Teksti suurus:

Logiraamatu, masinapäevaraamatu ja raadiopäevaraamatu pidamise kord ja soovituslikud vormid

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.03.2017, 8

Logiraamatu, masinapäevaraamatu ja raadiopäevaraamatu pidamise kord ja soovituslikud vormid
[RT I, 01.04.2011, 5 - jõust. 04.04.2011]

Vastu võetud 10.03.2003 nr 43
RTL 2003, 37, 535
jõustumine 23.03.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.04.2007RTL 2007, 34, 59028.04.2007
11.05.2007RTL 2007, 42, 72325.05.2007
28.03.2011RT I, 01.04.2011, 504.04.2011
15.03.2017RT I, 21.03.2017, 224.03.2017

Määrus kehtestatakse "Meresõiduohutuse seaduse" § 30 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse logiraamatu, masinapäevaraamatu ja raadiopäevaraamatu (edaspidi raamatud) pidamise kord ning nende soovituslikud vormid.

  (2) Rahvusvaheliste konventsioonidega nõutavad andmed, mille kohta kannete tegemiseks ei ole ette nähtud asjakohast raamatut, kantakse logiraamatusse või masinapäevaraamatusse.
[RT I, 01.04.2011, 5 - jõust. 04.04.2011]

§ 2.   Logiraamat

  (1) Laeva logiraamat on dokument, milles on kajastatud kogu laeval toimuv tegevus. Logiraamatu soovituslik vorm on toodud käesoleva määruse lisas 4.
[RT I, 01.04.2011, 5 - jõust. 04.04.2011]

  (2) Laeva hukkumise korral peab kapten tarvitusele võtma abinõud logiraamatu päästmiseks.

  (3) Logiraamatu lehed või leheküljed peavad olema nummerdatud.
[RT I, 01.04.2011, 5 - jõust. 04.04.2011]

  (4) [Kehtetu – RT I, 01.04.2011, 5 - jõust. 04.04.2011]

  (5) Lõpetatud logiraamatut säilitatakse laevas ühe aasta jooksul. Pärast seda antakse logiraamat laevaomaniku kätte hoiule, kes säilitab seda kaks aastat.
[RT I, 21.03.2017, 2 - jõust. 24.03.2017]

  (6) Kapten peab tagama logiraamatu järjepideva täitmise.

§ 3.   Logiraamatu täitmine

  (1) Logiraamatusse tehakse järgmised sissekanded:
  1) kuupäev, kuu, nädalapäev, aasta;
  2) sõidupiirkond või sadamate nimed, kust kuhu ollakse teel;
  3) vahi lõpu kellaaeg tundides ja minutites;
  4) tuule suund rumbides või kraadides ja tugevus pallides Beauforti skaala järgi;
  5) lainetuse suund rumbides või kraadides ja lainetuse tugevus pallides, jää olemasolu korral märgitakse merepinna kaetus jääga 1–10 pallini;
  6) ilmastikutingimused tingmärkides ja nähtavus miilides:
S – selge ilm, pilvisus kuni 5 palli
P – pilves ilm, pilvisus 5–10 palli
U – udu
V – vihm
L – lumi
R – rahe
J – jää
UV – uduvine
  7) õhurõhk millimeetrites või millibaarides;
  8) õhu temperatuur 1º täpsusega;
  9) merevee temperatuur 1º täpsusega;
  10) pilsivee kõrgus sentimeetrites, seisuga kell 08.00 laeva aja järgi. Suurte muutuste korral näidatakse ära järgnevate mõõtmiste tulemused;
  11) vahi alguse ja lõpu kellaaeg tundides ja minutites;
  12) vahi kestel läbitud vahemaa miilides, ööpäevas läbitud vahemaa, läbitud vahemaa alates reisi algusest;
  13) vahitüürimehe nimi;
  14) vahimadruse või vaatleja nimi;
  15) laeva navigatsioonitulede sisse- ja väljalülitamise kellaaeg;
  16) laeva varud tonnides seisuga kell 08.00 laeva aja järgi;
  17) muud sündmused.
[RTL 2007, 34, 590 - jõust. 28.04.2007]

  (2) [kehtetu – RTL 2007, 34, 590 - jõust. 28.04.2007]

  (3) [kehtetu – RTL 2007, 34, 590 - jõust. 28.04.2007]

  (4) Sissekanded laevaelu, sündmuste ja tegevuse kohta, mis on seoses laeva, lasti või laevaperega, tehakse kronoloogilises järjekorras.

  (5) Kellaaeg kirjutatakse neljakohalise arvuna.

  (6) Navigatsioonialased sissekanded tehakse üheminutilise täpsusega, teised sissekanded aga kuni viieminutilise täpsusega.

  (7) Sissekandeid logiraamatusse võivad teha ainult kapten ja vahitüürimees, kinnitades neid oma allkirjaga.

  (8) Sissekandeid tehakse kolmandas isikus, lühidalt ja konkreetselt.

  (9) Sissekannete tegemine pliiatsiga on keelatud.

  (10) Teksti kustutamine ja ülekirjutamine on keelatud. Kirjutatud teksti parandamiseks tuleb ebaõige tekst ühekordse joonega maha tõmmata ja võtta sulgudesse nii, et seda oleks võimalik lugeda. Teksti paranduse kohta teeb vahitüürimees sissekande teksti või lehekülje lõppu ja kinnitab selle allkirjaga.

  (11) Hilisemaid täiendusi võib teha lahtrisse 15-ööpäevaste sissekannete lõppu ja need kinnitab kapten või vahitüürimees oma allkirjaga.

  (12) Sissekanded peavad võimaldama hiljem tõendada laeva teekonda ja laevapere tegevust. Abimaterjalina kasutatakse isekirjutavate navigatsiooniseadmete linte ja kaardile kantud kurssi.

  (13) Laeva väljumisel sadamast kirjutatakse logiraamatusse laevapere liikmete arv, lasti nimetus ja hulk, laevavarud, süvis, kreen, reisijate arv, sihtsadam, lootsi nimi, lootsi saabumise ja lahkumise aeg jne.

  (14) Kaptenite vahetusel tehakse sissekanne kronoloogilises järjekorras, märgitakse laeva tehniline seisukord. Laeva üleandmise-vastuvõtmise kinnitavad kaptenid allkirjadega.

  (15) Laevapere liikmete või reisijatega toimunud õnnetusjuhtumite, avariide, hädasolevate laevade abistamise, laadungi riknemise, vigastamise või kaotuse korral tuleb erilist tähelepanu pöörata tingimuste ja faktide kajastamisele.

  (16) Kapten kontrollib logiraamatu täitmist ja kinnitab sissekanded iga lehekülje lõpus allkirjaga.
[RTL 2007, 34, 590 - jõust. 28.04.2007]

  (17) Käesolev juhend ei piiritle kõiki logiraamatusse tehtavaid sissekandeid. Laevaomanik ja kapten võivad oma äranägemisel määrata vajalike sissekannete sisu ja mahu, et kaitsta oma huve.

  (18) Käesolevas paragrahvis sätestatu lisatakse logiraamatu vormile.

§ 4.   Masinapäevaraamat

  (1) Laeva masinapäevaraamat on lisadokument logiraamatule, milles on kajastatud laeva masinavahi tegevus. Masinapäevaraamatu soovituslik vorm on toodud käesoleva määruse lisas 5.
[RT I, 01.04.2011, 5 - jõust. 04.04.2011]

  (2) Laeva hukkumise korral peab vanemmehaanik tarvitusele võtma abinõud masinapäevaraamatu päästmiseks.

  (3) Masinapäevaraamatu lehed või leheküljed peavad olema nummerdatud.
[RT I, 01.04.2011, 5 - jõust. 04.04.2011]

  (4) [Kehtetu – RT I, 01.04.2011, 5 - jõust. 04.04.2011]

  (5) Lõpetatud masinapäevaraamatut säilitatakse laevas ühe aasta jooksul. Pärast seda antakse masinapäevaraamat laevaomaniku kätte hoiule, kes säilitab seda kaks aastat.
[RT I, 21.03.2017, 2 - jõust. 24.03.2017]

  (6) Kapten peab tagama masinapäevaraamatu järjepideva täitmise.

§ 5.   Masinapäevaraamatu täitmine

  (1) [kehtetu – RTL 2007, 34, 590 - jõust. 28.04.2007]

  (2) Masinapäevaraamatusse tehakse järgmised sissekanded:
  1) kuupäev, kuu, nädalapäev, aasta;
  2) sõidupiirkond või sadamate nimed, kust kuhu ollakse teel.
[RTL 2007, 34, 590 - jõust. 28.04.2007]

  (3) Sissekanded laevaelu, sündmuste ja tegevuse kohta, mis on seoses laevaseadmete või laevaperega, tehakse kronoloogilises järjekorras.

  (4) Kellaaeg kirjutatakse neljakohalise arvuna.

  (5) Laevaseadmetega seotud sissekanded tehakse üheminutilise täpsusega, teised sissekanded aga kuni viieminutilise täpsusega.

  (6) Kahe peamasina korral märgitakse andmed parema ja vasaku masina kohta murruna – vasaku peamasina andmed lugejas, parema peamasina andmed nimetajas.

  (7) [kehtetu – RTL 2007, 34, 590 - jõust. 28.04.2007]

  (8) Sissekandeid masinapäevaraamatusse võivad teha ainult kapten, vanemmehaanik ja vahimehaanik, kinnitades neid oma allkirjaga.

  (9) Sissekandeid tehakse kolmandas isikus, lühidalt ja konkreetselt.

  (10) Sissekannete tegemine pliiatsiga on keelatud.

  (11) Teksti kustutamine ja ülekirjutamine on keelatud. Kirjutatud teksti parandamiseks tuleb ebaõige tekst ühekordse joonega maha tõmmata ja võtta sulgudesse nii, et seda oleks võimalik lugeda. Teksti paranduse kohta tehakse sissekanne teksti või lehekülje lõppu ja kinnitatakse see oma allkirjaga.

  (12) Hilisemaid täiendusi võib teha ööpäevaste sissekannete lõppu ja need kinnitab kapten või vanemmehaanik oma allkirjaga.

  (13) Sissekanded peavad võimaldama hiljem tõendada laeva jõuseadmete töörežiime ja masinavahi tegevust.

  (14) Laevaseadmetega toimunud avariide korral tuleb erilist tähelepanu pöörata tingimuste ja faktide kajastamisele.

  (15) Kapten kontrollib masinapäevaraamatu täitmist ja kinnitab sissekanded iga vasakpoolse lehekülje lõpus oma allkirjaga.

  (16) Käesolev juhend ei piiritle kõiki masinapäevaraamatusse tehtavaid sissekandeid. Laevaomanik ja kapten võivad oma äranägemisel määrata vajalike sissekannete sisu ja mahu, et kaitsta oma huve.

  (17) Käesolevas paragrahvis sätestatu lisatakse masinapäevaraamatu vormile.

§ 6.   Raadiopäevaraamat

  (1) Raadiopäevaraamat on lisadokument logiraamatule, milles on kajastatud laeva meresidealane tegevus. Raadiopäevaraamatu soovituslik vorm on toodud käesoleva määruse lisas 3.
[RT I, 01.04.2011, 5 - jõust. 04.04.2011]

  (2) Raadiopäevaraamatu hoidmise ja täitmise eest vastutab kapteni määratud laevapere liige, kes omab merehäda ja -ohutuse ülemaailmse süsteemi (GMDSS) diplomit.
[RTL 2007, 34, 590 - jõust. 28.04.2007]

  (3) Raadiopäevaraamat peab asuma kohas, kus peetakse raadiovahti ja see esitatakse kontrollimiseks vastavaid volitusi omavatele ametiisikutele.

  (4) Sissekandeid raadiopäevaraamatusse digitaal-selektiivse väljakutse (DSC) raadiovahi ja erinevate sidesüsteemidega vastu võetud meresõiduohutust puudutava informatsiooni kohta teeb raadiovahti pidav laevapere liige.

  (5) Sissekandeid raadiopäevaraamatusse seadmete tehnilise hoolduse kohta teevad ametiisikud, kellele see on tehtud ülesandeks.

  (6) Raadiopäevaraamatu lehed või leheküljed peavad olema nummerdatud.
[RT I, 01.04.2011, 5 - jõust. 04.04.2011]

  (7) [Kehtetu – RT I, 01.04.2011, 5 - jõust. 04.04.2011]

  (8) Sissekanded tehakse raadiopäevaraamatu igale reale laeva töökeeles koordineeritud maailmaaja (UTC) järgi. Eesti kohalikus rannasõidus võib kasutada kohalikku aega.

  (9) Sissekannete tegemine pliiatsiga on keelatud.

  (10) Kui kirjutatud teksti on sattunud viga, tuleb see peene joonega maha tõmmata ja sulgudesse panna. Kui viga märgati kohe, võib selle asendada õige tekstiga kohe pärast sulgudesse asetatud vigast teksti. Ülejäänud juhtudel tuleb kirjutada õige tekst kohe pärast vea märkamist ja kinnitada seda oma allkirjaga. Juhul kui vigu tehti rohkem kui üks, siis järgmised vead parandada samamoodi.

  (11) Kapten peab kontrollima raadiopäevaraamatu täitmist iga päev ja kinnitama täidetud lehekülje oma allkirjaga.

  (12) Täidetud raadiopäevaraamatut tuleb säilitada laevas ühe aasta jooksul, pärast seda antakse raadiopäevaraamat laevaomaniku kätte hoiule, kes säilitab seda kaks aastat.
[RT I, 21.03.2017, 2 - jõust. 24.03.2017]

§ 7.   Raadiopäevaraamatu täitmine

  (1) Raadiopäevaraamat koosneb kolmest osast ning lisadest A ja B.

  (2) Esimeses osas on andmed laeva ja tema raadioseadmete kohta.

  (3) Teises osas on andmed kvalifitseeritud raadiopersonali kohta. Eraldi märgitakse ära raadiospetsialistid, kes teostavad seadmete tehnilist hooldust ja vastutavad side eest hädaolukorras.

  (4) Kolmandas osas on igapäevased sissekanded.

  (5) Lisa A sisaldab seadmete ja toiteallikate kontrollimise kohta käivaid andmeid, mis peavad olema kantud raadiopäevaraamatusse.

  (6) Lisa B sisaldab konkreetset informatsiooni nende raadioseadmete ja vahetatavate toiteallikate kohta, mida hooldab ja kontrollib vastavat lepingut omav ettevõtja.

  (7) Raadiopäevaraamatusse kantakse järgmised andmed:
  1) rahvusvahelistel väljakutse sagedustel (DSC) jälgivate vahiseadmete sisselülitamise aeg (laeva sadamast väljumisel) / seadmete väljalülitamise aeg (laeva sadamasse saabumisel), andmed valitud sageduste kohta.
Kindla graafiku kohaselt regulaarsetel liinidel sõitvatel reisilaevadel, kus seadmeid sadamas seistes välja ei lülitata, pole vaja eraldi kannet teha;
  2) vähemalt kord ööpäevas kellaaja kontrolli tulemused;
  3) igapäevased, -nädalased, -kuised seadmete kontrollimise tulemused (kooskõlas lisaga A) seadmete tehnilise seisukorra kohta (kui kontroll toimus raadioside kasutamisega, märkida ära kaldajaam, millega peeti sidet);
  4) seadmetes esinenud rikked ja nende kõrvaldamine (kaptenile ettekandmine on kohustuslik);
  5) täielik informatsioon, mis on seotud häda- ja kiirsidega (sisse kanda andmed laevade kohta, mis osalevad avariisides ja nende asukoht). Teated, mis on seotud häda- ja kiirsidega ning on vastu võetud väljatrükituna, tuleb registreerida päevaraamatus ja lisada köidetud kujul päevaraamatu lõppu;
[RTL 2007, 34, 590 - jõust. 28.04.2007]
  6) ilmaprognooside ja navigatsioonihoiatuste koopiad hoitakse eraldi kaustades ja päevaraamatusse kantakse ainult nende vastuvõtu fakt;
  7) korrespondendiga sidepidamisel märgitakse kellaaeg neljakohalise arvuna, tunnid ja minutid eraldatakse punktiga;
  8) korrespondendi kutsung või mõni muu tunnussignaal;
  9) kasutatav sagedus (kanal, satelliidi number);
  10) raadioside seisukohalt tähtsad sündmused, näiteks:
– rikked raadioseadmetes või seadmete ekspluatatsiooniomaduste tuntav halvenemine;
– katkestused sides kaldaraadiojaamadega, satelliitidega või CES-iga (maapealne kaldajaam);
– häired kohustusliku informatsiooni vastuvõtul, mis on põhjustatud raadiolainete halvast levist;
– tõsised raadioeeskirja rikkumised raadiojaamade poolt;
– kõik tõsised juhtumid, mis on seotud kommertssidega, nagu näiteks: erimeelsused tariifides, teadete kaotused liinidel jne;
  11) vastu võetud ja saadetud telegrammide numbrid;
  12) vähemalt üks kord ööpäevas fikseerida laeva asukoht (kui laevaomanik pole kehtestanud muud korda);
  13) hädaolukorra side eest vastutavate isikute juhendamine kapteni poolt;
  14) muud täiendavad andmed, mida laevaomanik peab vajalikuks.

  (8) Käesolevas paragrahvis sätestatu lisatakse raadiopäevaraamatu vormile.

§ 71.   Logiraamatu, masinapäevaraamatu ja raadiopäevaraamatu elektrooniline pidamine

  (1) Logiraamatut, masinapäevaraamatut ja raadiopäevaraamatut võib pidada elektrooniliselt, kui sissekande tegija on identifitseeritav ning tagatud on sissekannete terviklikkus.

  (2) Elektroonilise sissekande muutmisel peab algne tekst jääma nähtavaks.

  (3) Elektrooniline sissekanne peab olema kaitstud kustutamise või hävitamise eest.

  (4) Elektrooniliselt peetavale logiraamatule, masinapäevaraamatule ja raadiopäevaraamatule ei kohaldata käesoleva määruse § 2 lõiget 3, § 4 lõiget 3 ja § 6 lõiget 6.

  (5) Logiraamatu, masinapäevaraamatu ja raadiopäevaraamatu elektroonilisel pidamisel kinnitatakse tehtud sissekanne elektrooniliselt. Sissekande elektroonilisel kinnitamisel ei ole nõutav sissekande kinnitamine allkirjaga.

  (6) Elektrooniliselt peetava logiraamatu, masinapäevaraamatu ja raadiopäevaraamatu andmeid säilitatakse käesolevas määruses kehtestatud korras.
[RT I, 21.03.2017, 2 - jõust. 24.03.2017]

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Enne 2007. aasta 28. maid Veeteede Ametis kinnitatud logiraamatud, masinapäevaraamatud ja raadiopäevaraamatud jäävad kehtima.

  (2) Enne 2007. aasta 28. maid trükitud logiraamatud, masinapäevaraamatud ja raadiopäevaraamatud kinnitatakse Veeteede Ametis kuni 2007. aasta 30. septembrini.
[RTL 2007, 42, 723 - jõust. 25.05.2007]

Lisa 1 [Kehtetu - RTL 2007, 34, 590 - jõust. 28.04.2007]

Lisa 2 [Kehtetu – RTL 2007, 34, 590 – jõust. 28.04.2007]

Lisa 3 Raadiopäevaraamat

Lisa 4 Logiraamat

Lisa 5  Masinapäevaraamat

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json