Teksti suurus:

Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.03.2014
Avaldamismärge:RT I, 21.03.2014, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
11.03.2014 otsus nr 386

Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 27.02.2014

§ 1.  Äriseadustiku muutmine

Äriseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 22 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Äriregistrit pidav maakohtu registriosakond võib teha:
1) kande teise maakohtu registriosakonna peetaval registrikaardil;
2) määrusi teise maakohtu registriosakonna tööpiirkonnas asuvate füüsilisest isikust ettevõtjate ettevõtete ja äriühingute kohta.”;

2) paragrahvi 22 lõikes 4 asendatakse sõna „kandemääruste” sõnaga „määruste”;

3) paragrahvi 33 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Lõikes 9 nimetatud juhul tagastatakse avaldajale registriosakonnas või lihtpostiga kõik esitatud paberdokumendid. Sel juhul jäävad registritoimikusse digiteeritud dokumendid.”;

4) paragrahvi 33 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Digitaalallkirjastatud avaldus ja avalduse esitamise volikiri loetakse võrdseks notariaalselt kinnitatud avalduse ja avalduse esitamise volikirjaga.”;

5) paragrahvi 33 lõike 12 teisest lausest jäetakse välja sõnad „seda registripäevikusse kandmata”;

6) paragrahvi 38 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Elektroonilises toimikus asendab paberdokumendi originaali või notariaalselt või ametlikult kinnitatud ärakirja digiteeritud dokument.”;

7) paragrahvi 39 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Elektroonilisele toimikule kohaldatakse käesoleva seadustiku § 38 4. lõikes sätestatut.”;

8) paragrahv 40 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 45 pealkirjast jäetakse välja sõnad „ja allakriipsutuse”;

10) paragrahvi 50 lõike 1 kolmandas lauses asendatakse sõna „skaneeritakse” sõnaga „digiteeritakse”;

11) paragrahvi 50 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Paberdokumendid tagastatakse avaldajale registriosakonnas või lihtpostiga ettevõtja aadressil.”;

12) paragrahvi 53 lõike 1 teine lause loetakse kolmandaks lauseks ja lõiget täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Pärast tööpäeva lõppu, kuid enne kella 00.00, puhkepäeval ja riigipühal registriosakonda saabunud avalduse esitamise ajaks loetakse avalduse saabumisele järgnev tööpäev.”;

13) paragrahvi 53 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Pärast tööpäeva lõppu, kuid enne kella 00.00, puhkepäeval ja riigipühal registriosakonda saabunud avalduse esitamise ajaks loetakse avalduse saabumisele järgnev tööpäev.”;

14) paragrahvi 59 lõike 4 neljandas lauses asendatakse tekstiosa „20 päeva” tekstiosaga „10 tööpäeva”;

15) paragrahvi 691 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Andmed pankrotiseaduse alusel määratud kehtivate ärikeeldude ja karistusseadustiku alusel määratud kehtivate ettevõtluskeeldude kohta tehakse arvutivõrgu kaudu kättesaadavaks.”;

16) paragrahvi 75 lõike 1 esimest lauset, lõike 2 sissejuhatavat lauseosa ja punkti 1 täiendatakse pärast sõna „ettevõtja” sõnaga „ettevõte” vastavas käändes;

17) paragrahvi 391 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Osaühing või aktsiaselts võib ühendatava ühinguna ühineda ühingu ainuosanikuks või ainuaktsionäriks oleva füüsilise isiku (ühendav füüsiline isik) varaga. Ühendavale füüsilisele isikule kohaldatakse käesolevas seadustikus ühendava osaühingu kohta sätestatut, kui seadusest ei tulene teisiti.”;

18) paragrahvi 403 lõiget 6 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Esimeses lauses sätestatut ei kohaldata kahju suhtes, mille tekitavad ühinemise ettevalmistamise ja läbiviimisega ühendatava aktsiaseltsi aktsionäridele ühendatava aktsiaseltsi juhatuse või nõukogu liikmed, kui ühendatava aktsiaseltsi kõik aktsiad kuuluvad ühendavale aktsiaseltsile.”;

19) seadustiku 31. peatükki täiendatakse 41. jaoga järgmises sõnastuses:

41. jagu
Osaühingu või aktsiaseltsi ühinemine füüsilise isiku varaga

§ 4271. Ühinemise õigus

(1) Osaühingu või aktsiaseltsi ühinemine ühingu füüsilisest isikust osaniku või aktsionäri varaga on lubatud ka juhul, kui lisaks sellele osanikule või aktsionärile kuuluvad ühendatava osaühingu osad või aktsiaseltsi aktsiad üksnes ühingule endale.

(2) Ühinemine on lubatud ka juhul, kui osad või aktsiad kuuluvad abikaasade ühisvara hulka.

(3) Ühinemine ei ole lubatud, kui ühendatav aktsiaselts on välja lasknud vahetusvõlakirju.

(4) Ühinemine ei ole lubatud, kui ühendav füüsiline isik on maksejõuetu.

§ 4272. Avalikustamiskohustused

Osaühingu või aktsiaseltsi ühinemisel füüsilise isiku varaga ei tule täita käesoleva seadustiku § 397 2. lõikes ning § 419 4. ja 5. lõikes nimetatud avalikustamiskohustusi.

§ 4273. Võlausaldajate kaitse

(1) Osaühingu või aktsiaseltsi ühinemisel füüsilise isiku varaga ei kohaldata käesoleva seadustiku §-s 399 sätestatud võlausaldajate kaitse korda.

(2) Ühendatava ühingu juhatus saadab vähemalt üks kuu enne ühinemise äriregistrisse kandmise avalduse esitamist ühingule teada olevatele võlausaldajatele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate ühinemise kohta. Lisaks avaldab ühendatava ühingu juhatus esimeses lauses nimetatud tähtaja jooksul ühinemise kohta teate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teadetes tuleb märkida, et ühendatava ühingu võlausaldajatel on käesoleva paragrahvi 3. ja 4. lõikes nimetatud õigused.

(3) Võlausaldajal on õigus nõuda tagatist sellistele nõuetele, mis on tekkinud enne või 15 päeva pärast teate avaldamist ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

(4) Ühendatav ühing peab tagama võlausaldajate nõuded, kui need on esitatud ühe kuu jooksul ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded teate avaldamisest arvates, ning üksnes juhul, kui võlausaldajad ei saa nõuda nõuete rahuldamist ja põhistavad, et ühinemine võib ohustada nende nõuete täitmist.

§ 4274. Avalduse esitamine äriregistrile

(1) Ühinemise registrisse kandmise avalduses tuleb märkida ühendava füüsilise isiku isikukood.

(2) Ühendatava ühingu juhatuse liikmed peavad ühinemise registrisse kandmise avalduses kinnitama, et ühingu võlausaldajatele on antud tagatis vastavalt käesoleva seadustiku §-le 4273.

(3) Ühinemise registrisse kandmise avaldusele tuleb lisada ühendava füüsilise isiku kirjalik kinnitus selle kohta, et ta ei ole maksejõuetu.

(4) Kui ühendatava ühingu osa või aktsiad kuuluvad abikaasade ühisvara hulka ja ühinemislepingu on sõlminud üksnes üks abikaasadest, tuleb ühinemise registrisse kandmise avaldusele lisada teise abikaasa notariaalselt tõestatud nõusolek ühinemiseks.

(5) Kui ühendatava ühingu osad või aktsiad on panditud, tuleb ühinemise registrisse kandmise avaldusele lisada pandipidaja notariaalselt tõestatud nõusolek ühinemiseks.

(6) Ühinemise registrisse kandmise avalduse esitamisele ei kohaldata käesoleva seadustiku § 400 4. lõikes sätestatut.

§ 4275. Ühinemise kanne ja kande õiguslik toime

(1) Ühinemine kantakse üksnes ühendatava ühingu registrikaardile. Mitme ühendatava ühingu ühinemisel füüsilise isiku varaga märgitakse kandes, millise ühendatava ühingu registrikaardile kande tegemisega ühinemine jõustub. Ühendatava ühingu registrikaardile tehtud kandes märgitakse ka ühendava füüsilise isiku nimi ja isikukood.

(2) Ühinemise võib äriregistrisse kanda üksnes Maksu- ja Tolliameti kirjalikul nõusolekul. Nõusoleku saamisele kohaldatakse käesoleva seadustiku § 59 4. lõiget. Maksu- ja Tolliamet võib nõusolekust keelduda ka juhul, kui tal on nõudeid ühendava füüsilise isiku vastu.

(3) Ühinemine jõustub ühinemise kandmisest viimase ühendatava ühingu registrikaardile.”;

20) paragrahvi 5211 lõike 3 teist lauset täiendatakse pärast sõna „alusel” sõnadega „automatiseeritud korras”;

21) paragrahvi 525 lõiget 2 täiendatakse punktidega 61 ja 62 järgmises sõnastuses:

„61) otsustab äriregistrisse ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse majandusaasta alguse ja lõpu kuupäeva kandmise;
62) teeb §-s 5211 nimetatud toiminguid;”;

22) seadustikku täiendatakse §-dega 5256 ja 5257 järgmises sõnastuses:

§ 5256. Paberdokumentide tagastamine

Enne 2014. aasta 1. aprilli esitatud paberdokumendid tagastatakse registriosakonnas kuni 2016. aasta 1. jaanuarini.

§ 5257. Pabertoimikute hävitamine

(1) Paberil äri- ja registritoimikud võib hävitada, kui need on nõuetekohaselt digiteeritud ja möödunud on dokumentide tagastamiseks käesoleva seadustiku §-s 5256 ettenähtud tähtaeg.

(2) Pabertoimikute digiteerimise, tagastamise ja hävitamise korra kehtestab justiitsminister määrusega.”;

23) seadustikku täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/17/EL, millega muudetakse nõukogu direktiivi 89/666/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2005/56/EÜ ja 2009/101/EÜ keskregistrite, äriregistrite ja äriühingute registrite sidestamise osas (ELT L 156, 16.06.2012, lk 1−9);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/35/EL, mis käsitleb aktsiaseltside ühinemist (ELT L 110, 29.04.2011, lk 1–11).”.

§ 2.  Kommertspandiseaduse muutmine

Kommertspandiseaduse § 7 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Kui osaühing või aktsiaselts, mille vara on koormatud kommertspandiga, ühineb ainuosanikuks või ainuaktsionäriks oleva füüsilise isiku varaga, võib ühinemise kanda äriregistrisse ainult juhul, kui koos avaldusega esitatakse äriregistri pidajale pandipidaja notariaalselt tõestatud nõusolek ühinemiseks.”.

§ 3.  Mittetulundusühingute seaduse muutmine

Mittetulundusühingute seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 75 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrit pidav maakohtu registriosakond võib teha kande ka teise maakohtu registriosakonna poolt peetaval registrikaardil ning teha määrusi teise maakohtu registriosakonna tööpiirkonnas asuvate mittetulundusühingute ja sihtasutuste kohta.”;

2) paragrahvi 1112 teises lauses asendatakse tekstiosa „äriseadustiku § 61” tekstiosaga „käesoleva seaduse § 82”;

3) seadust täiendatakse §-dega 1113 ja 1114 järgmises sõnastuses:

§ 1113. Pabertoimikute tagastamine

Enne 2014. aasta 1. aprilli esitatud paberdokumendid tagastatakse registriosakonnas kuni 2016. aasta 1. jaanuarini.

§ 1114. Paberdokumentide hävitamine

(1) Paberil avalikud ja registritoimikud hävitatakse, kui need on nõuetekohaselt digiteeritud ja möödunud on dokumentide tagastamiseks käesoleva seaduse §-s 1113 ettenähtud tähtaeg.

03.04.2014 15:38
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas "seaduse" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Riigikogu Kantselei 3.04.2014 taotlust nr 4-14/14-3/12

(2) Pabertoimikute digiteerimise, tagastamise ja hävitamise korra kehtestab justiitsminister määrusega.”.

§ 4.  Notari tasu seaduse muutmine

Notari tasu seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Äriühingu ja füüsilise isiku ühinemislepingu tehinguväärtus on ühendatavate äriühingute osa- või aktsiakapitalide suurus.”;

2) paragrahvi 18 lõiget 5 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Käesolevas lõikes sätestatut kohaldatakse ka äriühingu ja füüsilise isiku ühinemislepingu tehinguväärtuse määramisel.”;

3) paragrahvi 31 punkti 142 täiendatakse pärast tekstiosa „registri-” tekstiosaga „, avaliku”.

§ 5.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 23 lõiget 1 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) äriühingute ja füüsilise isiku vara ühinemise kestel ühendatava äriühingu registrikaardile viimase ühendatava ühingu kohta tehtud ühinemiskande tegemise aja kandmine;”;

2) paragrahvi 59 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Hooneühistu registrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 19,17 eurot.”;

3) paragrahvi 60 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Hooneühistu kohta registrisse kantud andmete muutmise või täiendamise eest tasutakse riigilõivu 6,39 eurot.”;

4) paragrahvi 63 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „või hooneühistu”;

5) paragrahvi 63 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „, hooneühistu”.

§ 6.  Riigivaraseaduse muutmine

Riigivaraseaduse § 1051 lõike 2 teisest lausest jäetakse välja sõna „lihtkirjaliku”.

§ 7.  Sihtasutuste seaduse muutmine

Sihtasutuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Avaldusele lisatakse:
1) asutamisotsus ja sellega kinnitatud põhikiri;
2) panga teatis sihtasutusele üleantud raha kohta;
3) sidevahendite numbrid;
4) muud seaduses sätestatud dokumendid.”;

2) paragrahvi 14 lõike 1 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10) põhikirja kinnitamise aeg;”;

3) paragrahvi 852 teises lauses asendatakse tekstiosa „äriseadustiku § 61” tekstiosaga „mittetulundusühingute seaduse § 82”.

§ 8.  Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 32 järgmises sõnastuses:

„(32) Äriühingu ühinemisel füüsilise isiku varaga maksustatakse tulumaksuga äriühingult rahalises või mitterahalises vormis saadud tulu ning üle võetud kohustuste vahe, mis ületab osaluse soetamismaksumust, välja arvatud nimetatud kasu osa, mis on või mille aluseks olev kasumiosa on tulumaksuga maksustatud. Kui äriühingult üle võetud kohustus langeb hiljem ära nõudest loobumise, aegumise, võlgniku ja võlausaldaja kokkulangemise tõttu või muul põhjusel, maksustatakse tulumaksuga äralangenud kohustuse summa, mille võrra ühinemisel äriühingust saadud tulu vähendati.”;

2) paragrahvi 50 lõike 22 teist lauset täiendatakse pärast sõna „majandustegevuses” sõnadega „teises äriühingus või mitteresidendist äriühingu püsivas tegevuskohas”.

§ 9.  Tulundusühistuseaduse muutmine

Tulundusühistuseaduse § 41 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Üldkoosoleku toimumise teade tuleb käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aadressi asemel saata liikmete nimekirja kantud elektronposti aadressil, kui liige on esitanud ühistule vastavasisulise kirjaliku taotluse. Muus osas kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut.

(12) Kui ühistul on üle 50 liikme, ei pea liikmetele üldkoosoleku toimumise teateid käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aadressil saatma, kuid teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ning ühistu kodulehe olemasolul ka sellel. Teade tuleb avaldada vähemalt üks nädal enne üldkoosoleku toimumist.”.

§ 10.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 3, 11 ja 22 ning § 3 punkt 3 jõustuvad 2014. aasta 1. aprillil.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 14, 17 ja 19, § 2, § 4 punktid 1 ja 2, § 5 punkt 1 ning § 8 jõustuvad 2015. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json