Teksti suurus:

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning vedelkütuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2014
Avaldamismärge:RT I, 21.03.2014, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
11.03.2014 otsus nr 387

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning vedelkütuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 27.02.2014

§ 1.  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmine

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Maksu- ja Tolliamet võib käesoleva seaduse mõistes vedela põlevainena käsitada kemikaale, mis omadustelt on sarnased mootorikütusega ning mis puhtal kujul või segatuna pliivabale bensiinile, pliibensiinile või diislikütusele on kasutatavad mootorikütusena.”;

2) paragrahvi 24 lõike 5 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „vedela põlevaine käitlejal,” tekstiosaga „vedela põlevaine käitlejal ja kasutajal (edaspidi vedela põlevaine käitleja) ning”;

3) paragrahvi 24 täiendatakse lõigetega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:

„(51) Käesoleva seaduse § 19 lõike 1 kolmandas lauses nimetatud juhul tekib vedela põlevaine käitlejal maksukohustus vastavalt vedela põlevaine omadustele kas bensiini või diislikütuse aktsiisimääraga, välja arvatud kui vedela põlevaine käitleja tõendab Maksu- ja Tolliametit rahuldaval viisil vedela põlevaine kasutamist muul otstarbel kui mootorikütusena. Vedela põlevaine kasutamisel muul otstarbel kui mootorikütusena peavad tarbimiskohas olema selleks vajalikud seadmed ja personal.

(52) Tarbimisse lubatud raske kütteõli või põlevkivikütteõli käitlejal tekib maksukohustus diislikütuse aktsiisimääraga juhul, kui raske kütteõli või põlevkivikütteõli on omadustelt sarnane diislikütusega ning puhtal kujul või segatuna diislikütusele on kasutatav mootorikütusena, välja arvatud kui raske kütteõli või põlevkivikütteõli käitleja tõendab Maksu- ja Tolliametit rahuldaval viisil raske kütteõli või põlevkivikütteõli kasutamist muul otstarbel kui mootorikütusena.”;

4) paragrahvi 24 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 5–52 nimetatud isikul tekib maksukohustus ka aktsiisiga maksustamata vedelgaasi, käesoleva seaduse § 66 lõikes 15 nimetatud kütusesarnase toote, biokütuse, raske kütteõli, põlevkivikütteõli või vedela põlevaine põhjendamata kaolt selle tekkimise päeval, või kui kao tekkimise päeva ei ole võimalik kindlaks teha, siis kao avastamise päeval. Käesoleva paragrahvi lõikes 52 nimetatud isiku valduses oleva raske kütteõli või põlevkivikütteõli põhjendamata kadu maksustatakse diislikütuse aktsiisimääraga.”;

5) paragrahvi 24 lõige 15 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 25 lõikest 6 jäetakse välja tekstiosa „15,”;

7) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 16 järgmises sõnastuses:

„(16) Maksu- ja Tolliamet võib nõuda vedela põlevaine käitlejalt ning käesoleva seaduse § 24 lõikes 52 nimetatud raske kütteõli või põlevkivikütteõli käitlejalt tagatist kogu tema valduses oleva vedela põlevaine, raske kütteõli ja põlevkivikütteõli koguselt aktsiisi maksmise tagamiseks, kui on alust arvata, et maksukohustus võib jääda täitmata, arvestades ka käesoleva seaduse § 24 lõigetes 51 ja 52 sätestatut. Maksu- ja Tolliamet otsustab käesolevas lõikes nimetatud isikule tagatise määramise kümne tööpäeva jooksul alates kuupäevast, millal vedelkütuse seaduse alusel peeti kinni käesolevas lõikes nimetatud isiku kütus. Maksu- ja Tolliamet võib käesolevas lõikes nimetatud isiku kütust kinni pidada kuni tagatise esitamiseni.”;

8) paragrahvi 32 tekstis asendatakse tekstiosa „lõikes 1 ja” tekstiosaga „lõikes 1, § 31 lõikes 16 ja”;

9) paragrahvi 66 lõige 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(18) Kütuse, sealhulgas kütusesarnase toote, mille KNi esimesed neli numbrit on 3811, välja arvatud toote, mille KNi kaheksa numbrit on 3811 21 00 või 3811 29 00, samuti vedela põlevaine ja biokütuse aktsiisimäär on sama, mis pliibensiini, diislikütuse, kerge kütteõli või raske kütteõli aktsiisimäär, kui neid kütuseid kasutatakse samal otstarbel kui bensiini, diislikütust, kerget kütteõli või rasket kütteõli.”.

§ 2.  Vedelkütuse seaduse muutmine

Vedelkütuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 24 tekst loetakse lõikeks 1 ning seda täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) pidada asjaolude selgitamiseni või alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 31 lõikes 16 nimetatud tagatise esitamiseni kinni kütust, milleks loetakse ka alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses nimetatud vedelat põlevainet, mille puhul on alust arvata, et see ei vasta kehtestatud nõuetele või selle kütuse kohta esitatud dokumentidele või mille puhul on kahtlus, et seda käideldakse väljaspool riiklikule järelevalvele allutatud käitlemissüsteemi või mille mitte-eesmärgipärane kasutamine toob kaasa aktsiisimaksukohustuse tekkimise või suurenemise.”;

2) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Kinnipeetud kütuse, mille kohta ei ole alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 31 lõikes 16 nimetatud tagatist esitatud 30 päeva jooksul Maksu- ja Tolliameti tagatissumma kohta tehtud otsusele järgnevast päevast arvates, võib Maksu- ja Tolliamet hõivata ning realiseerida tollioksjonil tolliseaduses sätestatud korras.”;

3) seadust täiendatakse paragrahviga 242 järgmises sõnastuses:

§ 242. Maksu- ja Tolliameti riikliku järelevalve erisused

(1) Maksu- ja Tolliamet võib pidada asjaolude selgitamiseni või alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 31 lõikes 16 nimetatud tagatise esitamiseni kinni kütust, milleks loetakse ka alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses nimetatud vedelat põlevainet, mille puhul on alust arvata, et see ei vasta kehtestatud nõuetele või selle kütuse kohta esitatud dokumentidele või mille puhul on kahtlus, et seda käideldakse väljaspool riiklikule järelevalvele allutatud käitlemissüsteemi või mille mitte-eesmärgipärane kasutamine toob kaasa aktsiisimaksukohustuse tekkimise või suurenemise.

(2) Kinnipeetud kütuse, mille kohta ei ole alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 31 lõikes 16 nimetatud tagatist esitatud 30 päeva jooksul Maksu- ja Tolliameti tagatissumma kohta tehtud otsusele järgnevast päevast arvates, võib Maksu- ja Tolliamet hõivata ning realiseerida tollioksjonil tolliseaduses sätestatud korras.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2014. aasta 1. aprillil.

  (2) Käesoleva seaduse § 2 punkt 3 jõustub 2014. aasta 1. juulil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json