleva seaduse § 9 lõikes 4 nimetatud ametitegevusleping;
  3) nõude, et vandetõlgi eksamile lubamise eelduseks on kuni üheaastane kandidaaditeenistus vähemalt kahe erineva vandetõlgi juures, samuti kandidaaditeenistusse astumise korra ning väljaõppe programmi. Vandetõlgist juhendaja peab sel juhul tagama tema juurde nimetatud kandidaadile väljaõppe eesmärgile vastava tegevuse;
  4) [kehtetu - RT I 2006, 7, 42 - jõust. 04.02.2006]
  5) täpsustavaid nõudeid notariaadiseaduse § 11 lõikes 6 sätestatu tagamiseks, ühise büroo pidamise ja ühiste ametiruumide kasutamise kohta ning vandetõlgi büroo välise tähistuse kohta.
[RT I 2009, 27, 164 - jõust. 08.06.2009]

§ 12.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2002. aasta 1. oktoobril.

  (2) Käesoleva seaduse § 10 lõiked 3-5 jõustuvad 2006. aasta 1. jaanuaril.

  (3) Alates Eesti Vabariigi liitumisest Euroopa Liiduga võib vandetõlgiks saada lisaks Eesti kodanikule ka mõne teise Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.

  (4) Vandetõlgist liikmete valimise distsiplinaarsüüteo tuvastamise komisjonis osalemiseks ning liisuheitmise nende osalemisjärjekorra määramiseks korraldab vandetõlgi eksami komisjoni esimees hiljemalt 2006. aasta 1. märtsil. Kuni selle ajani osalevad komisjonis kaks justiitsministri nimetatud liiget.
[RT I 2006, 7, 42 - jõust. 04.02.2006]

  (5) Tööpiirkondade kaotamisel väljastatakse ametis olevatele vandetõlkidele uued ametitunnistused vastavalt käesoleva seaduse § 3 lõikele 4.
[RT I 2009, 27, 164 - jõust. 08.06.2009]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json